Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

 BỘ TÀI CHÍNH

                            –––––––

 

Số: 1528 /QĐ-BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                             –––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường

 Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

 
   

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Điều lệ trường đại học; 

Căn cứ Quyết định số 2910/QĐ-BTC ngày 14/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 QUYẾT ĐỊNH

           Điều 1. Bổ nhiệm ông Đỗ Đức Minh, Hàm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính, thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh, giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông Đỗ Đức Minh thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 2;

– Bộ GD&ĐT;

– Các đơn vị thuộc Bộ ;

– Lưu VT, TCCB (10b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Đã ký 

 

Vũ Thị Mai

 

Bản in

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *