Phân biệt giám đốc thẩm và tái thẩm trong tố tụng hình sự

Giám đốc thẩm và tái thẩm đều là những thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự. Tuy bản chất của cả 2 đều là xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng giữa chúng vẫn có những điểm khác nhau khá rõ rệt.

Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án.

Tái thẩm là việc xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì có những tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định mà Tòa án, đương sự không biết được khi Tòa án ra bản án, quyết định đó.
Như vậy có thể thấy giám đốc thẩm và tái thẩm có những điểm khác biệt sau đây:
Thứ nhất, về căn cứ kháng nghị.
+, Đối với thủ tục giám đốc thẩm thì căn cứ để kháng nghị là khi có phát hiện vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án
+, Đối với thủ tục tái thẩm: Phát hiện có tình tiết mới mà những tình tiết này có thể làm thay đổi cơ bản nội đung của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.
Thứ hai; Về thẩm quyền của tòa giám 
+, Đối với giám đốc thẩm thì thẩm quyền của Tòa giám đốc thẩm bao gồm không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; Tóa án giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa; Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm lại hoặc phúc thẩm lại và hủy bản án, quyết định của Tòa án đã xét xử vụ án và đình chỉ giải quyết vụ án.
+, Đối với giám đốc thẩm: thì Hội đồng giám đốc thẩm có các thẩm quyền sau: Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm lại theo thủ tục chung do bộ luật nay quy định và hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ giải quyết vụ án.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *