Quyết định số 2814 /QĐ-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính năm 2015

BỘ TÀI CHÍNH

Số: 2814/QĐ-BTC

               

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                   Hà Nội, ngày  31 tháng 10 năm 2014                            

QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính năm 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức.

Căn cứ Quyết định số 1648/QĐ-BTC ngày 02/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính;

Xét đề nghị của Thủ trưởng các đơn vị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2015 của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính, gồm: (1) Kế hoạch ĐTBD chung của Bộ (giao Trường BDCB tài chính thực hiện); (2) Kế hoạch ĐTBD Tổng cục Dự trữ Nhà nước; (3) Kế hoạch ĐTBD Học viện Tài chính; (4) Kế hoạch ĐTBD Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh; (5) Kế hoạch ĐTBD Trường Đại học Tài chính – Kế toán; (6) Kế hoạch ĐTBD Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan; (7) Kế hoạch ĐTBD Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính.  

(Kế hoạch chi tiết kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Các đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nội dung kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị có liên quan thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                   

– Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

– Như Điều 1, Điều 3;                            

– Lưu: VT, TCCB; (30 bản).

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Đã ký

 

       Nguyễn Công Nghiệp

 

Bản in

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *