Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tài chính – Marketing

 BỘ TÀI CHÍNH

                             –––––––

 

Số: 1459 /QĐ-BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                           –––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường

 Trường Đại học Tài chính – Marketing

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Điều lệ trường đại học; 

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 23/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Tài chính – Marketing giai đoạn 2015 – 2017;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Lợi, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính, thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Tài chính – Marketing, giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tài chính – Marketing nhiệm kỳ 2015 – 2020.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Viết Lợi thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 2;

– Bộ GD&ĐT;

– Các đơn vị thuộc Bộ ;

– Lưu VT, TCCB (10b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 Đã ký

 

Vũ Thị Mai

 

Bản in

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *