Chuyên đề 6: HIỆP ĐỊNH VÀ CÁC CAM KẾT VỀ LĨNH VỰC TÀI CHÍNH TRONG CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO FTA THẾ HỆ MỚI (TPP, EVFTA, VKFTA…) VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH Phòng Đa phương Vụ Hợp tác quốc tế –Xem Chi Tiết

NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN 1- Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quanXem Chi Tiết

  BỘ TÀI CHÍNH ——— Số:  33/QĐ-BTC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ––––––––––——–––––––––––– Hà Nội, ngày 08  tháng 01 năm 2008     QUYẾT ĐỊNH V/v: Ban hành quy định về quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đứcXem Chi Tiết

Chuyên đề 5: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU ĐẦU TƯ CÔNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Thsĩ. Lê Thị Mai Liên Viện Chiến lược và Chính sách tài chính – Bộ Tài chính  Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hìnhXem Chi Tiết

Chuyên đề 5: HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI VÀ GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY  ThS. Nguyễn Thị Lê Thu, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính – Bộ Tài chính 5.1. Tổng quan về hệ thống chính sách ASXH và giảm nghèo Nghị quyết sốXem Chi Tiết