Quyết định thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Tài chính – Marketing

 BỘ TÀI CHÍNH

                            –––––––

 

Số: 1460 /QĐ-BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                             –––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng trường

 Trường Đại học Tài chính – Marketing

   

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Điều lệ trường đại học; 

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 23/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Tài chính – Marketing giai đoạn 2015 – 2017;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

           Điều 1. Thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Tài chính – Marketing nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm các ông (bà) có tên theo danh sách đính kèm.

          Điều 2. Hội đồng trường thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Hội đồng trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định.

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế: Quyết định số 766/QĐ-BTC ngày 31/3/2011 và Quyết định số 371/QĐ-BTC ngày 25/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Bộ GD&ĐT;

– Các đơn vị thuộc Bộ ;

– Lưu VT, TCCB (30b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký 

 

 Vũ Thị Mai

 

 BỘ TÀI CHÍNH

                           –––––––

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                              –––––––––––––––––––––

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING NHIỆM KỲ 2015 – 2020

(Kèm theo Quyết định số 1460 /QĐ-BTC ngày  28 tháng 7 năm 2015 của

Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Số

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

1

Ông Nguyễn Viết Lợi

Viện trưởng

Viện Chiến lược và Chính sách        tài chính, Bộ Tài chính

2

Ông Trần Hoàng Ngân

Hiệu trưởng

Trường Đại học Tài chính – Marketing

3

Ông Phạm Xuân Thủy

Phó Vụ trưởng

Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính

4

Ông Nguyễn Hoàng Dũng

Phó Tổng     Giám đốc

Ngân hàng TMCP Công thương

    Việt Nam

5

Ông Lê Phụng Hào

Thành viên Hội đồng quản trị.

Tập đoàn Hoa sen; Chủ tịch Hiệp hội Marketing Việt Nam

6

Ông Ngô Văn Đông

Phó Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Phân bón

 Bình Điền.

7

Ông Hứa Minh Tuấn

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Tài chính – Marketing

8

Ông Nguyễn Văn Hiến

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Tài chính – Marketing

9

Ông Phạm Hữu Hồng Thái

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Tài chính – Marketing

10

Ông Phạm Lê Quang

Chủ tịch công đoàn,

Trưởng khoa

Trường Đại học Tài chính – Marketing

11

Bà Hồ Anh Trúc

Bí thư Đoàn Thanh niên,

Giảng viên

Trường Đại học Tài chính – Marketing

12

Ông Nguyễn Tấn Hưng

Trưởng phòng

Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Tài chính – Marketing

13

Ông Nguyễn Xuân Hiệp

Phó Trưởng khoa

Khoa Thương Mại, Trường Đại học Tài chính – Marketing

14

Bà Đặng Thị Ngọc Lan

Trưởng phòng

Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Tài chính – Marketing

15

Ông Nguyễn Xuân Trường

Phó Trưởng        bộ môn

Khoa Marketing, Trường Đại học Tài chính – Marketing

Danh sách này có 15 người.

 

Bản in

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *