Quyết định thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

 BỘ TÀI CHÍNH

                            ––––––

 

Số: 1498 /QĐ-BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                             ––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng trường

 Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

 
   

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

  Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Điều lệ trường đại học; 

Căn cứ Quyết định số 2910/QĐ-BTC ngày 14/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH 

          Điều 1. Thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm các ông (bà) có tên theo danh sách đính kèm.

          Điều 2. Hội đồng trường thực hiện theo nhiệm vụ Quy chế hoạt động của Hội đồng trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Bộ GD&ĐT;

– Các đơn vị thuộc Bộ ;

– Lưu VT, TCCB (50b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Đã ký 

  

Vũ Thị Mai

 BỘ TÀI CHÍNH

                           –––––––

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                              ––––––––––––––––––––

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – QUẢN TRỊ KINH DOANH NHIỆM KỲ 2015 – 2020

(Kèm theo Quyết định số  1498 /QĐ-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2015 của

Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Số

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

1

Ông Đỗ Đức Minh

Hàm Vụ trưởng

Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính

2

Bà Đỗ Thị Thanh Vân

Hiệu trưởng

Trường Đại học Tài chính –

Quản trị kinh doanh

3

Ông Đặng Ngọc Quỳnh

Đại biểu Quốc hội Khóa 13, tỉnh ủy viên tỉnh Hưng Yên.

Phó Chủ tịch

UBND tỉnh Hưng Yên

4

Ông Trịnh Văn Diễn

Chủ tịch

UBND huyện Văn Lâm,

tỉnh Hưng Yên

5

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Tài chính –

Quản trị kinh doanh

6

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Tài chính –

Quản trị kinh doanh

7

Ông Quản Trọng Doan

Chủ tịch công đoàn

Trường Đại học Tài chính –

Quản trị kinh doanh

8

Ông Đỗ Văn Dũng

Bí thư đoàn thanh niên

Trường Đại học Tài chính –

Quản trị kinh doanh

9

Ông Lê Tuấn Hiệp

Trưởng phòng Quản lý Đào tạo

Trường Đại học Tài chính –

Quản trị kinh doanh

10

Ông Đỗ Văn Lương

Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

Trường Đại học Tài chính –

Quản trị kinh doanh

11

Ông Nguyễn Huy Cường

Trưởng phòng KH và Hợp tác Quốc tế

Trường Đại học Tài chính –

Quản trị kinh doanh

12

Ông Phạm Văn Hưng

Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Trường Đại học Tài chính –

Quản trị kinh doanh

13

Ông Nguyễn Quốc Thắng

Phó Trưởng khoa Kế toán – Kiểm toán

Trường Đại học Tài chính – Kế toán

14

Bà Nguyễn Thị Bích Diệp

Phó trưởng khoa Tài chính – Ngân hàng

Trường Đại học Tài chính –

Quản trị kinh doanh

15

Ông Đào Văn Tú

Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh

Trường Đại học Tài chính –

Quản trị kinh doanh

Danh sách này có 15 người./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *