Kế hoạch ĐTBD năm 2014 Trường BDCB tài chính

BỘ TÀI CHÍNH            
 
             
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2014
(Phần do Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thực hiện)
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BTC ngày   tháng  năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
               
               
TT Nội dung đào tạo, bồi dưỡng Đối tượng Thời gian học Địa điểm Số lớp Số học viên Thời điểm học, ghi chú
A ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TRONG NƯỚC
Đào tạo lý luận chính trị – hành chính cao cấp CCVC trong tiêu chuẩn của BTCTW 2 năm Hà Nội 1 80 Quý III (tại chức 02 năm mỗi tháng 1 tuần)
II Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức     32 1,560  
1 Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính  CCVC thuộc ngạch chuyên viên, CVC 1,5 tháng Miền Bắc 6 360 Quý II & III
Miền Trung 5 300 Quý III &IV
Miền Nam 4 240 Quý II & III
2 Bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính CCVC ngạch kế toán 1,5 tháng Hà Nội 1 60 Quý IV
3 Bồi dưỡng ngạch chuyên viên  CCVC thuộc ngạch chuyên viên 2 tháng Miền Bắc 6 180 Quý I & III
Miền Trung 5 240 Quý II, III & IV
Miền Nam 4 120 Quý III; IV
4 Bồi dưỡng ngạch kế toán viên CCVC ngạch kế toán 2 tháng Hà Nội 1 60 Quý II
III ĐTBD kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý     25 1,000  
1 Cấp Vụ và tương đương CCVC LĐ và quy hoạch LĐ cấp Vụ 10 ngày Hà Nội 1 40 Quý II
2 Cấp Cục và tương đương CCVC LĐ và quy hoạch LĐ cấp Cục và tương đương thuộc Tổng cục 10 ngày Miền Bắc 1 40 Quý II 
Miền Trung 1 40 Quý III
Miền Nam 1 40 Quý IV
3 Cấp phòng, cấp chi cục và tương đương CCVC LĐ và quy hoạch LĐ cấp phòng của Bộ, Tổng cục, các Cục 20 ngày Miền Bắc 7 320 Quý I, II& III
Miền Trung 4 240 Quý II; III; IV
Miền Nam 6 240 Quý II; III
4 Kỹ năng quản lý dành cho lãnh đạo cấp Phòng Lãnh đạo cấp phòng 05 ngày Hà Nội 4 40 GV nước ngoài
IV Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành       85 4,850  
1 Cập nhật kiến thức về kinh tế – tài chính CCVC toàn ngành 3-5 ngày Hà Nội và các địa phương 40 2,400 Các đơn vị chọn chuyên đề theo danh mục
2 BD kiến thức kiểm soát hoạt động chuyển giá CCVC Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan 3 ngày Miền Bắc 2 120 Quý I, II, III
Miền Trung 1 60
Miền Nam 2 120
3 Bồi dưỡng kiến thức về thị trường tài chính, thị trường dịch vụ tài chính CCVC ngành tài chính 3 ngày Miền Bắc 1 50 Quý II & III (1 lớp mời thêm GV nước ngoài)
Miền Trung 1 50
Miền Nam 1 50
4 BD kỹ năng hoạch định chính sách tài chính CCVC làm công tác hoạch định chính sách 3 ngày Miền Bắc  3 150 Quý I, II III (1 lớp mời thêm GV nước ngoài)
5 BDKT quản lý Tài chính công CCVC 3 ngày Miền Bắc 3 150 Quý III
6 BDKT quản lý nợ công CCVC 3 ngày Hà Nội 1 50 Quý II
7 BDKT quản lý đầu tư xây dựng cơ bản CCVC 3 ngày Miền Bắc 1 50 Quý II, III
Miền Trung 1 50
Miền Nam 1 50
8 BDKT quản lý Tài chính doanh nghiệp CCVC 3 ngày Miền Bắc 2 100 Quý III
9 BDKT quản lý đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CCVC làm công tác TCCB và QLĐT 5 ngày Hà Nội  1 40 GV nước ngoài
10 Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đào tạo CCVC làm công tác TCCB và QLĐT 5 ngày Hà Nội 1 40  
Miền Trung 1 40  
11 Bồi dưỡng giảng viên GV, GV kiêm chức các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 5-10 ngày Hà Nội 1 20  
12 BDKT phòng, chống tham nhũng CCVC 3-5 ngày Hà Nội 2 100 Quý II, III, IV
Miền Trung 2 100
Miền Nam 2 100
13 Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành CCVC làm công tác thanh tra 10 ngày Miền Bắc 1 60 Quý II
14 Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng văn phòng CCVC làm công tác văn phòng 3-5 ngày Miền Bắc 2 100 Quý II, III, IV
Miền Trung 1 50
Miền Nam 1 50
15 BD nghiệp vụ công tác công đoàn (theo KH, nội dung của Công đoàn BTC) CB công đoàn 2 – 3 ngày Hà Nội và các địa phương 3 200 Quý II, III, IV
16 BD nghiệp vụ công tác đảng (theo KH, nội dung của VP Đảng ủy BTC) CCVC làm công tác đảng 05 ngày Hà Nội và các địa phương 7 500 Quý II, III, IV (Có đi thực tế)
V Bồi dưỡng Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 3 70  
1 Tiếng Anh trình độ C CCVC 3 tháng Hà Nội 2 50 Quý II, III
2 Tiếng Anh chuyên ngành   3 tháng Hà Nội 1 20 Quý III
B ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG Ở NƯỚC NGOÀI     3 24  
1 ĐTBD chuyên gia quản lý đào tạo CCVC có chuyên môn liên quan 05 ngày Châu Âu 1 8 Quý II
2 ĐTBD chuyên gia quản lý tài chính công CCVC chuyên môn 05 ngày Châu Âu hoặc Châu Á 1 8 Quý III
3 BD kiến thức quản lý thị trường tài chính CCVC chuyên môn 05 ngày Châu Mỹ 1 8 Quý IV
C NHỮNG NỘI DUNG KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
1 Bồi dưỡng công chức Tài chính – Kế toán xã theo Đề án 1956 Theo kế hoạch và kinh phí Bộ Nội vụ giao.  
2 Bồi dưỡng công chức tài chính địa phương theo Đề án 3179  
3 Cử CCVC đi học các lớp bồi dưỡng do các Bộ, ngành, đơn vị khác tổ chức  
4 Hỗ trợ kinh phí cho CCVC cơ quan Bộ đi học sau đại học trong nước  
5 Xây dựng chương trình, biên soạn, thẩm định, in ấn chương trình, tài liệu, tổ chức hội thảo ĐTBD    
  Tổng cộng       149 7,584  

Bản in

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *