Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng trường Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan

BỘ TÀI CHÍNH

 

 Số: 414 /QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của

Hội đồng trường Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ – CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường cao đẳng;  

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng trường Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 2 ;

– Bộ trưởng (để b/c);

– Bộ GD&ĐT (thay b/c) ;

– Các đơn vị thuộc Bộ ;

– Lưu VT, TCCB (50b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Đã ký 

 

 

Vũ Thị Mai

 

Bản in

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *