Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng trường

BỘ TÀI CHÍNH

 

Số:  1648/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 8  năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng trường

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ – CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Điều lệ trường đại học;  

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing, Hiệu trưởng Trường Tài chính – Quản trị kinh doanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Kế toán, Giám đốc Học viện Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Tài chính – Marketing, Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tài chính – Kế toán, Học viện Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường Đại học  Tài chính – Marketing, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Kế toán, Giám đốc Học viện Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 2 ;

– Bộ trưởng (để b/c);

– Bộ GD&ĐT (thay b/c) ;

– Các đơn vị thuộc Bộ ;

– Lưu VT, TCCB (50b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Đã ký 

 

Vũ Thị Mai

 

Bản in

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *