Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tài chính 2015

           BỘ TÀI CHÍNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Hà Nội, ngày 31 tháng 10  năm 2014

      KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2015

(Phần Giao Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thực hiện)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2814 /QĐ-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 I. Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng

Stt

Nội dung bồi dưỡng (Chương trình bồi dưỡng)

Đối tượng

Thời gian học

Địa điểm

Thời điểm học

Số lớp

Số học viên

Nguồn giảng viên

Đơn vị phối hợp tổ chức

Ghi chú

I

Lý luận chính trị

 

 

 

 

02

140

 

 

 

1

Lý luận chính trị cao cấp

CCVC trong tiêu chuẩn của BTCTW

02 năm

Miền Bắc

Quý III

02

140

Học viện Chính trị quốc gia HCM

Học viện CTQG HCM

 

II

Bồi dưỡng ngạch công chức hành chính

 

 

 

 

32

1.600

 

 

 

1

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

CCVC đủ điều kiện

06 tuần

Miền Bắc

Miền Trung

Quý II

02

100

Học viện HCQG

Học viện HCQG

 

2

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

CCVC ngạch CV, CVC

06 tuần

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

Quý II, III, IV

10

500

Bộ TC, Trường BDCB TC, HVTC, Học viện HCQG,…

 

3

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên

CCVC ngạch CV, cán sự

08 tuần

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

Quý I, II, III, IV

20

1.000

Bộ TC, Trường BDCB TC, HVTC, Học viện HCQG,…

 

III

Bồi dưỡng ngạch công chức chuyên ngành

 

 

 

 

02

100

 

 

 

1

Bồi dưỡng ngạch kế toán viên

CCVC ngạch kế toán viên

08 tuần

Miền Bắc

Quý II

01

50

Bộ TC, Trường BDCB TC, HVTC, Học viện HCQG,…

 

2

Bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính

CCVC ngạch kế toán viên, kế toán viên chính

06 tuần

Miền Bắc

Quý II

01

50

Bộ TC, Trường BDCB TC, HVTC, Học viện HCQG,…

 

IV

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý

 

 

 

 

21

805

 

 

 

1

Cấp vụ, cục và tương đương thuộc Bộ, Tổng cục

Lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, cục và tương đương

03 tuần

Miền Bắc

Quý III

01

25

Học viện HCQG

 

2

Cấp phòng thuộc Vụ, Cục và tương đương của cơ quan Bộ, các Tổng cục và đơn vị SN thuộc Bộ

Lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ, Cục và tương đương của cơ quan Bộ, các Tổng cục và đơn vị SN thuộc Bộ

04 tuần

Miền Bắc

Quý II, III

02

80

Học viện HCQG

 

3

Cấp cục và tương đương tại địa phương

Lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo cấp cục và tương đương tại địa phương

03 tuần

Miền Bắc

Miền Trung

Quý II, III

02

80

Học viện HCQG

Học viện HCQG

 

4

Cấp phòng và tương đương thuộc các Cục địa phương

Lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc các Cục địa phương

04 tuần

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

Quý II, III, IV

05

200

Bộ TC, Trường BDCB TC, HVTC, Học viện HCQG,…

 

5

Cấp chi cục thuộc các Cục địa phương

Lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo cấp chi cục thuộc các Cục địa phương

04 tuần

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

Quý II, III, IV

06

240

Bộ TC, Trường BDCB TC, HVTC, Học viện HCQG,…

 

6

Cấp Tổ, Đội

Lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo cấp Tổ, Đội

04 tuần

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

Quý II, III, IV

03

120

Bộ TC, Trường BDCB TC, HVTC, Học viện HCQG,…

 

7

Kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý

Lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo

05 ngày

Miền Bắc

Quý III

02

60

Giảng viên nước ngoài

 

V

Bồi dưỡng cán bộ chủ chốt các sở Tài chính địa phương

 

 

 

 

 

480

 

 

 

1

Quản lý tài chính các đơn vị hành chính sự nghiệp

Cán bộ chủ chốt Sở tài chính các tỉnh, thành phố

03 ngày

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

Quý II, III

03

120

Bộ TC, Trường BDCB TC

 

