Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức – viên chức Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan 2015.

                   BỘ TÀI CHÍNH

 
   

 

 

                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                            Hà Nội, ngày  31 tháng 10 năm 2014

 

   KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH – HẢI QUAN NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2814  /QĐ-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức:

TT

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Đối tượng

Thời gian học

Dự kiến cán bộ tham dự học

Ghi chú

Trong nước

Nước ngoài

Tổng số

1

Lý luận chính trị

 

 

 

 

 

 

1.1

Lý luận chính trị cao cấp

Lãnh đạo cấp trưởng, phó đơn vị

02 năm

07

 

07

 

2

Bồi dưỡng ngạch công chức hành chính

 

 

 

 

 

 

2.1

Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính

Viên chức

06 tuần

05

 

05

 

2.2

Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên

Viên chức văn phòng

08 tuần

10

 

10

 

2.3

Bồi dưỡng viên chức tập sự

Viên chức tập sự

02 tuần

05

 

05

 

3

Bồi dưỡng ngạch công chức chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

4

Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý

 

 

 

 

 

 

5

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

5.1

Lý luận dạy đại học

Giảng viên

03 tháng

15

 

15

 

5.2

Nghiệp vụ sư phạm

Giảng viên

03 tháng

15

 

15

 

5.3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Giảng viên

03 tháng

15

 

15

 

5.4

Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãnh phí

Viên chức lãnh đạo

03 – 05 ngày

05

 

05

 

6

Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

 

Ngoại ngữ nâng cao

Viên chức

04 – 06 tháng

40

 

40

 

7

Tin học

 

 

 

 

 

 

8

Đào tạo cao đẳng, đại học

 

 

 

 

 

 

9

Đào tạo thạc sĩ

Viên chức

01-02 năm

15

 

15

 

10

Đào tạo tiến sĩ

Giảng viên

03-04 năm

12

05

17

 

11

Đào tạo, bồi dưỡng khác

 

 

 

 

 

 

 

Dự Hội thảo, Hội nghị

Viên chức

01-03 ngày

15

05

20

 

 

Tổng cộng

 

 

159

10

169

 

 

II. KH tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trường CĐ Tài chính – Hải quan thực hiện

TT

Nội dung bồi dưỡng

(Chương trình bồi dưỡng)

Đối tượng

Thời gian học

Thời điểm học

Số lớp

Số học viên

Nguồn giảng viên

Đơn vị phối hợp tổ chức

Ghi chú

1

Lý luận chính trị

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bồi dưỡng ngạch công chức hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Bồi dưỡng ngạch công chức chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Cấp phòng, khoa và tương đương

Lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo cấp phòng, khoa

20 ngày

Quý II

01

35

Thỉnh giảng

Trường BDCB TC hoặc Trường BDCB quản lý giáo dục

 

5

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Chế độ mới về Tài chính – Kế toán – Hải quan

Giảng viên và giảng viên kiêm chức

05 ngày

Quý III

01

40

Thỉnh giảng

ĐH Kinh tế TP HCM

 

6

Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Đào tạo, bồi dưỡng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Quán triệt nội dung văn bản pháp luật mới ban hành

Viên chức

03 ngày

Trong năm

04

800

Thỉnh giảng hoặc giảng viên Trường

Trường ĐH Luật TP HCM, Chuyên gia Bộ Tài chính

 

 

Tổng cộng

 

 

 

06

875

 

 

 

 

Bản in

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *