Quyết định số số 2608 /QĐ-BTC ngày 9 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH

             Số: 2608 /QĐ-BTC                        

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 9  tháng 12  năm 2015

                                                                                 QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng

cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính năm 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức.

Căn cứ Quyết định số 1648/QĐ-BTC ngày 02/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2534/QĐ-BTC ngày 30/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân cấp quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2016 Bộ Tài chính, những nội dung giao cho Trường BDCB tài chính thực hiện (Kế hoạch chi tiết kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nội dung kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị có liên quan thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                   

– Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);                     

– Như Điều 3;                                                     – Lưu: VT, TCCB (30 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Vũ Thị Mai

 

                  BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 2608 /BTC-TCCB ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
I. Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2016 
TT Nội dung đào tạo, bồi dưỡng Đối tượng Thời gian học Địa điểm Thời điểm học Số lớp Số học viên  Nguồn giảng viên Đơn vị phối hợp Ghi chú
I Trong nước 107   5,450 0 0 0
1 Lý luận chính trị 6      530
 Lý luận chính trị cao cấp CCVC trong tiêu chuẩn của BTCTW 02 năm Miền Bắc Quý II 1        50 HV CTQG HCM, HV CT khu vực I HV CTQG HCM
 BD nghiệp vụ công tác Đảng Đối tượng Đảng, Đảng viên mới, CB làm công tác Đảng 05 ngày Miền Bắc Quý II,III,IV 5      480 HV CTQG HCM, Trường Đảng Lê Hồng Phong Văn phòng Đảng Ủy
2 Bồi dưỡng ngạch công chức hành chính 14      700
 Chuyên viên cao cấp CCVC trong tiêu chuẩn 06 tuần Miền Bắc Quý II 1        50 HVHCQG, Trường, lãnh đạo Vụ, Cục thuộc Bộ Học viện Hành chính Quốc gia
 Chuyên viên chính CCVC ngạch CV, CVC 06 tuần Miền Bắc Quý II,III 3      150 HVHCQG, Trường, Vụ, Cục thuộc Bộ
Miền Nam
 Chuyên viên CCVC ngạch CV, CVC 08 tuần Miền Bắc Quý II,III,IV 10      500 HVHCQG, Trường, Vụ, Cục thuộc Bộ
Miền Trung
Miền Nam
3 Bồi dưỡng ngạch công chức chuyên ngành  2      100
  Kế toán viên chính CCVC ngạch kế toán viên chính, hoặc chuẩn bị thi nâng ngạch kế toán viên chính 06 tuần Miền Bắc Quý II 1        50 HVHCQG, Trường, Vụ, Cục thuộc Bộ
 Kế toán viên CCVC thuộc ngạch kế toán viên 08 tuần Miền Bắc Quý III 1        50 HVHCQG, Trường, Vụ, Cục thuộc Bộ
4 Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý 14      510
 Cấp Vụ, Cục và tương đương thuộc Bộ, Tổng cục Lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ, Cục và tương đương 03 tuần Miền Bắc Quý II 1        30 HVHCQG, Lãnh đạo Vụ, Cục thuộc Bộ Học viện Hành chính Quốc gia
 Cấp Phòng thuộc Vụ, Cục và tương đương Lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng thuộc Vụ, Cục và tương đương của CQ Bộ, các Tổng cục và đơn vị SN thuộc Bộ 04 tuần Miền Bắc Quý III 1        40 HVHCQG, Trường,  Vụ, Cục thuộc Bộ Học viện Hành chính Quốc gia
 Cấp Cục và tương đương tại địa phương Lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo cấp Cục và tương đương tại địa phương 03 tuần Miền Bắc Quý II,III,IV 2        60 HVHCQG, Trường, Vụ, Cục thuộc Bộ
Miền Nam
 Cấp Phòng và tương đương thuộc các Cục địa phương Lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương thuộc các Cục tại địa phương 04 tuần Miền Bắc Quý II,III,IV 4      160 HVHCQG, Trường, Vụ, Cục thuộc Bộ
Miền Trung
Miền Nam
 Cấp Chi cục thuộc các Cục địa phương Lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo cấp chi cục thuộc các Cục địa phương 04 tuần Miền Bắc Quý II,III,IV 4      160 HVHCQG, Trường, Vụ, Cục thuộc Bộ
Miền Trung
Miền Nam
Bồi dưỡng kỹ năng đối ngoại cho lãnh đạo cấp Vụ CCVC lãnh đạo cấp Vụ của Bộ, Tổng cục 03 ngày Miền Bắc Quý III 2        60 Ký HĐ với đơn vị ngoài Bộ
5 Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành 63   3,370
 Quản lý tài chính các đơn vị hành chính sự nghiệp CCVC tài chính tại địa phương cán bộ chủ chốt Sở Tài chính các tỉnh, TP) 03 ngày Miền Bắc Quý III,IV 2      100 Trường, Vụ, Cục thuộc Bộ
Miền Nam
 Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản CCVC ngành Tài chính 03 ngày Miền Bắc Quý III 1        40 Trường, Vụ, Cục thuộc Bộ
 Quản lý đất đai, công sản CCVC tài chính tại địa phương 03-05 ngày Miền Bắc Quý III,IV 2        80 Trường, Vụ, Cục QLCS thuộc Bộ
Miền Nam
 Cập nhật kiến thức kinh tế tài chính CCVC ngành Tài chính 03-05 ngày Miền Bắc Quý I, II,III,IV 37   2,100 Trường, Vụ, Cục thuộc Bộ
Miền Trung
Miền Nam
 BD kỹ năng hoạch định chính sách tài chính CCVC các đơn vị có chức năng tham mưu, hoạch định chính sách 03 ngày Miền Bắc Quý II 1        50 Trường, Vụ, Cục thuộc Bộ
 BD kiến thức quản lý tài chính công CCVC ngành Tài chính 03-05 ngày Miền Bắc Miền Nam Quý III 2      100
 BD kiến thức quản lý tài chính doanh nghiệp CCVC ngành Tài chính 03 ngày Miền Bắc Quý III,IV 2      100
Miền Nam
 BD kiến thức nghiệp vụ thẩm định giá CCVC thực hiện công tác thẩm định giá 07 ngày Miền Bắc Quý III 1        50
 BD kiến thức phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí CCVC ngành Tài chính 04 ngày Miền Bắc Quý II,III,IV 2      100
Miền Trung
Miền Nam
 BD kiến thức, kỹ năng hành chính văn phòng CCVC làm công tác văn phòng 04 ngày Miền Bắc Quý II,III,IV 1        50
 BD nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ CCVC quản lý, thực hiện công tác tổ chức cán bộ 07-10 ngày Miền Bắc Quý II,III,IV 3      150
Miền Trung
Miền Nam
 Bồi dưỡng kiến thức Văn hóa công sở CCVC ngành Tài chính 02-03 ngày Miền Bắc Quý II,III,IV 5      250 Trường, Vụ, Cục thuộc Bộ, GV bên ngoài
Miền Trung
Miền Nam
Bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế CCVC ngành Tài chính 03 ngày Miền Bắc Quý III,IV 2      100 Trường, Vụ, Cục thuộc Bộ, GV bên ngoài
Miền Nam
Triển khai cơ chế tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập CCVC ngành Tài chính 03 ngày Miền Bắc Quý II 1        50 Trường, Vụ, Cục thuộc Bộ
Triển khai luật Ngân sách Nhà nước CCVC ngành Tài chính 03 ngày Miền Bắc Quý III 1        50
6 Ngoại ngữ 3        60
  Tiếng Anh CCVC thuộc Bộ Tài chính 36 buổi Miền Bắc Quý II,III,IV 3        60 Giảng viên nước ngoài Tuần 3 buổi
7 Tin học 2        60
Các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu CCVC ngành Tài chính 03 ngày Miền Bắc Quý II 1        30 Bộ Công nghệ thông tin, Cục Tin học và Thống kê tài chính
An toàn mạng CCVC ngành Tài chính Miền Bắc Quý III 1        30
8 Đào tạo cao đẳng, đại học CC khối văn phòng Bộ, Trường BDCBTC Cử đi học tại các cơ sở ĐT khác
9 Đào tạo thạc sỹ
10 Đào tạo tiến sĩ
11 Bồi dưỡng ngạch công chức, hạng viên chức chuyên ngành CC khối văn phòng Bộ, Trường BDCBTC Cử đi học tại các cơ sở ĐT khác
12 Đào tạo, bồi dưỡng khác 3      120
 Bồi dưỡng doanh nghiệp nhỏ và vừa
 Khởi sự doanh nghiệp DNNVV 03 ngày Miền Bắc Miền Nam Quý II,III,IV Trường, chuyên gia bên ngoài Nguồn KP BKHĐT
 Quản trị doanh nghiệp DNNVV 05 ngày
ĐTBD có yếu tố nước ngoài 3     120
 Kỹ năng lập kế hoạch và xây dựng chương trình ĐTBD CCVC quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng 05 ngày Miền Bắc Quý III 1        40 Giảng viên nước  ngoài
 Thị trường tài chính, dịch vụ tài chính CCVC Ngành Tài chính 03 ngày Miền Bắc Quý II 1        40 Giảng viên nước  ngoài
Quản lý dự án ODA CCVC Ngành Tài chính 05 ngày Miền Bắc Quý II 1        40 Giảng viên nước  ngoài
II Nước ngoài 2        20
 Xây dựng, vận hành mô hình tổ chức, quản lý ĐTBD NNL ngành Tài chính CCVC làm công tác TCCB về QLĐT bồi dưỡng của Bộ Tài chính 08 ngày Châu Âu hoặc Châu Úc Quý III 1        10 Giảng viên nước  ngoài
 Bồi dưỡng chuyên gia quản lý ngân sách CCVC Bộ Tài chính 08 ngày Châu Âu hoặc Châu Á Quý IV 1        10 Giảng viên nước  ngoài
Tổng cộng I+II 109   5,470
II. Kế hoạch xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2016
TT Tên chương trình, tài liệu Đối tượng học Thời lượng Dự kiến thời điểm ban hành Ghi chú
1 Chương trình và tài liệu cập nhật kiến thức kinh tế tài chính năm 2016 CCVC ngành Tài chính 03 ngày Quý II
2 Chương trình bồi dưỡng Luật Ngân sách nhà nước CCVC ngành Tài chính 03 ngày Quý III
3 Chương trình bồi dưỡng cơ chế tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập CCVC ngành Tài chính 03 ngày Quý II
4 Tài liệu bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế CCVC ngành Tài chính 03 ngày Quý III

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *