Thông báo số 424 /TB-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2013 Kết luận của Lãnh đạo Bộ tại Hội nghị giao ban khối các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Tài chính

.

Thông báo số 424 /TB-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2013 Kết luận của Lãnh đạo Bộ tại Hội nghị giao ban khối  các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Tài chính

        BỘ TÀI CHÍNH

           ––––––

       Số 424  /TB-BTC

  

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 –––––––––––––––––––––

          Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2013

 

 THÔNG BÁO

Kết luận của Lãnh đạo Bộ tại Hội nghị giao ban khối

các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Tài chính

 

Ngày 4/11/2013, tại Trường Đại học Tài chính – Marketing, Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh đã chủ trì Hội nghị giao ban khối các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tài chính năm 2013

Tham gia Hội nghị có đại diện các cơ sở đào tạo thuộc Bộ: Học viện Tài chính, Trường Đại học Tài chính – Marketing, Trường Đại học Tài chính – Kế toán, Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh, Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan; Lãnh đạo các đơn vị: Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính.

Sau khi nghe các Trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 được giao theo Thông báo số 474/2012/TB-BTC ngày 18/12/2012 của Bộ Tài chính; các ý kiến trao đổi, thảo luận của các đơn vị có liên quan, Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh có ý kiến như sau

I.   Đánh giá chung:

Năm qua, các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tài chính đã có nhiều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước khó khăn, bám sát chỉ đạo và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính, hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu tuyển sinh, duy trì ổn định hoạt động trên tất cả các mặt công tác. Có sự chuyển biến căn bản về chất lượng và hiệu quả thông qua việc đánh giá chất lượng của các tổ chức đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo; giảm quy mô loại hình đào tạo những ngành mà nhu cầu xã hội ít quan tâm trong thời gian tới, giữ ổn định một cách hợp lý quy mô đào tạo chính quy, mở rộng đào tạo hình thức chất lượng cao; tiếp tục giữ vững, khai thác, phát triển các mối quan hệ hợp tác quốc tế đã có và tìm kiếm các quan hệ hợp tác với những cơ sở giáo dục đào tạo nước ngoài có chất lượng tốt và phù hợp với điều kiện kinh tế của sinh viên.

Chiến lược phát triển của các trường giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt; các trường đã có định hướng trong nội dung xây dựng chiến lược, đến nay đã có lộ trình rõ ràng, cụ thể.

Công tác tuyển dụng viên chức, tuyển sinh sinh viên của các cơ sở đã thực hiện đúng theo quy định của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo; tuy còn khó khăn về chỉ tiêu nhưng chất lượng vẫn được đảm bảo. Uy tín của các cơ sở đào tạo đã từng bước được nâng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại:

–  Chất lượng đào tạo đội ngũ giảng viên vẫn còn nặng về học hàm, học vị, cần chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu xã hội; việc nâng cao chất lượng đào tạo còn chậm, chưa theo kịp với yêu cầu thực tế.

–  Vấn đề kiểm định chất lượng hiện còn bị động, các trường cần chủ động xây dựng quy chế, quy định về kiểm định chất lượng đảm bảo đúng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

–  Việc xây dựng cơ sở vật chất, các trường đã cố gắng triển khai trong điều kiện khó khăn về kinh phí, nhưng đến nay tiến độ nhiều dự án còn chậm, nhất là các khâu: giải phóng mặt bằng, thi lựa chọn thiết kế kiến trúc, giao đất tại Thành phố Hồ Chí Minh, các công trình dở dang, nhiều thủ tục liên quan đến công tác xây dựng cơ sở vật chất chưa hoàn thành.

II. Nhiệm vụ trong thời gian tới:

1. Định hướng phát triển, triển khai chiến lược

Năm 2013, Lãnh đạo Bộ đã phê duyệt Chiến lược đối với 06 đơn vị cơ sở đào tạo. Căn cứ Chiến lược đã được phê duyệt, các đơn vị nghiên cứu xây dựng đề án chi tiết, phù hợp quy mô hoạt động của cơ sở đào tạo và ngành tài chính gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để kiểm tra, giám sát và đánh giá việc triển khai thực hiện (trong tháng 2/2014).

Tiếp tục rà soát quy chế hoạt động của các trường, thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo; đồng thời bám sát hoạt động thực tiễn của ngành nhằm nâng cao uy tín và thương hiệu của các trường.

2. Công tác tổ chức cán bộ:

Giao Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với các cơ sở đào tạo triển khai tốt việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, viên chức quản lý:

– Lựa chọn hình thức tuyển dụng phù hợp (thi tuyển hoặc xét tuyển); căn cứ quy định của Nhà nước và Bộ Tài chính để xây dựng kế hoạch tuyển dụng đáp ứng được yêu cầu của từng vị trí công việc.

– Đào tạo nâng cao trình độ theo đề án, chương trình đào tạo trong nước và nước ngoài, cập nhập kiến thức, đưa giảng viên đi thực hành nghề nghiệp tại các đơn vị có liên quan, trước hết là các cơ quan của Bộ Tài chính. Kết hợp giữa đào tạo chuyên môn và kỹ năng quản lý.

– Thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý biên chế giai đoạn 2014-2016 không tăng thêm biên chế, tiến tới giảm dần biên chế theo Nghị quyết Trung ương, các văn bản quy định về biên chế khu vực hành chính sự nghiệp.

– Các cơ sở đào tạo thực hiện và hoàn thành việc quy hoạch lãnh đạo quản lý theo Chỉ thị số 05-CT/BCSĐ ngày 30/8/2013 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính; Đề án phát triển và sử dụng đội ngũ giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến năm 2030 theo thời gian và lộ trình đề xuất.

3. Về công tác đào tạo:

Giao các Trường hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ, cả về phương thức thực hiện và phương pháp đào tạo, biên soạn giáo trình tiên tiến phù hợp với đặc thù của Việt Nam.

Triển khai xây dựng ngân hàng đề thi, bộ đề thi trắc nghiệm trong chương trình đào tạo trình độ đại học; hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường, xây dựng Đề án áp dụng công nghệ hiện đại trong công tác quản lý đào tạo, thực hiện nghiêm quy chế thi, đảm bảo các kỳ thi nghiêm túc, minh bạch và đạt chất lượng.

4. Về công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tế:

Giao Viện Chiến lược và Chính sách tài chính chủ trì hướng dẫn các Trường tham gia xây dựng các đề án nghiên cứu khoa học về nội dung, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của ngành, phù hợp với trường. Tiếp tục kiện toàn, gắn kết nghiên cứu khoa học với thực tiễn, đào tạo với nghiên cứu khoa học, tổ chức các buổi hội thảo về nghiên cứu khoa học.

5. Về hợp tác quốc tế:

Xây dựng Đề án hợp tác quốc tế giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến năm 2030.

Nghiên cứu liên kết với các trường đại học chất lượng và có uy tín. Tích cực tạo nguồn tài chính cho hợp tác quốc tế, chủ động khai thác các nguồn tài trợ trong nước và nước ngoài.

6. Về xây dựng cơ sở vật chất, quản lý tài chính:

Các trường tiếp tục chủ động đề xuất dự án xây dựng cơ sở vật chất, giải phóng mặt bằng. Giao Vụ Kế hoạch Tài chính phối hợp với Cục Quản lý công sản và chính quyền các địa phương hỗ trợ các cơ sở đang gặp khó khăn vướng mắc về thủ tục về đất đai, hạ tầng.

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính kịp thời báo cáo Bộ (qua Vụ KHTC) nhu cầu trang bị tài sản, công cụ dụng cụ đối với cơ sở đào tạo miền Trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế để mở lớp ngay khi công trình hoàn thành. Phối hợp các cơ sở đào tạo thuộc các Tổng cục, các Trường thuộc Bộ để khai thác, sử dụng tiết kiệm hiệu quả.

Các trường rà soát chỉ đạo các đơn vị trực thuộc (được phân cấp quản lý tài chính) xây dựng các Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành ngay sau khi có Nghị định (mới) sửa đổi Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản liên quan; tăng cường công tác quản lý, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao trên tinh thần tiết kiệm, tăng thu nhập cho giảng viên, viên chức; đẩy mạnh việc phân cấp quản lý theo hướng tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị thuộc các cơ sở đào tạo, từng bước thực hiện khoán kinh phí theo nhiệm vụ, tiết kiệm chi quản lý.

Xây dựng và thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ, tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên của các cơ sở đào tạo theo tinh thần Kết luận số 37-TB/TW ngày 26/5/2011 của Bộ Chính trị, Nghị định số 40/NQ-CP ngày 9/8/2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 37.

Đổi mới mạnh mẽ về cơ chế hoạt động cần gắn quyền và trách nhiệm, chủ động rà soát lại phòng, ban trực thuộc theo hướng tinh, gọn, phân công rõ trách nhiệm viên chức quản lý và giảng viên. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, cơ sở trực thuộc, phân công rõ ràng trách nhiệm của từng đồng chí Lãnh đạo nhà trường, thực hiện công khai minh bạch, dân chủ trong chi tiêu tài chính.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ biết và triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

– Các Trường thuộc Bộ;

– Vụ TCCB; Vụ KHTC; Vụ HCSN;

– Viện CL&CSTC;

– Lưu, VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Đã ký

 

Phạm Chí Thanh 

 

 

 

                                                                          

 

                                                                                

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.