Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Trường Đại học Tài chính – Kế toán 2015

BỘ TÀI CHÍNH

 
   

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                         Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014

                                   KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN NĂM 2015

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2814 /QĐ-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. Kế hoạch cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng

TT

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Đối tượng

Thời gian học

Dự kiến cán bộ tham dự học

Ghi chú

Trong nước

Nước ngoài

Tổng số

1

Lý luận chính trị

 

 

 

 

 

 

1.1

Lý luận chính trị cao cấp

Công chức, viên chức

02 năm

02

 

02

 

2

Bồi dưỡng ngạch công chức hành chính

 

 

 

 

 

 

2.1

Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính

Viên chức quản lý

08 tuần

 

 

 

 

2.2

Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên

Viên chức quản lý

08 tuần

04

 

04

 

3

Bồi dưỡng ngạch công chức chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

4

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý

 

 

 

 

 

 

4.1

Cấp phòng, khoa và tương đương

Lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo cấp phòng, khoa

04 tuần

04

 

04

 

5

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành

Công chức, viên chức

02 – 05 ngày

30

 

30

 

6

Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

6.1

Ngoại ngữ nâng cao

Giảng viên

6-12 tháng

15

04

19

 

7

Tin học

 

 

 

 

 

 

8

Đào tạo cao đẳng, đại học

Viên chức

04 năm

01

 

01

 

9

Đào tạo thạc sĩ

Giảng viên

02 – 03 năm

46

04

50

 

10

Đào tạo tiến sĩ

Giảng viên

03 – 04 năm

10

04

14

 

11

Đào tạo, bồi dưỡng khác

Viên chức

03-08 ngày

15

 

15

 

 

Tổng cộng

 

 

127

12

139

 

II. Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng do đơn vị thực hiện

TT

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

(Chương trình đào tạo, bồi dưỡng)

Đối tượng

Thời gian học

Thời điểm học

Số lớp

Số học viên

Nguồn giảng viên

Đơn vị phối hợp tổ chức

Ghi chú

1

Lý luận chính trị

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bồi dưỡng ngạch công chức hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Bồi dưỡng ngạch công chức chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Lý luận dạy đại học

Giảng viên

03 tháng

Quý I

01

15

 

 

 

5.2

Nghiệp vụ sư phạm

Giảng viên

02 tháng

Quý III

01

10

Đơn vị liên kết

ĐH Sư phạm

 

5.3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Giảng viên

03 tháng

Quý II

01

15

 

 

 

6

Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Ngoại ngữ nâng cao

Giảng viên

6-12 tháng

Trong năm

01

22

Đơn vị liên kết

Cơ sở ĐT nước ngoài

 

7

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Đào tạo, bồi dưỡng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

02-03 năm

Trong năm

01

14

Đơn vị liên kết

Cơ sở ĐT nước ngoài

 

 

Tổng cộng

 

 

 

05

76

 

 

 

 

Bản in

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *