Vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

1. Vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng

Phát triển toàn diện con người là tư tưởng giáo dục của mọi thời đại, là mục tiêu tổng quát của nền giáo dục tiên tiến. Thế kỷ 21 là thế kỷ của khoa học công nghệ của nền kinh tế trí thức. Giáo dục đào tạo nói chung và đào tạo, bồi dưỡng nói riêng có vai trò quan trọng:

– Phát huy nguồn lực của con người, là đòn bẩy mạnh mẽ nhất để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác;

– Tạo ra những con người không chỉ có trí thức mà những con người biết tôn trọng nhân phẩm và giúp cho người hình thành hành vi một xã hội bền vững cả về kinh tế, môi trường, văn hóa, một lối sống nhân cách, biết quý trọng các nguồn lợi tài nguyên cũng như cho cá nhân có cách ứng xử, đối phó với những khó khăn, thách thức và tăng cường khả năng thích nghi;

– Giúp cho con người hiểu được về bản thân mình và những người khác, hiểu được sợi dây gắn kết giữa con người với con người, giữa lợi ích cá nhân và lợi ích quốc gia; giữa con người với tự nhiên; hiểu được chức trách nhiệm vụ được phân công;

2. Vai trò của công tác đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức

Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các cơ quan nhà nước, thông qua việc tác động đến:

– Nâng cao kiến thức tri thức, trình độ hiểu biết của công chức, viên chức

– Trao dồi các kỹ năng công tác và nâng cao kinh nghiệm thực tiễn để công chức, viên chức hoàn thành chất lượng công việc.

– Rèn luyện phẩm chất chính trị đạo đức và tư chất cho công chức, viên chức

Thông qua đó, ĐTBD góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC, từ đó nâng cao chất lượng nền công vụ nói chung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *