Kế hoạch ĐTBD năm 2014 Học viện Tài chính

  BỘ TÀI CHÍNH

 

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2014

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-TCCB  ngày    tháng   năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

1. Kế hoạch cử CCVC đi học các lớp do Bộ tổ chức: Theo Kế hoạch chung của Bộ (Phần giao cho trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính thực hiện).

2. Kế hoạch cử cán bộ đi học tại các cơ sở đào tạo bên ngoài:

TT

Nội dung ĐTBD

Đối tượng

Thời gian học

Số lượt cán bộ tham dự

Ghi chú

Trong nước

Nước ngoài

Tổng số

1

Lý luận chính trị cao cấp

Trưởng bộ môn trở lên

2 năm

05

 

05

 

2

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch

 

 

 

19

 

 

– Chuyên viên cao cấp và tương đương

Viên chức chuẩn bị thi nâng ngạch cao cấp

1,5 tháng

03

 

03

 

 

– Chuyên viên chính và tương đương

Viên chức, giảng viên

1,5 tháng

04

 

04

 

 

– Chuyên viên và tương đương

Viên chức

2 tháng

12

 

12

 

3

Kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý

 

 

 

06

 

 

– Cấp vụ và tương đương

 

 

02

 

02

 

 

–  Cấp phòng và tương đương

 

 

04

 

04

 

4

Kiến thức, kỹ năng chuyên ngành

 

 

 

64

 

 

– Kinh tế – Tài chính

Viên chức, giảng viên

 

55

 

55

 

 

– BD nghiệp vụ quản lý giáo dục

Viên chức, giảng viên

3-5 ngày

04

 

04

 

 

–     Nghiệp vụ chuyên môn khác

Viên chức, giảng viên

3-5 ngày

05

 

05

 

5

Ngoại ngữ, tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

6

Tin học

 

 

04

 

04

 

7

Đào tạo đại học

 

 

 

 

 

 

8

Đào tạo thạc sĩ

Viên chức, giảng viên

2-3 năm

38

02

40

 

9

Đào tạo tiến sĩ

Giảng viên

3-4 năm

09

04

13

 

10

Đào tạo, bồi dưỡng khác

Viên chức, giảng viên

7-10 ngày

02

 

02

 

 

Cộng

 

 

147

06

153

 

3. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng do đơn vị tự tổ chức:

TT

Nội dung ĐTBD

(Chương trình ĐTBD)

Đối tượng

Thời gian học

Số lớp

Số học viên

Ghi chú

1

Lý luận chính trị

 

 

 

 

2

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch

 

 

50

 

 

–    Bồi dưỡng viên chức tập sự

VC, GV mới tuyển dụng

5 ngày

01

50

 

3

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý

 

 

45

 

 

Cấp phòng, ban, bộ môn

 

 

01

45

 

4

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành

 

 

460

 

 

– Bồi dưỡng lý luận dạy đại học

Giảng viên mới tuyển

3 tháng

01

37

 

 

– Bồi dưỡng phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Giảng viên, viên chức mới tuyển

3 tháng

01

48

 

 

– Cập nhật kiến thức về Luật Kế toán và chuẩn mực kế toán, kiểm toán.

GV Khoa kế toán và nghiên cứu viên

7 ngày

01

40

 

 

– Bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ thuế và hải quan

GV Khoa Thuế – H.quan và các Khoa  

7 ngày

 

01

35

 

 

– Bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về kinh tế đầu tư

GV Khoa Kinh tế và Cơ bản, NC.Viên

7 ngày

01

35

 

 

– Nâng cao kiến thức về kinh tế lượng

Khoa Kinh tế và một số khoa khác

7 ngày

01

35

 

 

– Quản trị rủi ro tài chính trong điều kiện công nghệ thông tin 

GV Khoa TC doanh nghiệp và NC.viên

7 ngày

01

40

 

 

– Kiểm soát nội bộ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng

Khoa kế toán và Ngân hàng -BH

7 ngày

01

40

 

 

– Kỹ năng thuyết trình trong giảng dạy đại học

Giảng viên

7 ngày

01

50

 

 

– Các quy định trong đào tạo tín chỉ của liên thông đại học và đại học văn bằng 2

Phó, Trưởng Bộ môn

7 ngày

01

50

 

 

– Những quy định của Nhà nước về đơn vị sự nghiệp công lập

 

5 ngày

01

50

 

5

Ngoại ngữ, tiếng dân tộc

Theo Đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ quốc gia

6

Tin học

Viên chức

3 tháng

01

30

 

7

Bồi dưỡng khác

 

 

 

100

 

 

– Bình đẳng giới

Viên chức

2 ngày

01

100

 

 

Cộng

 

 

15

595

 

 

Bản in

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *