TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ GIẤY XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨMCơ sở pháp lý: –          Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2010 –          NghịXem Chi Tiết

Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác. Để bảo vệ nhãn hiệu hàng hóa – tài sản trí tuệ của doanh nghiệp thìXem Chi Tiết

BỘ TÀI CHÍNH    Số: 698/QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hà Nội, ngày  8 tháng  4  năm 2014  QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua – Khen thưởng BỘ TRƯỞNG BỘ TÀIXem Chi Tiết

BỘ NỘI VỤ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————————— Số: 03/2011/TT-BNV Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2011           THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 18/2010/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNGXem Chi Tiết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 26/2015/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trựcXem Chi Tiết

QUẢN LÝ VĂN BẢN I. NGUYÊN TẮC CHUNG 1. Quản lý đúng với các quy định của pháp luật về quản lý văn bản – Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý văn bản và lập hồ sơ, phù hợp với quy trình côngXem Chi Tiết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 378/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015    QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌCXem Chi Tiết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 70/2014/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014    QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứXem Chi Tiết

1.  Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và các nhân tổ ảnh hưởng Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực của tổ chức Chất lượng nguồn nhân lực của một tổ chức là một khái niệm động và được xem xét ở nhiều khíaXem Chi Tiết