Quyết định số 1245/QĐ-BNV 29/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

BỘ NỘI VỤ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1245/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bi dưỡng công chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị đnh số 18/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưng cán bộ, công chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, bao gồm:

1. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng;

2. Tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chánh văn phòng – Bộ Nội vụ, Vụ trưng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức – Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
Như điều 3;
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
HĐND, UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
Văn phòng Quốc hội;
Văn phòng Chủ tịch nước;
– Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
a án nhân dân tối cao;
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
Kiểm toán Nhà nước;
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
Cơ sĐT, BD CB,CC của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, đoàn thể Trung ương;
Sở Nội vụ, Trường Chính trị các tnh, thành phố trực thuộc TW;
Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ;
Lưu: VT, ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Tiến Dĩnh

 

CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO CP PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1245/QĐ-BNV ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

I. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương, công chức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng của: các bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các sở, ngành thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Mục tiêu chung

Cập nhật, trang bị kiến thức và các kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng, góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ công chức trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

2. Mục tiêu cthể

a) Trang bị và cập nhật cho công chức lãnh đạo cấp phòng những kiến thức chung về quản lý, lãnh đạo.

b) Đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện những kỹ năng quản lý, lãnh đạo thiết yếu gắn với chức danh, yêu cầu vị trí việc làm của công chức lãnh đạo cấp phòng.

c) Góp phần xây dựng hành vi và thái độ làm việc phù hợp của lãnh đạo cấp phòng.

III. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Phương pháp thiết kế chương trình qua các chuyên đề (mô – đun) đi từ kiến thức chung đến nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, lãnh đạo theo lĩnh vực nhằm tạo điều kiện dễ dàng điều chỉnh và đổi mới nội dung từng chuyên đề mà không làm ảnh hưởng tới kết cấu chung của chương trình.

Học viên học đủ các phần kiến thức và kỹ năng theo quy định của chương trình sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định.

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Khối lượng kiến thức và thi gian đào tạo, bồi dưỡng

a) Chương trình gồm 8 chuyên đề giảng dạy, một số chuyên đề báo cáo và đi thực tế, bao gồm 03 phần:

Phần I: Kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo chung của cấp phòng, gồm 06 chuyên đề giảng dạy và 01 chuyên đề báo cáo.

Phần II: Kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo theo 03 lĩnh vực: Nội chính, Kinh tế – Tài chính và Văn hóa – Xã hội. Mỗi lĩnh vực gồm 02 chuyên đề giảng dạy và 1 chuyên đề báo cáo. Học viên công tác ở lĩnh vực nào sẽ được bi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo của lĩnh vực đó.

Phần III: Đi thực tế, tổng hợp và viết đề án/thu hoạch.

b) Thời gian đào tạo, bồi dưỡng:

Thời gian của toàn bộ chương trình là 240 tiết, trong đó:

+ Lý thuyết, thảo luận, thực hành: 160 tiết

+ Ôn tập, kiểm tra: 8 tiết

+ Chuyên đề báo cáo: 32 tiết

+ Đi thực tế: 16 tiết

+ Ôn tập cuối khóa: 08 tiết

+ Viết đề án: 15 tiết

+ Bế giảng, trao chứng chỉ: 01 tiết

Tổng số: 240 tiết

Thời gian đào tạo, bồi dưỡng đối với học viên lãnh đạo, quản lý cp phòng từng lĩnh vực là 160 tiết, bao gồm:

+ Phần I: Kiến thức, kỹ năng quản lý lãnh đạo chung của cấp phòng: 80 tiết;

+ Phần II: Kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo theo lĩnh vực: 40 tiết. Tùy theo lĩnh vực công tác của học viên từng bộ, ngành và địa phương mà lựa chọn 1 trong 3 Mục kiến thức, kỹ năng quản lý theo lĩnh vực để bồi dưỡng học viên cho phù hợp.

+ Phn III: Đi thực tế, tổng hợp, ôn tập và viết đề án/thu hoạch: 40 tiết.

2. Cấu trúc chương trình

Phần I

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHUNG CỦA CẤP PHÒNG

STT

Chuyên đề, hoạt động

Số tiết

Tng

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

1

Lãnh đạo cấp phòng và vận dụng kiến thức, kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng

8

4

4

2

Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác

8

4

4

3

Kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo của cấp phòng

16

6

10

4

Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của lãnh đạo cấp phòng

16

6

10

5

Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo cấp phòng

12

4

8

6

Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo cấp phòng

10

4

6

7

Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế về quản lý, lãnh đạo của cấp phòng

8

4

4

8

Ôn tập, kiểm tra

2

 

 

Tổng

80

32

46

Phần II

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO THEO LĨNH VỰC

Mục 1

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG QUẢN LÝ THEO LĨNH VỰC NỘI CHÍNH
(Bồi dưỡng cho học viên công tác trong lĩnh vực Nội chính)

STT

Chuyên đề, hoạt động

Số tiết 1

Tổng

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

1

Phân tích và phát triển tổ chức

16

6

10

2

Kiểm tra, giám sát hoạt động của cấp phòng

14

6

8

3

Chuyên đề báo cáo: Những vấn đề thực tiễn, đặt ra đối với việc xây dựng và phát triển tổ chức bộ máy trong quá trình cải cách hành chính ở nước ta

8

4

4

4

Ôn tập, kiểm tra

2

 

 

Tổng

40

16

22

Mục 2

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG QUẢN LÝ THEO LĨNH VỰC KINH TẾ – TÀI CHÍNH
(Bồi dưỡng cho học viên công tác trong lĩnh vực Kinh tế – Tài chính)

STT

Chuyên đề, hoạt động

Số tiết

Tng

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

1

Kỹ năng, công cụ, mô hình trong phân tích và dự báo kinh tế – tài chính

16

6

10

2

Phân cấp quản lý trong lĩnh vực kinh tế – tài chính

14

6

8

3

Chuyên đề báo cáo: Những vấn đề thực tiễn đặt ra trong cải cách tài chính công và bài học rút ra từ quá trình cải cách hành chính ở nước ta

8

4

4

4

Ôn tập, kiểm tra

2

 

 

Tổng

40

16

22

…………

Bản in

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *