Quyết định thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Tài chính – Kế toán

 BỘ TÀI CHÍNH

                           –––––––

 

Số: 1499 /QĐ-BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                              –––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng trường

 Trường Đại học Tài chính – Kế toán

 
   

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Điều lệ trường đại học; 

Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-BTC ngày 6/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tài chính – Kế toán;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Kế toán, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Tài chính – Kế toán nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm các ông (bà) có tên theo danh sách đính kèm.

          Điều 2. Hội đồng trường thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Hội đồng trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định.

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Kế toán, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Bộ GD&ĐT;

– Các đơn vị thuộc Bộ ;

– Lưu VT, TCCB (50b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Đã ký 

 

Vũ Thị Mai

 

 

 BỘ TÀI CHÍNH

                             –––––––

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                             –––––––––––––––––––––

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN NHIỆM KỲ 2015 – 2020

(Kèm theo Quyết định số 1499 /QĐ-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2015 của

Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Số

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

1

Ông Đỗ Đức Minh

Hàm Vụ trưởng

Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính

2

Ông Bùi Phụ Anh

Hiệu trưởng

Trường Đại học Tài chính – Kế toán

3

Ông Mai Bá Ấn

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Tài chính – Kế toán

4

Ông Nguyễn Duy Tạo

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Tài chính – Kế toán

5

Ông Phạm Sỹ Hùng

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Tài chính – Kế toán

6

Ông Dương Ngọc Ánh

Chủ tịch công đoàn

Trường Đại học Tài chính – Kế toán

7

Ông Nguyễn Hoàng Trúc

Bí thư  Đoàn thanh niên

Trường Đại học Tài chính – Kế toán

8

Ông Nguyễn Văn Luyện

Phó Cục trưởng

Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

9

Ông Nguyễn Văn Cần

Phó Giám đốc

Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Ngãi

10

Ông Trần Ngọc Phương

Phó Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

11

Ông Lê Văn Khâm

Trưởng khoa Tài chính – Ngân hàng

Trường Đại học Tài chính – Kế toán

12

Ông Lê Xuân Lãm

Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế

Trường Đại học Tài chính – Kế toán

13

Ông Nguyễn Văn Vinh

Trưởng phòng Quản lý Đào tạo

Trường Đại học Tài chính – Kế toán

14

Ông Nguyễn Đăng Hồng

Trưởng phòng Tài chính – Kế toán

Trường Đại học Tài chính – Kế toán

15

Bà Bùi Thị Yến Linh

Phó Trưởng khoa Kế toán – Kiểm toán

Trường Đại học Tài chính – Kế toán

Danh sách này có 15 người./.

 

Bản in

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *