Quyết định số 2/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

BỘ NỘI VỤ

____

Số: 2/2008/QĐ-BNV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

______

 BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị; Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ quy định tại Điều 7 của Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các mẫu biểu để phục vụ công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức bao gồm:

1. Sổ Đăng ký hồ sơ cán bộ, công chức theo mẫu S01-BNV/2008 có quy cách như sau:

a) Trang bìa làm bằng chất liệu giấy có độ bền cao khổ A4 (210×297) mm);

b) Các trang ruột của sổ làm bằng chất liệu giấy trắng khổ A4 (210×297) mm) với 9 cột tiêu chí thông tin sau: Số thứ tự, số hồ sơ, họ và tên khai sinh, các tên gọi khác, ngày tháng năm sinh, quê quán, chức vụ, cơ quan công tác, ghi chú.

2. Sổ Giao nhận hồ sơ cán bộ, công chức theo mẫu S02-BNV/2008 có quy cách như sau:

a) Trang bìa làm bằng chất liệu giấy có độ bền cao khổ A4 (210×297) mm);

b) Các trang ruột của sổ làm bằng chất liệu giấy trắng khổ A4 (210×297) mm) với 10 cột tiêu chí thông tin sau: Số thứ tự, ngày bàn giao, họ và tên người bàn giao, đơn vị công tác, nội dung bàn giao, họ tên người nhận, đơn vị công tác, chữ ký người nhận, chữ ký người bàn giao, ghi chú.

3. Sổ Theo dõi khai thác, sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức theo mẫu S03-BNV/2008 có quy cách như sau:

a) Trang bìa làm bằng chất liệu giấy có độ bền cao khổ A4 (210×297) mm);

b) Các trang ruột của sổ làm bằng chất liệu giấy trắng khổ A4 (210×297) mm) với 8 cột tiêu chí thông tin sau: Số thứ tự, ngày nghiên cứu, họ và tên người nghiên cứu, đơn vị công tác, nội dung nghiên cứu, hình thức nghiên cứu, ngày trả, ghi chú.

4. Bổ sung tiêu chí “diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức” và Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức theo mẫu 2c-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm thi Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– TTg Chính phủ (để báo cáo);

– Các Phó TTg Chính phủ (để báo cáo);

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Văn phòng Quốc hội;

– Ban Tổ chức Trung ương Đảng;

– Tòa án NDTC;

– Viện Kiểm sát NDTC;

– Kiểm toán Nhà nước;

– HĐND các tỉnh, Tp trực thuộc TW;

– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

– Sở Nội vụ các tỉnh, Tp trực thuộc TW;

– Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, Thứ trưởng và các đơn

vị, tổ chức thuộc Bộ;

– Công báo;

– Website Chính phủ;

– Lưu: VT, CCVC.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Văn Tuấn

Mẫu S01-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


SỔ ĐĂNG KÝ

HỒ SƠ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

 

 

Cơ quan, đơn vị:………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM……

 

 

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ ĐĂNG KÝ HỒ SƠ CBCC

(Mẫu S01-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

 

1. Số thứ tự: ghi số đếm tăng dần ứng với mỗi một hồ sơ của cán bộ, công chức được vào Sổ đăng ký hồ sơ.

2. Số hồ sơ: ghi số của hồ sơ được cơ quan quản lý hồ sơ đánh dố thao cách sắp xếp hồ sơ cán bộ, công chức quy định tạo khoản 2 Điều 14 Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BNV ngày 6 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

3. Họ và tên khai sinh: viết chữ in hoa đúng với họ và tên trong hồ sơ cá nhân của cán bộ, công chức.

4. Các tên gọi khác: Ghi tên gọi khác hoặc bí danh khác đã dùng trong hoạt động cách mạng, trong lĩnh vực báo chí, văn học nghệ thuật,… (nếu có) của cán bộ, công chức đúng như cán bộ, công chức khai trong hồ sơ.

5. Ngày tháng năm sinh: ghi đúng và đầy đủ như ngày, tháng, năm sinh mà cán

bộ, công chức khai trong hồ sơ cá nhân.

6. Quê quán: ghi đúng và đầy đủ như quê quán mà cán bộ, công chức khai trong hồ sơ cá nhân.

7. Chức vụ: ghi chức vụ cao nhất của cán bộ, công chức tại thời điểm vào Sổ đăng ký hồ sơ.

8.Cơ quan công tác: ghi tên cơ quan, tổ chức, đơn vị mà cán bộ, công chức hiện đang công tac tại thời điểm vào Sổ đăng ký hồ sơ cán bộ, công chức.

9. Ghi chú: ghi những thông tin bổ sung về đặc điểm của hồ sơ để giúo cho việc quản lý và theo dõi hồ sơ của cán bộ, công chức được thuận tiện./.

Ghi chú: Hướng dẫn trên đây được in ở mặt sau của trang bìa quyển Sổ Đăng                                        ký hồ sơ cán bộ, công chức theo Mẫu S01-BNV/2008

Số TT

Số hồ sơ

Họ và tên

Các tên gọi khác

Ngày tháng năm sinh

1

2

3

4

5

Quê quán

Chức vụ

Cơ quan công tác

Ghi chú

6

7

8

9

Mẫu S02-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SỔ GIAO NHẬN

HỒ SƠ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

 

Cơ quan, đơn vị:………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM……

 

 

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ GIAO NHẬN HỒ SƠ CBCC

(Mẫu S02-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

 

1. Số thứ tự: ghi số đếm tăng dần ứng với mỗi một hồ sơ của cán bộ, công chức khi được tiếp nhận hoặc chuyển giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị khác          quản lý.

2. Ngày bàn giao: ghi ngày, tháng, năm tiến hành việc bàn giao hoặc tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BNV ngày 6 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

3. Họ và tên người bàn giao: ghi họ và tên của người được cơ quan có thẩm quyền phân công hoặc uỷ quyền thực hiện việc chuyển giao hồ sơ cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình cho cơ quan, tổ chức, đơn vị khác quản lý.

4. Đơn vị công tác: ghi tên cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc chuyển giao hồ sơ của cán bộ, công chức.

5. Nội dung bàn giao: ghi rõ chuyển giao hồ sơ của ai theo đúng thủ tục chuyển giao hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 10 Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BNV ngày 6 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

6. Họ và tên người nhận: ghi họ và tên của người được cơ quan có thẩm quyền phân công hoặc uỷ quyền thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ cán bộ, công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị khác chuyền giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý.

7. Đơn vị công tác: ghi tên cơ quan, tổ chức, đơn vụ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ cán bộ, công chức.

8. Chữ ký người nhận: người trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ ký tên

9. Chữ ký người bàn giao: người trực tiếp chuyền giao hồ sơ ký tên.

10. Ghi chú: ghi những thông tin bổ sung về đặc điểm của hồ sơ khi bàn giao (nếu cần thiết) để thuận tiện cho công tác quản lý hồ sơ sau này..

 

Ghi chú: Hướng dẫn trên đây được in ở mặt sau của trang bìa quyển Sổ Giao nhận  hồ sơ cán bộ, công chức theo Mẫu S02-BNV/2008

Số TT

Ngày bàn giao

Họ và tên

người bàn giao

Đơn vị công tác

Nội dung bàn giao

1

2

3

4

5

Họ tên người nhận

Đơn vị công tác

Chữ ký

người nhận

Chữ ký

người giao

Ghi chú

6

7

8

9

10

Mẫu S03-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SỔ THEO DÕI KHAI THÁC, SỬ DỤNG

HỒ SƠ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

 

Cơ quan, đơn vị:………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM……

 

 

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ THEO DÕI

KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

(Mẫu S03-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV

ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

 

1. Số thứ tự: ghi số đếm tăng dần ứng với mỗi lượt nghiên cứu hồ sơ của cán bộ, công chức.

2. Ngày nghiên cứu: ghi ngày, tháng, năm  tại thời điểm tổ chức hoặc cá nhân đến nghiên cứu, khai thác và sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức mà cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân cấp quản lý theo thẩm quyền.

3. Họ và tên người nghiên cứu: ghi họ và tên của người trực tiếp đến nghiên cứu, khai thác và sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 12.Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BNV ngày 6 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

4. Đơn vị công tác: ghi tên cơ quan, tổ chức, đơn vị của người đến nghiên cứu, khai thác và sử dụng hồ sơ của cán bộ, công chức.

5. Nội dung nghiên cứu: ghi rõ nghiên cứu hồ sơ của ai, về vấn đề gì theo đúng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BNV ngày 6 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

6. Hình thức nghiên cứu: ghi rõ hình thức nghiên cứu, khai thác và sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức theo quy định tại khoản 5 Điều 7 và điểm b khoản 2 Điều 12 Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BNV ngày 6 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

7. Ngày trả: ghi ngày, tháng, năm tại thời điểm mà tổ chức hoặc cá nhân trả hồ sơ đã mượn đã nghiên cứu, khai thác và sử dụng sau khi đã thực hiện theo đúng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 12 Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BNV ngày 6 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

8. Ghi chú: ghi những tình tiết phát sinh trong quá trình nghiên cứu, sử dụng và khai thác hồ sơ cán bộ, công chức (nếu cần thiết) để thuận tiện cho việc theo dõi và quản lý hồ sơ sau này./.

Ghi chú: Hướng dẫn trên đây được in ở mặt sau của trang bìa quyển Sổ Theo dõi khai thức, sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức theo Mẫu S03-BNV/2008

 

Số TT

Ngày nghiên cứu

Họ và tên

người nghiên cứu

Đơn vị công tác

1

2

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung nghiên cứu

Hình thức nghiên cứu

Ngày trả

Ghi chú

5

6

7

8

 

Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC……………………………Số hiệu cán bộ, công chức……………

Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC…………………………………………….
 

 

 

Ảnh màu

(4 x 6 cm)

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):………………………………………………………

2) Tên gọi khác: ……………………………………………………………………………

3) Sinh ngày:…………tháng……..năm…….. . Giới tính (nam, nữ):……………………

4) Nơi sinh: Xã………….. .Huyện…………………….. Tỉnh……………………………

5) Quê quán: Xã………….. .Huyện……………………..Tỉnh……………………………

6) Dân tộc:……………………………………………………. 7) Tôn giáo:…………………………………………

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………

(Số nhà, đường phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………………

(Số nhà, đường phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:……………………………………………………………………………….

11) Ngày tuyển dụng: …../…../……… Cơ quan tuyển dụng:………………………………………………………

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại:…………………………………………………………………………………….

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13) Công việc chính được giao:………………………………………………………………………………………..

14) Ngạch công chức (viên chức):…………………………………………….. Mã ngạch:………………………..

Bậc lương:……….. Hệ số:……… Ngày hưởng: ……/…../….. Phụ cấp chức vụ:………. Phụ cấp khác:……….

15.1-Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):………………………………………………..

15.2-Trình độ chuyên môn cao nhất:………………………………………………………………………………..

          (TSKH, TS, Th.s, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp: chuyên ngành)

 

15.3-Lý luận chính trị:……………………………15.4-Quản lý nhà nước: ……………….…….………………..

          (Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)                           (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự…….)

 

15.5-Ngoại ngữ:………………………………..…15.6-Tin học: ……………….…….………………

         (Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D, …)                                  (Trình độ A, B, C, ….)

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ………./………/………… Ngày chính thức:………/……/……………..

17) Ngày tham gia tổ chức  chính trị – xã hội:……………………………………………………………………….

        (Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội, …. và  làm việc gì trong tổ chức đó)

18) Ngày nhập ngũ:……/……/……… Ngày xuất ngũ:……/……/…… Quân hàm cao nhất:.…………………..

19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất:……………………………………………..…………………………….

        (Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang: nhà giáo, thầy thuốc, nghẹ sĩ nhân dân ưu tú,…)

20) Sở trường công tác:……………………………………………………………………………………………….

21) Khen thưởng:…………………………………….…….22) Kỷ luật : ………………………….………………..

        (Hình thức cao nhất, năm nào)                                                         (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)

23) Tình trạng sức khoẻ:………………………….. Chiều cao:…..… , Cân nặng:………kg, Nhóm máu:……….

24) Là thương binh hạng:………/………., Là con gia đình chính sách:……………………………………………

                                                                                               (Con thương binh, con liệt sĩ, ngườ nhiễm chất độc da cam, Dioxin)

25) Số chứng minh nhân dân:……………………… Ngày cấp:……/……/……26) Sổ BHXH: ………………….


 

Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

27) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm,

Đến tháng, năm

Hình thức đào tạo

Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

.…/…. – …./.…

.…/…. – …./.…

.…/…. – …./.…

.…/…. – …./.…

.…/…. – …./.…

.…/…. – …./.…

.…/…. – …./.…

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng …./   Văn bẳng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư …..

 28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

       Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội) kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, …
……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………………………..………………………………………………………………..

……………………………………..………………………………………………………………..

……………………………………..………………………………………………………………..

……………………………………..………………………………………………………………..

……………………………………..………………………………………………………………..

……………………………………..………………………………………………………………..

……………………………………..………………………………………………………………..

……………………………………..………………………………………………………………..

……………………………………..………………………………………………………………..

……………………………………..………………………………………………………………..

……………………………………..………………………………………………………………..

……………………………………..………………………………………………………………..

……………………………………..………………………………………………………………..

……………………………………..………………………………………………………………..

……………………………………..………………………………………………………………..

……………………………………..………………………………………………………………..

……………………………………..………………………………………………………………..

……………………………………..………………………………………………………………..

……………………………………..………………………………………………………………..

……………………………………..………………………………………………………………..

……………………………………..………………………………………………………………..

……………………………………..………………………………………………………………..

……………………………………..………………………………………………………………..

……………………………………..………………………………………………………………..

 

Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

 29) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN :

– Khai rõ: bị bắt, bị tù(từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu),đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc …)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu ..?):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Có thân nhân(Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ …)?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH:

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị – xã hội …?)
……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị – xã hội …?)
……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

 31) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƯƠNG CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Tháng/ năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã ngạch/bậc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Người khai

Tôi xin cam đoan những

lời khai trên đây là đúng sự thật

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

…………, Ngày…….tháng………năm…………

Thủ trưởng cơ quan , đơn vị quản lý và sử dụng CBCC

(Ký tên, đóng dấu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *