Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Trường Đại học Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                            Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014

   KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH NĂM 2015

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2814 /QĐ-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. Kế hoạch cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng

TT

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Đối tượng

Thời gian học

Dự kiến cán bộ tham dự học

Ghi chú

Trong nước

Nước ngoài

Tổng số

1

Lý luận chính trị

 

 

 

 

 

 

1.1

Lý luận chính trị cao cấp

Lãnh đạo cấp trưởng bộ môn trở lên

02 năm

16

 

16

 

2

Bồi dưỡng ngạch công chức hành chính

 

 

 

 

 

 

2.1

Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính

Viên chức ban, khoa và TĐ

06 tuần

6

 

6

 

2.2

Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên

Viên chức

08 tuần

16

 

16

 

3

Bồi dưỡng ngạch công chức chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

4

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý

 

 

 

 

 

 

4.1

Cấp Giám đốc, Phó Giám đốc Học viện

Lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo Học viện

03 tuần

7

 

7

 

5

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

5.1

Kiến thức Kinh tế – Tài chính

 

 

35

 

35

 

5.2

Kiến thức quản lý giáo dục

 

 

25

 

25

 

5.3

Bồi dưỡng khác

 

 

5

 

5

 

6

Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

7

Tin học

 

 

 

 

 

 

8

Đào tạo cao đẳng, đại học

 

 

 

 

 

 

9

Đào tạo thạc sĩ

 

 

25

2

27

 

10

Đào tạo tiến sĩ

 

 

17

5

22

 

11

Đào tạo, bồi dưỡng khác

 

 

2

 

2

 

 

Tổng cộng

 

 

154

7

161

 

 II. Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Học viện tài chính tổ chức:

TT

Nội dung bồi dưỡng

(Chương trình bồi dưỡng)

Đối tượng

Thời gian học

Thời điểm học

Số lớp

Số học viên

Nguồn giảng viên

Đơn vị phối hợp tổ chức

Ghi chú

1

Lý luận chính trị

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bồi dưỡng ngạch công chức hành chính

 

 

 

 

 

     

2.1

Bồi dưỡng viên chức tập sự

Viên chức mới tuyển

05 ngày

Quý I

01

18

HVTC

   

3

Bồi dưỡng ngạch công chức chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

   

4

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý

 

 

 

 

 

 

   

4.1

Cấp phòng, ban, khoa và tương đương

Lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo cấp phòng

05 ngày

 

02

80

 

   

5

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành

 

 

 

 

 

     

5.1

Lý luận dạy đại học

Giảng viên mới tuyển

03 tháng

Quý I

01

22

ĐH sư phạm HN

ĐH sư phạm HN

 

5.2

Nghiệp vụ sư phạm

Giảng viên

02 tháng

Quý II

01

22

ĐH sư phạm HN

ĐH sư phạm HN

 

5.3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Viên chức mới tuyển

03 tháng

Quý I

01

22

ĐH sư phạm HN

ĐH sư phạm HN

 

5.4

Cập nhập kiến thức về công tác quản lý thuế

Giảng viên

07 ngày

Quý II

01

50

     

5.5

Kinh tế học

Giảng viên

07 ngày

Quý II

01

25

     

5.6

Thẩm định đầu tư dự án

Giảng viên

07 ngày

Quý II

01

30

     

5.7

Pháp luật kinh tế tài chính

Giảng viên

07 ngày

Quý II

01

30

     

5.8

Kiến thức thiết kế, xử lý và phân tích dữ liệu nghiên cứu định lượng

Giảng viên

07 ngày

Quý IV

01

25

     

5.9

Quản trị rủi ro

Giảng viên

07 ngày

Quý IV

01

30

     

5.10

Cơ chế, chính sách quản lý giáo dục và đào tạo

Viên chức

06 ngày

Quý III

01

50

     

5.11

Ứng dụng tin học vào quản lý

Viên chức

06 ngày

Quý III

01

40

     

6

Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

     

6.1

Kỹ năng nghe, đọc, viết Tiếng Anh

Giảng viên

10 ngày

Quý IV

01

30

     

7

Tin học

 

 

 

 

 

     

8

Đào tạo, bồi dưỡng khác

 

 

 

 

 

     

8.1

Bình đẳng giới

Viên chức

02 ngày

Quý IV

01

100

     

 

Tổng cộng

 

 

 

16

574

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *