Về việc thay thế thành viên Hội đồng trường Học viện Tài chính

 BỘ TÀI CHÍNH

                            –––––––

Số:            /QĐ-BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                             ––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày       tháng 3 năm 2016

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay thế thành viên Hội đồng trường Học viện Tài chính

                                       BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Điều lệ trường đại học; 

Căn cứ Quyết định số 1648/QĐ-BTC ngày 14/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng trường;

 Căn cứ Quyết định số 2022/QĐ-BTC ngày 30/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Hội đồng trường Học viện Tài chính;

Công văn đề nghị số 200/HVTC-HĐTr ngày 14/3/2016 của Hội đồng trường Học viện Tài chính;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

        Điều 1. Cử ông Lưu Hữu Đức, Bí thư đoàn thanh niên Học viện Tài chính, tham gia Hội đồng trường Học viện Tài chính giai đoạn 2015-2020 thay ông Nguyễn Lê Cường đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính cử tại Quyết định số 2022/QĐ-BTC ngày 30/9/2015 về việc thành lập Hội đồng trường Học viện Tài chính giai đoạn 2015-2020.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Hội đồng trường, Giám đốc Học viện Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Bộ GD&ĐT;

– Các TV HĐT;

– Lưu VT, TCCB (20b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Đã ký 

 

 

Vũ Thị Mai


 

Bản in

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *