Quy chế hoạt động Hội đồng trường đại học thuộc Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 8  năm 2015

 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số: 1648 /QĐ-BTC ngày 14/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về hoạt động của Hội đồng trường đối với Học viện Tài chính, các trường đại học thuộc Bộ Tài chính và mối quan hệ công tác giữa Hội đồng trường với Đảng ủy, Ban Giám hiệu và đơn vị chức năng, các tổ chức đoàn thể của nhà trường.

Đối tượng áp dụng gồm: Học viện Tài chính, Trường Đại học Tài chính – Marketing, Trường Đại học Tài chính – Kế toán, Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh (sau đây gọi là Trường).

Điều 2. Chức năng của Hội đồng trường

Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Trường; Hội đồng trường chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động, huy động nguồn lực cho Trường; thực hiện giám sát các hoạt động của Trường; quyết nghị những vấn đề về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của Trường, gắn Trường với cộng đồng và xã hội, bảo đảm thực hiện các mục tiêu giáo dục và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Trường theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường

1. Quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường;

2. Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục;

3. Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phương hướng đầu tư phát triển của  Trường;

4. Quyết nghị về việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức thuộc Trường;

5. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của Trường;

6. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về các điều kiện đảm bảo chất lượng, kết quả hoạt động, việc thực hiện cam kết và tài chính của Trường;

7. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm hoặc thay thế các thành viên của Hội đồng trường;

8. Thông qua các quy định về: số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng của Trường;

9. Giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường, Giám đốc, Phó Giám đốc (sau đây gọi chung là Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng) để thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định; thực hiện đánh giá hàng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết;

10. Yêu cầu Hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện đúng, chưa được thực hiện đầy đủ theo nghị quyết của Hội đồng trường (nếu có). Nếu Hội đồng trường không đồng ý với giải trình của Hiệu trưởng thì báo cáo Bộ Tài chính để xem xét, quyết định;

11. Cho ý kiến quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh quy hoạch, bổ nhiệm đối với chức danh lãnh đạo các cấp thuộc thầm quyền quản lý của Hiệu trưởng;

12. Hội đồng trường được sử dụng con dấu và bộ máy tổ chức của nhà trường để triển khai các công việc của Hội đồng trường;

13. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Số lượng, cơ cấu, nhiệm kỳ và quy trình giới thiệu Hội đồng trường

1. Số lượng thành viên Hội đồng trường là số lẻ, tối thiểu là 15 người. Việc tăng số lượng thành viên Hội đồng trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định. Hội đồng trường có 01 Chủ tịch, 01 Thư ký và các uỷ viên Hội đồng.

2. Cơ cấu thành viên Hội đồng trường

2.1. Thành phần đương nhiên: Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn Trường, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

2.2. Thành phần khác

– Đại diện giảng viên của Khoa

– Đại diện nghiên cứu viên, chuyên viên của các Phòng và tương đương, đơn vị sự nghiệp của Trường

– Đại diện Bộ Tài chính  

– Một số thành viên bên ngoài:

Thành viên bên ngoài Trường đảm bảo các điều kiện: đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, sản xuất kinh doanh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trường; không phải là người có quan hệ bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị em ruột với các thành viên khác trong Hội đồng trường. Nếu các thành viên này không phải là công chức, viên chức thì không được đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch hoặc thư ký Hội đồng trường. Số lượng thành viên này chiếm không dưới 20% tổng số thành viên của Hội đồng trường.

3. Nhiệm kỳ của Hội đồng trường

Nhiệm kỳ của Hội đồng trường là 05 năm và theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng. Trong trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng trường.

4. Quy trình, thủ tục thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường

4.1. Đối với trường chưa có Hội đồng trường

Bước 1: Hiệu trưởng chủ trì cuộc họp (thành phần Bí thư Đảng uỷ trường, các Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên) để dự kiến:

– Tổng số thành viên Hội đồng trường

– Số lượng thành viên của từng thành phần tham gia Hội đồng trường;

– Đề nghị Bộ Tài chính cử đại diện tham gia Hội đồng trường

– Danh sách các thành viên bên ngoài không phải giảng viên cơ hữu hoặc cán bộ quản lý cơ hữu của Trường.

Bước 2: Bầu các thành viên Hội đồng trường

1. Đối với thành phần đương nhiên, đại diện Bộ Tài chính, thành phần bên ngoài thì không phải bầu.

2. Đối với các thành phần đại diện cho các Khoa, Phòng, đơn vị sự nghiệp của Trường thì phải tổ chức bầu.

3. Căn cứ danh sách dự kiến thành viên tham gia Hội đồng trường đại diện cho các Khoa, Phòng, đơn vị sự nghiệp của Trường tại bước 1 của Điều 4 tại Quy chế này, Hiệu trưởng tổ chức Hội nghị

+ Bầu đại diện cho giảng viên: thành phần tham gia bầu là các giảng viên chính và tương đương, Phó trưởng bộ môn thuộc các Khoa trở lên.

+ Bầu đại diện cho các Phòng và tương đương, đơn vị sự nghiệp: thành phần tham gia bầu là các Chuyên viên chính và tương đương, Phó trưởng phòng và tương đương trở lên thuộc các Phòng hoặc tương đương, đơn vị sự nghiệp.

4. Nguyên tắc bầu

– Danh sách dự kiến tham gia Hội đồng trường phải có số dư tối thiểu là 20% so với lượng thành viên dự kiến tham gia Hội đồng trường đại diện cho các Khoa hoặc Phòng và tương đương, đơn vị sự nghiệp

– Bầu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín

– Thành viên tham gia Hội đồng trường phải được trên 50% phiếu đồng ý và lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu theo dự kiến. Trường hợp số lượng thành viên bầu không đủ so với dự kiến, thì tổ chức bầu lại trong số thành viên dưới 50% để lấy đủ số lượng thành viên Hội đồng trường theo quy định.

Bước 3: Báo cáo danh sách thành viên Hội đồng trường.

– Trường báo cáo Bộ Tài chính (qua Vụ Tổ chức cán bộ) danh sách tham gia Hội đồng trường, bao gồm các thông tin: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, trình độ chuyên môn, chức vụ, đơn vị công tác.

– Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính về danh sách các thành viên Hội đồng trường và nhân sự Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng tổ chức họp các thành viên trong danh sách đã được Bộ Tài chính đồng ý để bầu Chủ tịch Hội đồng trường theo nguyên tắc bỏ phiếu kín.

 – Chủ tịch Hội đồng trường do các thành viên Hội đồng trường bầu trong số các thành viên của Hội đồng trường phải được trên 50% tổng số thành viên theo danh sách Hội đồng trường đồng ý.

Bước 4. Thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường

– Hiệu trưởng có văn bản trình Bộ Tài chính (qua Vụ Tổ chức cán bộ) Quyết định thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường. Hồ sơ thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường, bao gồm: Tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch, trong đó nêu rõ các bước đã thực hiện; danh sách và sơ yếu lý lịch của các thành viên Hội đồng trường; văn bản đồng ý tham gia của các thành viên không phải là công chức, viên chức của Trường; biên bản cuộc họp, biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng trường, đại diện cho các đơn vị thuộc trường.

– Căn cứ tờ trình của Trường, Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường.

4.2. Đối với Trường có Hội đồng trường

Đối với trường đã có Hội đồng trường, việc thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ kế tiếp được thực hiện như sau: Chủ tịch Hội đồng trường đương nhiệm tổ chức thực hiện các quy định tại Điểm 4.1, Khoản 4, Điều 4 của Quy chế này. Trường hợp không có Chủ tịch Hội đồng trường thì Hiệu trưởng Trường sẽ tổ chức triển khai các quy trình, thủ tục thành lập Hội đồng trường theo quy chế này.

Điều 5. Chủ tịch, Thư ký, thành viên Hội đồng trường

1. Chủ tịch Hội đồng trường

1.1. Về tiêu chuẩn Chủ tịch Hội đồng trường

Chủ tịch Hội đồng trường đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây:

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín về khoa học, giáo dục, có năng lực quản lý và đã tham gia quản lý cấp khoa, phòng của cơ sở giáo dục đại học ít nhất 05 năm;

– Có trình độ tiến sĩ;

– Có sức khoẻ tốt. Độ tuổi khi bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường bảo đảm để tham gia ít nhất một nhiệm kỳ (05 năm).

1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch Hội đồng trường

– Triệu tập các cuộc họp của Hội đồng trường;

– Quyết định về chương trình nghị sự, chủ trì các cuộc họp và tổ chức bỏ phiếu tại cuộc họp Hội đồng trường;

– Điều hành Hội đồng trường thực hiện theo Quy chế này.

2. Thư ký Hội đồng trường

– Chủ tịch Hội đồng trường giới thiệu Thư ký Hội đồng trường trong số thành viên Hội đồng trường. Các thành viên Hội đồng trường cho ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Chủ tịch Hội đồng trường bổ nhiệm Thư ký Hội đồng trường khi các thành viên Hội đồng trường thông qua với trên 50% tổng số thành viên Hội đồng trường đồng ý.

– Thư ký Hội đồng trường không kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; trực tiếp giúp Chủ tịch Hội đồng trường thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn sau:

+ Tổng hợp thông tin về hoạt động của Trường báo cáo Chủ tịch Hội đồng trường; chuẩn bị chương trình nghị sự, nội dung, tài liệu, gửi giấy mời họp và làm thư ký các cuộc họp của Hội đồng trường; xây dựng, hoàn chỉnh, lưu trữ các văn bản của Hội đồng trường;

+ Chuẩn bị các báo cáo, giải trình với cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan liên quan theo nhiệm vụ, chức năng của Hội đồng trường;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng trường giao.  

3. Các thành viên của Hội đồng trường

Các thành viên Hội đồng trường: thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng trường phân công và các nhiệm vụ khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng trường; làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tham gia thảo luận và biểu quyết các nội dung quyết nghị của Hội đồng trường.

Điều 6. Khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm thành viên Hội đồng trường

1. Thành viên Hội đồng trường có thành tích đóng góp cho hoạt động của Hội đồng trường được khen thưởng; thành viên vi phạm các quy định hoạt động của Hội đồng trường sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật, quy định của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường.

2. Thành viên của Hội đồng trường bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

– Có đơn đề nghị bằng văn bản của cá nhân xin thôi tham gia Hội đồng trường;

– Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Không đủ sức khỏe để đảm nhiệm công việc được giao, đã phải nghỉ làm việc để điều trị quá 06 tháng mà không có khả năng lao động chưa hồi phục;

– Đang chấp hành bản án của tòa án;

– Có trên 50% tổng số thành viên của Hội đồng trường kiến nghị bằng văn bản đề nghị miễn nhiệm;

– Nghỉ hưu, chuyển công tác không còn phù hợp với vị trí tham gia thành viên Hội đồng trường.

3. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng trường tự nguyện xin thôi làm Chủ tịch Hội đồng trường hoặc không thể tiếp tục làm việc hoặc thuộc trường hợp bị miễn nhiệm theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì Hiệu trưởng báo cáo Bộ Tài chính xem xét, lựa chọn Chủ tịch Hội đồng trường

Sau khi được Bộ Tài chính phê duyệt chủ trương nhân sự Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng tổ chức họp Hội đồng trường để bầu Chủ tịch Hội đồng trường và gửi hồ sơ đề nghị bổ nhiệm thay thế Chủ tịch Hội đồng trường đến Bộ Tài chính. Hồ sơ gồm: Tờ trình nêu rõ lý do bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng trường, văn bản liên quan đến Chủ tịch Hội đồng trường đương nhiệm, biên bản họp Hội đồng trường, biên bản kiểm phiếu và phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng trường, sơ yếu lý lịch cá nhân theo mẫu 2C.

4. Trường hợp số lượng thành viên Hội đồng trường giảm so với quy định, Hội đồng trường phải bổ sung theo quyết nghị của Hội đồng trường. Thời hạn để tổ chức bổ sung thành viên Hội đồng trường tối đa là 60 ngày kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm. Quy trình bổ sung thành viên Hội đồng trường được thực hiện như sau:

– Hội đồng trường họp để thống nhất giới thiệu danh sách bổ sung tham gia Hội đồng trường

– Sau khi thống nhất danh sách tham gia bổ sung Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường triển khai:

+ Đối với thành phần bên ngoài tham gia: có văn bản mời tham gia Hội đồng trường;

+ Đối với thành phần tham gia là các viên chức thuộc Trường (trừ thành phần đương nhiên) thì Hiệu trưởng tổ chức Hội nghị bầu thành viên Hội đồng trường. Thành phần tham gia bầu theo quy định tại khoản 4, Điều 4 của Quy chế này .

– Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo Bộ Tài chính (qua Vụ Tổ chức cán bộ) danh sách bổ sung tham gia Hội đồng trường để xem xét, quyết định theo thầm quyền.

Hồ sơ đề nghị bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường gồm: Tờ trình nêu rõ lý do bổ sung, thay thế, biên bản họp Hội đồng trường, biên bản kiểm phiếu và phiếu bầu, Sơ yếu lý lịch cá nhân theo mẫu 2C và các hồ sơ có liên quan (nếu có).  

5. Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định khen thưởng, kỷ luật, thay thế các thành viên Hội đồng trường theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng trường theo quy định của pháp luật.

Chương 2

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Điều 7. Nguyên tắc chung

1. Hội đồng trường hoạt động theo phương thức thảo luận, thông qua quyết nghị tập thể tại cuộc họp Hội đồng trường và trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại quy chế này. Hội đồng trường làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.

2. Về cơ chế uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng trường:

Chủ tịch Hội đồng trường không thể chủ trì cuộc họp Hội đồng trường thì uỷ quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng trường để điều hành cuộc họp của Hội đồng trường. Văn bản ủy quyền phải được gửi đến Bộ Tài chính và thông báo công khai trước các thành viên Hội đồng trường. Người được uỷ quyền có trách nhiệm báo cáo lại với Chủ tịch Hội đồng trường những nội dung đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng trường.

Điều 8. Chế độ họp của Hội đồng trường

1. Hội đồng trường họp thường kỳ ít nhất 06 tháng một lần và họp bất thường trong các trường hợp: có đề nghị bằng văn bản của trên 30% tổng số thành viên Hội đồng trường hoặc theo đề nghị của Hiệu trưởng hoặc của Chủ tịch Hội đồng trường.

2. Cuộc họp của Hội đồng trường phải có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng trường tham dự. Nội dung các cuộc họp định kỳ của Hội đồng trường được xác định theo chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Hội đồng trường. Nội dung các cuộc họp bất thường được xác định khi triệu tập cuộc họp Hội đồng trường.

3. Thư ký Hội đồng trường có trách nhiệm cung cấp các tài liệu liên quan đến nội dung cuộc họp định kỳ của Hội đồng trường ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc họp để các thành viên Hội đồng nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến thảo luận và quyết nghị (trừ trường hợp đặc biệt).

4. Nội dung các cuộc họp Hội đồng trường phải được ghi vào sổ biên bản và được thông qua tại cuộc họp của Hội đồng trường, đồng thời gửi đến Bộ Tài chính chậm nhất sau 15 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức cuộc họp. Chủ trì và thư ký phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản cuộc họp Hội đồng trường.

Điều 9. Quyết nghị của Hội đồng trường

1. Quyết nghị của Hội đồng trường về những vấn đề Hội đồng trường đã thảo luận phải được thông qua sau mỗi cuộc họp và có giá trị thực hiện khi được trên 50% tổng số thành viên theo danh sách của Hội đồng trường đồng ý.

2. Việc thông qua quyết nghị của Hội đồng trường tiến hành tại cuộc họp theo 01 trong 02 hình thức biểu quyết: giơ tay hoặc bỏ phiếu kín (do Chủ trì cuộc họp Hội đồng trường quyết định).

3. Đối với các thành viên Hội đồng trường không dự họp, nếu thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng trường có thể xin ý kiến biểu quyết thông qua lấy ý kiến trước bằng văn bản hoặc gọi điện trực tiếp (Thư ký cuộc họp ghi rõ trong biên bản họp Hội đồng trường). Phiếu biểu quyết bằng văn bản gửi đến Hội đồng trường phải được dán kín, chỉ được mở trước các thành viên Hội đồng khi kiểm phiếu.

3. Quyết nghị của Hội đồng trường được gửi đến Bộ Tài chính, các thành viên Hội đồng trường, các tổ chức và cá nhân liên quan trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được Hội đồng trường thông qua. Những thành viên có ý kiến khác với quyết nghị của Hội đồng trường có quyền bảo lưu ý kiến nhưng không được làm trái với nội dung quyết nghị Hội đồng trường đã thông qua.  

Điều 10. Chế độ thông tin của Hội đồng trường

1. Hội đồng trường được nhận các văn bản liên quan của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường trong chỉ đạo, lãnh đạo các mặt hoạt động liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng trường.

2. Hội đồng trường có quyền yêu cầu Ban Giám hiệu, các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường cung cấp các thông tin và tài liệu cần thiết, liên quan để thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng trường.

3. Ban Giám hiệu, các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin và tài liệu cần thiết, liên quan theo yêu cầu của Hội đồng trường.

Điều 11. Quản lý văn bản, tài liệu của Hội đồng trường

1. Văn bản, tài liệu của các đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài Trường gửi đến Hội đồng trường được bộ phận Văn thư của Trường vào sổ theo dõi và chuyển đến Thư ký Hội đồng trường để Tổng hợp báo cáo Chủ tịch Hội đồng trường xem xét, giải quyết.

2. Văn bản, tài liệu của Hội đồng trường có nội dung quan trọng gửi các đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân liên quan do Thư ký soạn thảo theo quyết nghị của Hội đồng trường hoặc ý kiến của Chủ tịch Hội đồng trường, trình Chủ tịch Hội đồng trường ký thay mặt cho Hội đồng trường.

3. Mọi văn bản, tài liệu liên quan đến hoạt động của Hội đồng trường đều phải được đăng ký, quản lý và lưu trữ theo đúng quy định của Nhà nước và của Trường.

Điều 12. Cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của Hội đồng trường

1. Hội đồng trường được bố trí các phương tiện làm việc theo quy định chung của Nhà nước và của Trường để thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Kinh phí và trang thiết bị đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng trường trong kinh phí hoạt động của Trường.

3. Chủ tịch Hội đồng trường, Thư ký Hội đồng trường và các thành viên Hội đồng trường được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

 Chương 3

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 13. Quan hệ giữa Hội đồng trường và Đảng ủy Trường

Trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy Trường, Hội đồng trường thảo luận và quyết nghị về các mục tiêu, phương hướng và kế hoạch phát triển; quy chế tổ chức và hoạt động; các vấn đề về tổ chức, nhân sự, tài chính và tài sản, đồng thời thực hiện giám sát các hoạt động của Trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng trường.

Trường hợp Nghị quyết của Đảng ủy trường không phù hợp với tình hình của Trường hoặc không phù hợp với công tác quản trị của Hội đồng trường thì Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo Đảng ủy trường và Bộ trưởng Bộ Tài chính để xem xét, quyết định.

Điều 14. Quan hệ giữa Hội đồng trường và Ban Giám hiệu

1. Quan hệ giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng trường là quan hệ phối hợp công tác, được thực hiện theo các quy định của Pháp luật và Quy chế này.

2. Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng trường; trao đổi với Chủ tịch Hội đồng trường và thống nhất cách giải quyết theo quy định của pháp luật và Quy chế này nếu phát hiện nghị quyết vi phạm pháp luật, không phù hợp với thực tế, ảnh hưởng đến hoạt động chung của Trường. Trường hợp không thống nhất được cách giải quyết thì Hiệu trưởng báo cáo với Bộ Tài chính xem xét, quyết định.

3. Hiệu trưởng báo cáo Hội đồng trường phê duyệt chủ trương: chiến lược và kế hoạch phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường; thông qua quy định về số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý, người lao động. 

4. Hội đồng trường có trách nhiệm quyết nghị các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền và giám sát việc triển khai thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường.

Điều 15. Quan hệ giữa Hội đồng trường với các đơn vị, tổ chức đoàn thể của Trường

Hội đồng trường thông qua Ban Giám hiệu và Lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể của Trường với tư cách là thành viên Hội đồng trường chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, tổ chức đoàn thể của nhà trường thực hiện những quyết nghị đã được Hội đồng trường thông qua.

Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Chủ tịch Hội đồng trường, các thành viên Hội đồng trường và Hiệu trưởng, Trưởng các đơn vị, các đoàn thể và cá nhân thuộc Trường có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.  

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, bất hợp lý, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng có trách nhiệm kiến nghị Bộ Tài chính để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG 
Đã ký
Vũ Thị Mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *