Quyết định số 698/QĐ-BTC ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua

Quyết định số 698/QĐ-BTC ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua

BỘ TÀI CHÍNH

 

Số: 698/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày  8 tháng  4  năm 2014

 

 QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua Khen thưởng

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Thi đua – Khen thưởng là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thống nhất quản lý về hoạt động thi đua, khen thưởng đối với các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ và ngành Tài chính.

Điều 2. Nhiệm vụ             

1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính:

a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tài chính;

b) Chương trình kế hoạch, nội dung, chỉ tiêu thi đua đối với từng thời kỳ và từng lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

2. Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính trong công tác tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua trong toàn ngành Tài chính, phổ biến, tuyên truyền về phong trào thi đua; hướng dẫn, kiểm tra các phong trào thi đua tại các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ; thực hiện chính sách thi đua, khen thưởng trong ngành Tài chính phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Bộ Tài chính và của ngành Tài chính.

4. Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, đề xuất tặng, phong tặng các danh hiệu thi đua; các hình thức khen thưởng; các danh hiệu khác được quy định trong Luật Thi đua – Khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

5. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính khen thưởng hoặc đề nghị Nhà nước khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân ngoài Bộ (bao gồm cả các tổ chức, cá nhân nước ngoài).

6. Thẩm định, tham gia ý kiến về việc khen thưởng của các Bộ, ngành, các tổ chức nước ngoài đối với các tổ chức, cá nhân thuộc Bộ Tài chính.

7. Tổ chức thực hiện các quyết định của Nhà nước và của Bộ Tài chính về tặng, phong tặng các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng, các danh hiệu khác được quy định trong Luật Thi đua – Khen thưởng.

8. Đề xuất, thực hiện việc cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, thất lạc; xác nhận các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng, các danh hiệu khác được quy định trong Luật Thi đua – Khen thưởng; thực hiện việc thu hồi hiện vật khen thưởng sai chính sách chế độ theo quy định của pháp luật.

9. Giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính trong việc sơ kết, tổng kết, đúc rút và phổ biến kinh nghiệm; phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến; kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

10. Thực hiện công tác tổng hợp, phân tích, thống kê, báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của Nhà nước và của Bộ Tài chính.

11. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, quản lý dữ liệu phục vụ công tác thi đua, khen thưởng.

12. Tổ chức, phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính.

13. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức công tác tập huấn, thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hợp nhất văn bản, pháp điển văn bản, kiểm tra văn bản đối với các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ.

14. Tham gia xây dựng, đề xuất việc quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật và của Bộ Tài chính.

15. Kiểm tra, phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định về thi đua, khen thưởng tại các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng.

16. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng giao.

 Điều 3.Cơ cấu tổ chức

Vụ Thi đua – Khen thưởng có Vụ trưởng và một số Phó Vụ trưởng.

Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về toàn bộ hoạt động của Vụ; quản lý công chức, tài sản được giao theo quy định.

Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được phân công.

Vụ Thi đua – Khen thưởng làm việc theo chế độ chuyên viên. Vụ trưởng phân công nhiệm vụ cho công chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn và năng lực chuyên môn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.      

Biên chế của Vụ Thi đua – Khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định. 

Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn của Vụ trưởng

1. Tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Vụ Thi đua – Khen thưởng theo quy định tại Điều 2 Quyết định này.

2. Yêu cầu các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ báo cáo đột xuất và định kỳ về lĩnh vực quản lý của Vụ theo quy định; được tiếp nhận toàn bộ các hồ sơ, tài liệu, các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Ký các văn bản hướng dẫn, giải thích, trả lời các vướng mắc đối với những văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng đã ban hành theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản ký thừa lệnh, uỷ quyền của Bộ trưởng theo quy chế làm việc của Bộ.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 309/QĐ-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua – khen thưởng.

Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:                                                                                       BỘ TRƯỞNG

– Lãnh đạo Bộ;

– VP Đảng ủy, Công đoàn;                                                                   Đã ký

– Như Điều 5;                                                                          

– Cổng TTĐT Bộ Tài chính;                                                                   

– Lưu: VT, Vụ TCCB.  

                                                                                                        Đinh Tiến Dũng


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.