Chuyên đề 29: QUẢN TRỊ CÔNG TY TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM   ThS. Trịnh Văn Điển, Trưởng Phòng Đào tạo, UBCK NN – Bộ Tài chính Kinh nghiệm phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán ở nhiều nước đều nhấn mạnh tầm quan trọng đặcXem Chi Tiết

THI TUYỂN CÔNG CHỨC PHỤ LỤC SỐ 2 QUY CHẾ TỔ CHỨC THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ) Chương I THI TUYỂN CÔNG CHỨC Mục 1. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC Điều 1. Hội đồng thi tuyển công chức 1. Hội đồng thi tuyển công chức (sau đây viết tắt là Hội đồng thi) do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụngXem Chi Tiết

Quyết định số 2/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức BỘ NỘI VỤ ____ Số: 2/2008/QĐ-BNV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Xem Chi Tiết

Chuyên đề 11 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG PHÁN QUYẾT TRƯỚC VÀ THỰC TẾ ÁP DỤNG CỦA HẢI QUAN VIỆT NAM  Thsĩ. Nguyễn Hữu Trí CN. Nguyễn Phương Liên CN. Ngô Thành Hưng Viện Nghiên cứu Hải quan – Tổng Cục Hải quan 11.1. Cơ sở lý luận vềXem Chi Tiết

Chuyên đề 16: KIỂM SOÁT CHI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ TRÁI PHIẾU CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2013 – KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM  Thsĩ. Trương Thị Tuấn Linh                      Xem Chi Tiết

Chuyên đề 21: NHỮNG NỘI DUNG MỚI VỀ LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ VÀ LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG  Thsĩ. Hà Thị Hương Lan Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính – Bộ Tài chính  Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH11 và Luật phòng, chốngXem Chi Tiết

Chuyên đề 17: THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XÁC LẬP SỞ HỮU CỦA NHÀ NƯỚC VỀ TÀI SẢN VÀ QUẢN LÝ, XỬ LÝ TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CỦA NHÀ NƯỚC ThS. Nguyễn Hữu Bình, Cục Quản lý công sản  17.1. Tài sản xác lập quyền sở hữu của Nhà nước 17.1.1.Xem Chi Tiết

Chuyên đề 28: GIÁM SÁT TRÊN CƠ SỞ RỦI RO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ThS. Hoàng Phú Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 28.1. Bối cảnh tổng quan Trong vòng ba thập kỷ trở lại đây,Xem Chi Tiết

Chỉ thị số 18/CT-TTg của 30/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ Về việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội giai đoạn 2011 – 2015 THỦ TƯỚNGXem Chi Tiết

Đề án 1738/QĐ-BTC 2011-2015 ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH TÀI CHÍNH ĐẾN NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1738/QĐ-BTC ngày 10  tháng 7 năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tài chính) PHẦN THỨ NHẤT THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊNXem Chi Tiết