Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Tổng cục Dự trữ nhà nước 2015

BỘ TÀI CHÍNH

 
   

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014

                                 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2814 /QĐ-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. Kế hoạch cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng

TT

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Đối tượng

Thời gian học

Dự kiến cán bộ tham dự học

Ghi chú

Trong nước

Nước ngoài

Tổng số

1

Lý luận chính trị

 

 

86

 

86

 

1.1

Lý luận chính trị cao cấp

Công chức lãnh đạo

2 năm

37

 

37

 

2

Bồi dưỡng ngạch công chức hành chính

 

 

292

 

292

 

2.1

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

Công chức lãnh đạo, công chức ngạch chuyên viên chính

06 tuần

10

 

10

 

2.2

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Công chức lãnh đạo, công chức ngạch chuyên viên

06 tuần

61

 

61

 

2.3

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Công chức chuyên môn

08 tuần

64

 

64

 

2.4

Bồi dưỡng ngạch cán sự

Công chức chuyên môn

08 tuần

4

 

4

 

3

Bồi dưỡng ngạch công chức chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

4

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý

 

 

 

 

 

 

4.1

Cấp vụ, cục và tương đương thuộc Tổng cục

Lãnh đạo, quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ, Cục và tương đương thuộc Tổng cục

03 tuần

9

 

9

 

4.2

Cấp phòng thuộc Vụ, Cục

Lãnh đạo, quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng thuộc Vụ, Cục thuộc Tổng cục

04 tuần

4

 

4

 

4.3

Cấp cục và tương đương tại địa phương

Lãnh đạo, quy hoạch lãnh đạo cấp Cục địa phương

03 tuần

31

 

31

 

4.4

Cấp phòng và tương đương thuộc các Cục địa phương

Lãnh đạo, quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng thuộc Cục địa phương

04 tuần

50

 

50

 

4.5

Cấp chi cục thuộc các Cục địa phương

Lãnh đạo, quy hoạch lãnh đạo cấp Chi cục thuộc Cục địa phương

04 tuần

43

 

43

 

5

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành

CCVC chuyên môn

 

131

 

131

 

6

Ngoại ngữ, tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

7

Tin học

 

 

 

 

 

 

8

Đào tạo cao đẳng, đại học

 

 

 

 

 

 

9

Đào tạo thạc sĩ

CCVC chuyên môn

2-3 năm

13

 

13

 

10

Đào tạo tiến sĩ

CCVC chuyên môn

3-4 năm

 

 

 

 

11

Đào tạo, bồi dưỡng khác

CCVC chuyên môn

 

64

 

64

 

 

Tổng cộng

 

 

723

 

723

 

 II. Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng do đơn vị chủ trì thực hiện

TT

Nội dung bồi dưỡng

(Chương trình bồi dưỡng)

Đối tượng

Thời gian học

Thời điểm học

Số lớp

Số học viên

Nguồn giảng viên

Đơn vị phối hợp tổ chức

Ghi chú

1

Lý luận chính trị

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bồi dưỡng ngạch công chức hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Bồi dưỡng ngạch công chức chuyên ngành dự trữ

 

 

 

05

460

 

 

 

3.1

Bồi dưỡng ngạch kỹ thuật viên bảo quản

CC ngạch Kỹ thuật viên bảo quản, kỹ thuật viên bảo quản trung cấp

08 tuần

Quý III

01

70

 

 

 

3.2

Bồi dưỡng ngạch kỹ thuật viên bảo quản trung cấp

CC ngạch Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp

08 tuần

Quý I

01

70

 

 

 

3.3

Bồi dưỡng ngạch thủ kho bảo quản

CC ngạch Thủ kho bảo quản

08 tuần

Quý  I, II

03

250

 

 

 

3.4

Bồi dưỡng ngạch bảo vệ kho dự trữ

CC ngạch Nhân viên bảo vệ kho dự trữ

08 tuần

Quý I

01

70

 

 

 

4

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành

 

 

 

06

350

 

 

 

 

Tập huấn, bồi dưỡng, cập nhập kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ

CC chuyên môn

03 – 05 ngày

 

05

300

 

 

 

 

Nghiệp vụ PCCC và bảo vệ cơ quan

CC ngạch nhân viên bảo vệ

03 – 05 ngày

 

01

50

 

 

Cục DTNN địa phương tổ chức

6

Ngoại ngữ, tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Đào tạo, bồi dưỡng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

11

810

 

 

 

 III. Kế hoạch xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2015

 

TT

Tên chương trình, tài liệu

Đối tượng học

Thời lượng

Dự kiến thời điểm ban hành

Ghi chú

1

Tài liệu bồi dưỡng ngạch Kỹ thuật viên bảo quản

CC ngạch Kỹ thuật viên bảo quản, ngạch kỹ thuật viên bảo quản trung cấp

320 tiết

Quý I/2015 

 

2

Bồi dưỡng cập nhập kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ

CC chuyên môn

60 tiết

Quý II/2015

 

 

Bản in

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *