Quyết định 569/QĐ-BNV 22/06/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự

BỘ NỘI VỤ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Số: 569/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẠCH CÁN SỰ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 04 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt, ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự, bao gồm:

– Chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự;

– Hướng dẫn thực hiện Chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Học viện, Trường, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đinh này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 2;

– Bộ trưởng (để báo cáo)
– Vụ (Ban) TCCB các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Lưu VT, ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Tiến Dĩnh

 

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG NGẠCH CÁN SỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định s 569/QĐ-BNV ngày 22tháng 6 năm 2012của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

I. ĐI TƯỢNG BI DƯỠNG

Công chức ngạch cán sự và tương đương quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

II. MỤC TIÊU BI DƯỠNG

1. Mục tiêu chung

Cung cấp những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hành chính cơ bản và phương pháp thực hiện nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu công việc đối với công chức ngạch cán sự.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Trang bị cho học viên một số kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật, hệ thống bộ máy hành chính nhà nước, các quy định đối với công chức ngạch cán sự và tương đương.

b) Hình thành kỹ năng nghiệp vụ cần thiết, gắn với chức trách nhiệm vụ của người cán sự trong bộ máy hành chính nhà nước và yêu cầu của vị trí việc làm, đáp ứng công việc được giao.

c) Hình thành những phẩm chất đạo đức, nhân cách cần thiết của người công chức.

III. YÊU CU ĐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH

1. Bố trí hợp lý và khoa học giữa các khối kiến thức, nội dung bám sát nhiệm vụ, chức trách ngạch cán sự, đảm bảo không trùng lắp với chương trình, tài liệu ngạch công chức khác và kết cấu theo hướng mở để dễ cập nhật, bổ sung cho phù hợp;

2. Cân đối, hợp lý giữa lý thuyết và thực hành (rèn luyện kỹ năng);

3. Thiết thực để sau khi học xong, học viên có thể vận dụng vào công việc hàng ngày.

IV. PHƯƠNG PHÁP CU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình được cấu trúc theo từng phần kiến thức: đi từ kiến thức chung đến kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn và kiến thức kỹ năng tự chọn theo vị trí việc làm. Học viên học đủ các phần kiến thức theo quy định của chương trình này sẽ được cấp chứng chỉ.

V. CHƯƠNG TRÌNH BI DƯỠNG

1. Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng

a) Chương trình gồm 20 chuyên đề, được bố cục thành 03 phần:

– Phần I. Kiến thức chung, gồm 08 chuyên đề

– Phần II. Kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn gồm 08 chuyên đề

– Phần III. Kiến thức kỹ năng tự chọn theo vị trí việc làm gồm 05/10 chuyên đề

b) Thời gian bồi dưỡng 08 tuần, mỗi tuần 05 ngày làm việc, mỗi ngày học 08 tiết

– Tổng thời gian là 08 tuần x 05 ngày làm việc/ tuần x 08 tiết/ngày = 320 tiết

– Phân bổ thời gian

+ Lý thuyết, thảo luận, thực hành:                                                   236 tiết

+ Khai giảng, phổ biến quy chế học tập:                                             04 tiết

+ Kiểm tra:                                                                                      12 tiết

+ Ôn tập:                                                                                         24 tiết

+ Tham quan, khảo sát, nghe báo cáo ngoại khóa, viết thu hoạch:        40 tiết

+ Bế giảng, trao chứng chỉ:                                                               04 tiết

2. Cấu trúc chương trình

Phần I: Kiến thức chung

STT

Tên chuyên đề

Số tiết

Tổng

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

1

Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

12

06

06

2

Pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa

12

04

08

3

Một số vấn đề chung về quản lý hành chính nhà nước

12

08

04

4

Công chức và đạo đức công vụ

08

04

04

5

Tiêu chuẩn, chức trách ngạch cán sự

08

04

04

6

Văn hóa công sở, lễ tân và nghi thức nhà nước

08

04

04

7

Những vấn đề cơ bản về cải cách hành chính nhà nước

08

04

04

8

Quy chế làm việc của cơ quan hành chính nhà nước

08

04

04

Tổng

76

38

38

Ôn và kim tra phần I: 12 tiết

Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn

STT

Tên chuyên đề

Số tiết

Tổng

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

9

Một số vấn đề chung về văn bản quản lý hành chính nhà nước

12

08

04

10

Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính

24

08

16

11

Quản lý văn bản

12

04

08

12

Kỹ năng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc của cơ quan, tổ chức và quản lý thời gian của cá nhân

12

04

08

13

Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong quản lý hành chính

12

04

08

14

Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ trong cơ quan hành chính

12

04

08

15

Kỹ năng quản lý và sử dụng trang thiết bị văn phòng

08

04

04

16

Kỹ năng giao tiếp hành chính

08

04

04

Tổng

100

40

60

Ôn và kim tra phn II: 12 tiết

Phần III: Kiến thức, kỹ năng tự chọn theo vị trí việc làm

STT

Tên chuyên đề

Số tiết

Tổng

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

17

Ứng dụng tin học trong quản lý hành chính nhà nước

12

06

06

18

Một số vấn đề cơ bản về công tác thi đua – khen thưởng

12

06

06

19

Quản lý nhà nước về kinh tế, tài chính

12

06

06

20

Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế

12

06

06

21

Quản lý nhà nước về khoa học – công nghệ, tài nguyên và môi trường

12

06

06

22

Quản lý nhà nước về xây dựng và đô thị

12

06

06

23

Quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn

12

06

06

24

Quản lý nhà nước về quốc phòng và an ninh, trật tự an toàn xã hội

12

06

06

25

Quản lý hành chính tư pháp của cơ quan hành chính

12

06

06

26

Quản lý nguồn nhân lực

12

06

06

Tổng s

120

60

60

Tự chọn 05/10 chuyên đề tương ứng với 60 tiết trong đó 30 tiết lý thuyết, 30 tiết thảo luận, thực hành.

Ôn và kiểm tra phần III: 12 tiết

VI. YÊU CU ĐI VỚI VIỆC BIÊN SOẠN, GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CÁC CHUYÊN Đ

1. Biên soạn

a) Tài liệu được biên soạn một cách đơn giản và được mô hình hóa, dễ hiểu, dễ nhớ.

b) Nội dung chuyên đề phải phù hợp với ngạch cán sự.

c) Các chuyên đề phải được biên soạn theo kết cấu mở để tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo bồi dưỡng và giảng viên thường xuyên bổ sung, cập nhật những nội dung mới trong các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định cụ thể của địa phương cũng như những kinh nghiệm trong thực tiễn vào nội dung bài giảng.

2. Giảng dạy

a) Giảng viên:

– Giảng viên tham gia bồi dưỡng chương trình này phải đạt tiêu chuẩn giảng viên quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời có kiến thức và kinh nghiệm trong quản lý nhà nước; kết hợp với việc mời giảng viên thỉnh giảng là những nhà quản lý, nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm và thực tiễn trong quản lý nhà nước.

– Giảng viên và giảng viên thỉnh giảng cần đầu tư nghiên cứu tài liệu, thường xuyên cập nhật văn bản mới, kiến thức mới, tập hợp các bài tập, tình huống điển hình trong thực tiễn để trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản, thiết thực, sát với chức trách của công chức ở ngạch cán sự.

b) Phương pháp giảng dạy:

Sử dụng phương pháp tích cực lấy học viên làm trung tâm kết hợp với việc sử dụng công nghệ mới, phát huy tính tự giác, chủ động và tư duy sáng tạo của học viên; tăng cường trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa giảng viên với học viên.

3. Học tập của học viên

a) Nắm bắt được vị trí, chức trách, nhiệm vụ và những yêu cầu hiểu biết đối với công chức ngạch cán sự.

b) Sau khi tham gia khóa bồi dưỡng theo chương trình, tài liệu; học viên có kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hành chính cơ bản và cần thiết, tác phong, phương pháp công tác đáp ứng yêu cầu đối với công chức ở ngạch cán sự.

VI. YÊU CU ĐI VỚI VIỆC T CHC BÁO CÁO CHUYÊN Đ

1. Các chuyên đề phải được chuẩn bị phù hợp với chức trách ngạch cán sự, đối tượng lớp học.

2. Báo cáo viên phải là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong công vụ và có khả năng truyền đạt kiến thức, kỹ năng.

VIII. ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP

1. Đánh giá học tập của học viên thông qua đánh giá ý thức của người học, học viên vi phạm quy chế học tập của cơ sở đào tạo bồi dưỡng thì bị đình chỉ học tập.

2. Đánh giá thông qua kiểm tra viết, chấm điểm 10. Sau khi kết thúc mỗi phần học viên ôn và làm 01 bài kiểm tra, học viên nào không đạt (dưới điểm 5) phải ôn tập và kiểm tra lại.

IX. NỘI DUNG CÁC CHUYÊN Đ

Bản in

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *