Chuyên đề 19: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN  TS. Tạ Thanh Bình Uỷ ban Chứng khoán nhà nước  19.1. Bối cảnh kinh tế thế giới, trong nước và tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2013 19.1.1. Tình hình kinh tếXem Chi Tiết

Chuyên đề 15: QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN ĐỂ GIAO VỐN CHO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ CHỦ TÀI CHÍNH  TS. Chu Thị Thuỷ Chung Chánh Văn phòng, Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính  Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhàXem Chi Tiết

Chuyên đề 21: NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG HIỆN ĐẠI PHÙ HỢP VỚI THỰC TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY  ThS. Nguyễn Văn Thuyết, Phó trưởng phòng, Vụ Tài chính ngân hàng – Bộ Tài chính  Nếu hệ thống ngân hàng được ví là huyết mạch thì NgânXem Chi Tiết

Chuyên đề 26: NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH THEO THÔNG LỆ OECD[1] PGS,TS. Hoàng Trần Hậu, Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính. PGS.,TS. Vũ Sỹ Cường, Học viện Tài chính  Công ty viễn thông đường dài lớn thứ hai Hoa KỳXem Chi Tiết

Chuyên đề 31: TRỢ CẤP VÀ CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG TRỢ CẤP ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT KHẨU VIỆT NAM  ThS. Nguyễn Thu Giang, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính 31.1. Trợ cấp và các biện pháp chống trợ cấp – khái niệm chung 31.1.1. Trợ cấp Trong WTO, trợ cấpXem Chi Tiết

Thông báo số 424 /TB-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2013 Kết luận của Lãnh đạo Bộ tại Hội nghị giao ban khối các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Tài chính         BỘ TÀI CHÍNH            ––––––        Số 424  /TB-BTC         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦXem Chi Tiết

Thông tư số 02/2013/TTHN-BNV ngày 3 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ BỘ NỘI VỤ——- CỘNG HÒA XÃ HỘIXem Chi Tiết

Cuộc sống: 1) Người đời thường vô lý, không “biết điều” và vị kỷ. Nhưng dù sao đi nữa, hãy yêu thương họ. 2) Nếu bạn làm điều tốt, có thể mọi người sẽ cho là bạn làm vì tư lợi. Dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt. 3)Xem Chi Tiết

Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 5/3/2010 của Chính phủ về Đào tạo, bồi dưỡng công chức CHÍNH PHỦ ______ Số: 18/2010/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________________ Hà Nội, ngày  05  tháng 3  năm  2010  NGHỊ ĐỊNH Về đàoXem Chi Tiết

Chuyên đề 15: QUY ĐỊNH VỀ TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP VÀ KỸ NĂNG THANH TRA CÁC VẤN ĐỀ THUẾ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TSCĐ ThS.GVC. Phạm Xuân Tuyên             Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính  15.1. Nhận thức chung về TSCĐ 15.1.1. Khái niệm TSCĐ Để tiến hành hoạtXem Chi Tiết

Chuyên đề 14: GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Khánh Cục Tài chính Doanh nghiệp – Bộ Tài chính 14.1. Lý thuyết về giám sát tài chính doanh nghiệpXem Chi Tiết

Chuyên đề 20: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ PHỤC VỤ THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ  ThS.GVC. Phạm xuân Tuyên  Thạc sĩ Nguyễn Văn Phong Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính 20.1. Lý luận chung về hóa đơn 20.1.1. Khái niệm hóa đơn Từ khiXem Chi Tiết

Chuyên đề 13: HOÀN THIỆN KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ VỀ XỬ LÝ VI PHẠM TRỐN THUẾ – NHÌN TỪ GÓC ĐỘ LUẬT HÌNH SỰ  Thạc sĩ Trương Huỳnh Thắng Vụ Pháp chế – Bộ Tài chính Trốn thuế là hiện tượng xã hội được hình thành, vận động và phátXem Chi Tiết

Chuyên đề 12: MINH BẠCH VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TS. Tạ Thanh Bình Vụ Phát triển thị trường Chứng khoán – UBCKNN  12.1. Khái niệm về CBTT và hệ thống thông tin Thị trường chứng khoán (TTCK) vốn được coi là một thị trườngXem Chi Tiết

Chuyên đề 11: CƠ CHẾ NHÀ NƯỚC THANH TOÁN BẰNG QUỸ ĐẤT CHO NHÀ ĐẦU TƯ KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THEO HÌNH THỨC XÂY DỰNG – CHUYỂN GIAO Thạc sĩ Trần Nguyễn Thiện Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính  11.1. Hợp đồngXem Chi Tiết

Chuyên đề 25: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÁC GIẢI PHÁP NĂM 2016  Phòng Thị trường Tài chính Vụ Tài chính Ngân hàng – Bộ Tài chính Năm 2015 thị trường trái phiếu đã có bước phát triển tích cực trên cảXem Chi Tiết