Quyết định số: 2787 /QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính năm 2017

BỘ TÀI CHÍNH

           Số: 2787 /QĐ-BTC                        

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 12  năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng

cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính năm 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức.

Căn cứ Quyết định số 1648/QĐ-BTC ngày 02/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2534/QĐ-BTC ngày 30/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân cấp quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017 Bộ Tài chính, những nội dung giao cho Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thực hiện (Kế hoạch chi tiết kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nội dung kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị có liên quan thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                   

– Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);                        

Như Điều 3;                                                      – Lưu: VT, TCCB (30 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Hữu Chí

 

Bản in

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *