Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh 2015

BỘ TÀI CHÍNH

 
   

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                            Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014           

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2015

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2814 /QĐ-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. Kế hoạch cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng

TT

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Đối tượng

Thời gian học

Dự kiến cán bộ tham dự học

Ghi chú

Trong nước

Nước ngoài

Tổng số

1

Lý luận chính trị

 

 

 

 

 

 

1.1

Lý luận chính trị cao cấp

CCVC quy hoạch lãnh đạo cấp Trường

02 năm

04

 

04

 

2

Bồi dưỡng ngạch công chức hành chính

 

 

 

 

 

 

2.1

Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính

Viên chức cấp phòng

06 tuần

04

 

04

 

2.2

Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên

 

08 tuần

04

 

04

 

2.3

Bồi dưỡng viên chức tập sự

 

07 ngày

09

 

09

 

3

Bồi dưỡng ngạch công chức chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

4

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý

 

 

 

 

 

 

4.1

Cấp phòng, ban, khoa và tương đương

Viên chức cấp phòng

04 tuần

04

 

04

 

5

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

5.1

Kiến thức phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm

Viên chức

03-05 ngày

01

 

01

 

5.2

Kiến thức về thị trường tài chính và dịch vụ tài chính

Viên chức

03-05 ngày

02

 

02

 

5.3

Kiến thức kiểm soát hoạt động chuyển giá

Giảng viên

03-05 ngày

10

 

10

 

5.4

Kiến thức về kinh tế tài chính 2015

Giảng viên

03-05 ngày

10

 

10

 

5.5

Nghiệp vụ Thẩm định giá

Giảng viên

10 ngày

02

 

02

 

5.6

Kiến thức nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ

Công chức, viên chức

03-05 ngày

01

 

01

 

6

Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

7

Tin học

 

 

 

 

 

 

8

Đào tạo cao đẳng, đại học

 

 

05

 

05

 

9

Đào tạo thạc sĩ

Viên chức

02 năm

61

01

62

 

10

Đào tạo tiến sĩ

Giảng viên

04 năm

17

13

30

 

11

Đào tạo, bồi dưỡng khác

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

134

14

148

 

II. Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trường Đại học Quản trị kinh doanh thực hiện

 

TT

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

(Chương trình đào tạo, bồi dưỡng)

Đối tượng

Thời gian học

Thời điểm học

Số lớp

Số học viên

Nguồn giảng viên

Đơn vị phối hợp tổ chức

Ghi chú

1

Lý luận chính trị

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bồi dưỡng ngạch công chức hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Bồi dưỡng ngạch công chức chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Lý luận dạy đại học

Giảng viên

03 tháng

Quý I

01

35

 

 

 

5.2

Nghiệp vụ sư phạm

Giảng viên

02 tháng

Quý II

01

35

 

 

 

5.3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Giảng viên

05 ngày

Quý II

02

70

ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội

Học viện Châu Á

 

5.4

Cập nhập kiến thức mới về kinh tế tài chính 2015

Giảng viên

03 ngày

Quý III

01

150

 

Trường BDCB TC

 

6

Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoại ngữ nâng cao

Giảng viên

04 – 06 tháng

Quý II

01

20

 

 

 

7

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

06

310

 

 

 

 

Bản in

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *