Trường BDCB tài chínhTrường BDCB tài chính

BỘ TÀI CHÍNH

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:1577/QĐ-BTC

 

 

 

 

 

               Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2013

 

         

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Chiến lược phát triển Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính

giai đoạn 2013 – 2020 và định hướng đến năm 2030

_____________________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 564/QĐ-TTg ngày 10/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chiến lược phát triển Trường bồi dưỡng cán bộ tài chính giai đoạn 2013 – 2020 và định hướng đến năm 2030 với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. MỤC TIÊU

Mục tiêu chung:

Xây dựng Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính trở thành Học viện cán bộ quản lý tài chính nhằm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý tài chính có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển và hiện đại hóa ngành Tài chính.

Mục tiêu cụ thể:

Đổi mới căn bản, toàn diện về nội dung, chương trình, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng; mở rộng đối tượng và loại hình đào tạo bồi dưỡng, trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hoạch định chính sách, đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp về tài chính.

– Đổi mới mô hình tổ chức của Trường với cơ cấu tổ chức bộ máy hợp lý, tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý đủ năng lực và chuyên nghiệp, xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu và kiêm chức ổn định có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm thực tiễn, có phẩm chất, đạo đức và năng lực để thực thi nhiệm vụ.

– Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đặc biệt là cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Tập trung xây dựng các Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng trong hệ thống của Học viện đảm bảo đầy đủ những điều kiện tốt nhất để phục vụ cho giảng dạy, học tập, tổ chức các hoạt động khoa học và đào tạo trong nước và quốc tế.

-Mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế, liên kết với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tài chính các nước, tiến tới liên kết xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng có chất lượng ngang tầm khu vực và quốc tế. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Bộ Tài chính Lào và các nước khác trong khu vực.

– Đổi mới cơ chế quản lý Học viện theo hướng hiện đại, chuẩn hoá quy trình tổ chức, quản lý tiến tới vận dụng tiêu chuẩn ISO vào hoạt động đào tạo bồi dưỡng và quản lý.

2. ĐỊNH HƯỚNG

2.1. Đổi mới tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, viên chức

Giai đoạn 2013-2015: Củng cố tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực hoạt động của các Khoa và Trung tâm; đưa Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài chính miền Trung đi vào hoạt động hiệu quả nhằm nâng cao một bước quy mô và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

– Giai đoạn 2016-2020: Đổi mới mô hình tổ chức bộ máy theo mô hình Học viện cán bộ quản lý tài chính; Xây dựng và và đưa Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng Miền Bắc vào hoạt động; Xây dựng Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng Miền Nam với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại; phát triển các Trung tâm và các Khoa chuyên sâu, gắn với các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm trong hệ thống ngành Tài chính. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu chiếm 25-30%, trong đó giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sỹ chiếm trên 50%; Cán bộ quản lý chiếm 45-50% trong đó: cán bộ có trình độ trên thạc sỹ chiếm trên 60%.

Giai đoạn 2021-2030: Hoàn thiện và ổn định mô hình tổ chức của Học viện, hoàn thiện và đưa Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng Miền Nam vào hoạt động, thành lập thêm các Trung tâm đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực tài chính cho xã hội. Số lượng viên chức, giảng viên tăng nhanh, đạt quy mô trên 300 người.

2.2. Tăng quy mô, đa dạng hóa đối tượng và loại hình đào tạo, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng  

– Tăng nhanh quy mô đào tạo bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của ngành Tài chính theo các tiêu chuẩn quy định về trình độ lý luận chính trị, về tiêu chuẩn ngạch công chức, về kỹ năng lãnh đạo quản lý và các tiêu chuẩn chuyên ngành, đảm bảo thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm. Quy mô đào tạo bồi dưỡng tăng trung bình 25-30%/năm giai đoạn 2011-2015; 30-35%/năm giai đoạn 2016-2020. Tổng quy mô đến năm 2020 khoảng gần 1.000 lớp/năm với số lượng công chức, viên chức (sau đây viết tắt là CCVC) được đào tạo, bồi dưỡng (sau đây viết tắt là ĐTBD) khoảng 60.000 lượt người/năm.

– Mở rộng quy mô và loại hình đào tạo bồi dưỡng trong lĩnh vực tài chính kế toán cho các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước và các thành phần kinh tế.

– Nâng cao chất lượng ĐTBD để thâm nhập thị trường ĐTBD trong nước vào năm 2015 và thâm nhập thị trường ĐTBD trong khu vực sau năm 2020.

2.3. Tập trung đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao

– Đổi mới căn bản hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tiễn quản lý của ngành Tài chính.

– Chuyển dần từ ĐTBD theo chức nghiệp sang ĐTBD theo yêu cầu công việc trên cơ sở khung năng lực của vị trí việc làm; coi trọng ĐTBD lãnh đạo quản lý và kỹ năng công vụ, đồng thời tăng cường bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chuyên ngành, cập nhật kịp thời các kiến thức mới về quản lý kinh tế tài chính cho cán bộ, công chức, viên chức.

– Đa dạng hóa các hình thức và phương thức ĐTBD; Tập trung xây dựng các chương trình ĐTBD có tính chất then chốt, mũi nhọn, mang tính cạnh tranh cao.

2.4. Đa dạng hóa nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hướng tới tự chủ tài chính  

– Đến năm 2020 hình thành hệ thống các Trung tâm ĐTBD với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu hoạt động ĐTBD của Học viện.

– Tăng cường đầu tư tài chính cho hoạt động đào tạo bồi dưỡng; Đổi mới cơ chế quản lý tài chính theo hướng từng bước đảm bảo tự chủ về tài chính, giảm dần cấp phát kinh phí thường xuyên từ ngân sách nhà nước; Phấn đấu tăng thu sự nghiệp bình quân hàng năm 25-30% trong giai đoạn 2013-2015 và tăng 10-15% giai đoạn 2016 – 2020; tiền lương tăng thêm cho cán bộ viên chức từ 1,5 lần lên 2,5 – 3 lần so với lương cơ bản theo hướng khuyến khích và nâng cao tinh thần trách nhiệm, mức độ tham gia của từng cán bộ viên chức vào hoạt động sự nghiệp của Trường, gắn với nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

3. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

3.1. Đổi mới công tác tổ chức cán bộ và tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao

– Trước năm 2015: Củng cố hoạt động của các Phòng, Khoa và Trung tâm  để tăng quy mô đào tạo gắn với việc từng bước nâng cao chất lượng ĐTBD; Xây dựng đề án Học viện cán bộ quản lý tài chính; Ổn định tổ chức bộ máy và nhân sự của Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài chính miền Trung.

– Từ sau 2015: Xây dựng đề án Trung tâm ĐTBD cán bộ tài chính Miền Nam tại TP. Hồ Chí Minh; Xây dựng đề án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng Miền Bắc tại Hưng Yên.

–  Xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức có trình độ chuyên môn cao, có phương pháp giảng dạy tốt, ổn định có từ 300 đến 500 giảng viên kiêm chức và cộng tác viên.

– Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức nòng cốt trong từng đơn vị đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Tài chính trong giai đoạn mới. Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ gắn với quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng; Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp, đội ngũ giảng viên cơ hữu có trình độ chuyên môn cao.

3.2. Hoạt động đào tạo bồi dưỡng

– Đổi mới nội dung chương trình ĐTBD; Triển khai thí điểm xây dựng một số chương trình gắn với vị trí việc làm theo khung năng lực trong một số lĩnh vực; Xây dựng một số chương trình tiên tiến theo chuẩn mực quốc tế.

– Tổ chức việc biên soạn tài liệu giảng dạy theo nội dung và phương pháp giảng dạy mới; trước mắt mở rộng phạm vi áp dụng, sau năm 2015 triển khai rộng phương pháp giảng dạy mới, tiên tiến. Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin và các trang thiết bị giảng dạy hiện đại để hỗ trợ nâng cao chất lượng và hiệu quả ĐTBD.

– Đổi mới công tác quản lý ĐTBD theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, áp dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý ĐTBD theo các chuẩn mực quốc tế; xây dựng mới các quy chế ĐTBD và quản lý học viên cho phù hợp với điều kiện mới, phù hợp với thông lệ quốc tế.

– Tiếp tục duy trì hình thức đào tạo tập trung ngắn ngày, vừa học vừa làm và từng bước áp dụng hình thức đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến, đến 2015 hình thức giảng dạy trực tuyến được áp dụng phổ biến.

– Mở rộng ĐTBD cán bộ quản lý tài chính theo nhu cầu xã hội, bao gồm: cán bộ làm công tác tài chính ở các cơ quan Trung ương, các đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ quản lý tài chính địa phương; công chức tài chính – kế toán xã và cán bộ quản lý tài chính ngân sách xã, phường; Đẩy mạnh ĐTBD về chuyên môn nghiệp vụ tài chính kế toán cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế và cá nhân có nhu cầu.

3.3. Hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

– Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học; coi nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng và là yếu tố để nâng cao chất lượng ĐTBD và nâng cao vị thế của Trường.

– Tập trung năng lực chủ yếu để nghiên cứu phục vụ quản lý và nâng cao chất lượng ĐTBD như: đổi mới nội dung chương trình ĐTBD, biên soạn giáo trình, tài liệu chuyên khảo, đề cương môn học, bài tập tình huống, đổi mới phương pháp ĐTBD, các đề tài có liên quan đến đổi mới công tác quản lý ĐTBD của ngành và của Trường.

– Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học (sau đây viết tắt là NCKH) phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng nội dung chương trình, tài liệu; hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học theo nhu cầu xã hội; phát huy các tiềm năng khoa học của tất cả các đối tượng giảng dạy, học tập; gắn NCKH với hoạt động thực tiễn của học viên.

– Đưa hoạt động nghiên cứu khoa học vào chương trình công tác hàng năm. Đa dạng hóa nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động NCKH. Có kế hoạch giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho các phòng, khoa và Trung tâm.

– Từng bước mở rộng hợp tác quốc tế về ĐTBD để nâng cao chất lượng ĐTBD cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính và cho xã hội trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Xây dựng các chương trình ĐTBD có yếu tố nước ngoài mang tính chủ động. Từng bước tiếp cận và chuyển giao các chương trình tiên tiến của nước ngoài thành các chương trình phù hợp với điều kiện của ngành tài chính Việt Nam.

– Mở rộng các hình thức hợp tác trong hoạt động đào tạo và bồi dưỡng theo hướng: Ký hiệp định khung từng năm và nhiều năm với các nước và các tổ chức ĐTBD có uy tín trên thế giới. Từ nay đến 2015 hướng hợp tác quốc tế ưu tiên hợp tác với một số nước trong khu vực. Từ sau 2015 mở rộng hợp tác với các nước tiên tiến khác và các tổ chức quốc tế đa phương.

– Chuẩn bị điều kiện để hình thành Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng tài chính quốc tế để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho khu vực (đăng cai tổ chức những chương trình đào tạo quốc tế của các tổ chức, các quốc gia khác tại Việt Nam, ĐTBD cho Lào…).

3.4. Xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, tăng cường nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động ĐTBD

– Cải tạo cơ sở ĐTBD tại Hà Nội (số 4 ngõ 1 Hàng Chuối) để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ hoạt động ĐTBD cho cơ quan Bộ Tài chính, các Tổng cục và Hà Nội.

– Năm 2014, đưa Trung tâm ĐTBD cán bộ miền Trung tại TP. Huế vào sử dụng, đồng thời tận dụng công năng của Trung tâm để tăng quy mô và hiệu quả hoạt động ĐTBD. Khởi công xây dựng Trung tâm ĐTBD cán bộ tài chính miền Nam tại TP. HCM, phấn đấu hoàn thành vào năm 2020

– Năm 2015, hoàn tất các thủ tục để tổ chức khởi công xây dựng CSVC của Trường tại Hưng Yên, phấn đấu hoàn thành vào năm 2019.

– Trang bị đầy đủ, hiện đại và đồng bộ các trang thiết bị và phương tiện giảng dạy, học tập đáp ứng theo yêu cầu hiện đại hoá quy trình giảng dạy và quản lý (hệ thống máy tính, phương tiện nghe nhìn, hệ thống đào tạo trực tuyến, hệ thống hội thảo trực tuyến với các điểm cầu trên thế giới để phục vụ cho hoạt động ĐTBD có yếu tố nước ngoài…).

– Đa dạng hóa các nguồn lực tài chính; thu hút các nguồn lực tài chính bên ngoài, sự trợ giúp kỹ thuật của các dự án nước ngoài cho đào tạo bồi dưỡng.

– Đổi mới công tác quản lý tài chính, nâng cao chất lượng công tác kế toán, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp, phát huy tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế, nhiệm vụ và tài chính của Học viện theo quy định của nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

          1. Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng Đề án chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược, báo cáo Bộ tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chiến lược hàng năm.

          2. Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trình Bộ xem xét bố trí kinh phí thực hiện Chiến lược.

          3. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Chiến lược theo đúng tiến độ, định kỳ có đánh giá, báo cáo Bộ kết quả thực hiện.

          4. Các đơn vị thuộc Bộ theo đúng chức năng của mình có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính trong việc triển khai Chiến lược.

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Lưu: VT, TCCB (60 bản).

 BỘ TRƯỞNG

 

  Đã ký

 

Đinh Tiến Dũng

 

 

Bản in

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *