Quyết định số /QĐ-BTC ngày tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính năm 2014

BỘ TÀI CHÍNH

 —–   

Số:      /QĐ-BTC 

                                   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2013

                                                                                QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành tài chính năm 2014

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức.

Căn cứ Quyết định số 1648/QĐ-BTC ngày 02/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính;

Xét đề nghị của Thủ trưởng các đơn vị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2014 của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính, gồm: Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính; Tổng cục Dự trữ Nhà nước; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Học viện Tài chính; Trường Đại học Tài chính – Marketing; Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh; Trường Đại học Tài chính – Kế toán; Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan. 

(Kế hoạch của các đơn vị kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Các đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nội dung kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

  

Nơi nhận:                                                   

– Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);                          

Như Điều 1, Điều 3;                                         – Lưu: VT, TCCB; (30 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Đã ký 

 

Nguyễn Công Nghiệp

 

                                                                                                                                         

Bản in

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *