Quyết định số 2526/QĐ-BTC ngày tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách thuế

Quyết định số 2526/QĐ-BTC ngày tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH

–––––

Số: 2526 /QĐ-BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày      tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách thuế

–––––––––––––

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,                                       

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị  trí và chức năng

Vụ Chính sách thuế là đơn vị thuộc bộ máy quản lý nhà nước của Bộ Tài chính có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế).

Điều 2. Nhiệm vụ       

Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính:

a) Chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về chính sách thuế;

b) Các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: Luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nghị định của Chính phủ; quyết định của Thủ tướng Chính phủ và thông tư của Bộ Tài chính về phí và lệ phí.

Tổ chức triển khai thực hiện các chiến lược, kế hoạch về chính sách thuế đã được phê duyệt.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng cơ chế, chính sách tài chính đối với các khu kinh tế, thương mại, dịch vụ đặc thù (bao gồm: Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế cửa khẩu và đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt) và các khu khác (nếu có).

Chủ trì tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính trong việc xây dựng Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan, thuế suất thuế nhập khẩu thông thường; Biểu thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia; Biểu thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp ước thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chính sách tài chính quốc gia, các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách thuế.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị giải quyết các vướng mắc về chính sách thuế và các chính sách khác có liên quan đến chính sách thuế theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổ chức hoạt động phân tích, dự báo tác động của các chính sách thuế tới thu ngân sách nhà nước và kinh tế vĩ mô.

Chủ trì hoặc phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, phí, lệ phí đã ban hành; phổ biến pháp luật, hợp nhất văn bản, pháp điển văn bản, kiểm tra văn bản đối với các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ.

Phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế về thuế; tiếp nhận và tổ chức thực hiện các dự án, chương trình hợp tác quốc tế, trợ giúp kỹ thuật cho việc nghiên cứu, xây dựng chính sách thuế theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổ chức nghiên cứu khoa học hoặc hợp tác nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong và ngoài ngành theo kế hoạch và nội dung được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Vụ Chính sách thuế có Vụ trưởng và một số Phó Vụ trưởng theo quy định.

Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về toàn bộ hoạt động của Vụ; quản lý công chức, tài sản được giao theo quy định.

Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thuế chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được phân công.

Vụ Chính sách thuế có các phòng:

Phòng Chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Phòng Chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt;

Phòng Chính sách thuế thu nhập;

Phòng Chính sách thuế tài sản, thuế tài nguyên, thuế môi trường;

Phòng Chính sách phí, lệ phí và thu khác.

Nhiệm vụ cụ thể của các Phòng do Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế quyết định.

Vụ Chính sách thuế làm việc theo chế độ chuyên viên kết hợp với tổ chức phòng. Đối với công việc thực hiện theo chế độ chuyên viên, Vụ trưởng phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức phù hợp với chức danh tiêu chuẩn, năng lực và chuyên môn được đào tạo để hoàn thành nhiệm vụ.

Biên chế của Vụ Chính sách thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn của Vụ trưởng

Tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Vụ được quy định tại Điều 2 Quyết định này.

Yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp tài liệu, số liệu phục vụ công tác kiểm tra, tổng kết, đánh giá thực hiện chính sách thuế, hoạch định chiến lược và nghiên cứu, xây dựng chính sách thuế; cung cấp các số liệu, thông tin cần thiết liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí khi cần thiết phục vụ cho công tác nghiên cứu xây dựng chính sách.

Ký các văn bản hướng dẫn, giải thích, trả lời các vướng mắc đối với những văn bản quy phạm pháp luật về thuế đã ban hành theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Các văn bản ký thừa lệnh, ủy quyền của Bộ trưởng theo Quy chế làm việc của Bộ Tài chính.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 700/QĐ-BTC ngày 08/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách thuế.

Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Lãnh đạo Bộ;

– VP Đảng ủy, Công đoàn;

– Như Điều 5;                                                   

– Cổng TTĐT Bộ Tài chính;                                                                   – Lưu: VT, Vụ TCCB.  

BỘ TRƯỞNG

 

 

  

    Đinh Tiến Dũng

 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.