2

Quản lý ngân sách và tài chính công

Cán bộ Sở tài chính các tỉnh, thành phố

03 ngày

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

Quý I, II

03

120

Bộ TC, Trường BDCB TC

 

3

Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

Cán bộ Sở tài chính các tỉnh, thành phố

03 ngày

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

Quý II, III

03

120

Bộ TC, Trường BDCB TC

 

4

Quản lý đất đai, công sản

Cán bộ Sở tài chính các tỉnh, thành phố

03 ngày

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

Quý II, III

03

120

Bộ TC, Trường BDCB TC

 

VI

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành

 

 

 

 

73

3.660

 

 

 

1

Cập nhật kiến thức kinh tế tài chính

CCVC ngành Tài chính; cán bộ Sở Tài chính

03 ngày

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

Quý I, II, III, IV

50

2.500

Bộ TC, Trường BDCB TC, HVTC

 

2

Kỹ năng hoạch định chính sách tài chính

CCVC các đơn vị có chức năng tham mưu, hoạch định chính sách

03 ngày

Miền Bắc

Quý II

02

100

Bộ TC, Trường BDCB TC, HVTC

 

3

Kiến thức quản lý tài chính công

CCVC ngành Tài chính; cán bộ Sở Tài chính

03 ngày

Miền Bắc

Quý I

01

50

Bộ TC, Trường BDCB TC, HVTC

 

4

Kiến thức quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

CCVC ngành Tài chính; cán bộ Sở Tài chính

03 ngày

Miền Bắc

Quý III

01

50

Bộ TC, Trường BDCB TC, HVTC

 

5

Kiến thức quản lý tài chính doanh nghiệp

CCVC ngành Tài chính; cán bộ Sở Tài chính

03 ngày

Miền Bắc

Quý III

01

50

Bộ TC, Trường BDCB TC, HVTC

 

6

Nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành tài chính

CCVC thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành

10 ngày

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

Quý III

03

150

Bộ TC, Trường BDCB TC, HVTC, Thanh tra CP, …

 

7

Kỹ năng thẩm định dự án

CC Cục QLN&TCĐN và các đơn vị liên quan

07 ngày

Miền Bắc

Quý II

01

50

 

8

Kiến thức nghiệp vụ thẩm định giá

CCVC thực hiện công tác thẩm định giá

07 ngày

Miền Bắc

Quý II

01

50

 

9

Kiến thức phòng chống tham nhũng

CCVC ngành Tài chính; cán bộ Sở Tài chính

04 ngày

Miền Bắc

Quý II, III, IV

04

200

Bộ TC, Ủy ban phòng chống tham nhũng

 

10

Kiến thức, kỹ năng hành chính – văn phòng

CCVC thực hiện công tác hành chính – văn phòng; cán bộ Sở Tài chính

04 ngày

Miền Bắc

Miền Trung

Quý III, IV

02

80

 

11

Nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ

CCVC quản lý, thực hiện công tác tổ chức cán bộ

07 ngày

Miền Bắc

Miền Trung

Quý III, IV

02

80

 

12

Nghiệp vụ công tác Đảng

Đối tượng Đảng, Đảng viên mới, cán bộ làm công tác Đảng

04 ngày

Miền Bắc

Quý II, III, IV

05

300

Ban Tuyên giáo TW, Đảng ủy Khối các cơ quan TW,…

VP Đảng ủy BTC

 

VII

Ngoại ngữ

 

 

 

 

01

25

 

 

 

Tiếng Anh trình độ C

CCVC thuộc Bộ Tài chính

90 ngày

Miền Bắc

Quý III

01

25

Giảng viên mời ngoài

Ký HĐ với cơ sở đào tạo

VIII

Tin học

0

0

 

IX

Bồi dưỡng khác

 

 

 

 

19

730

 

 

 

1

Chương trình mục tiêu Quốc gia việc làm và dạy nghề

 

 

 

 

01

60

 

 

 

Nghiệp vụ tài chính – kế toán Phường, Thị trấn

CC tài chính – kế toán Phường, Thị trấn

12 ngày

Miền Bắc

Quý III

01

60

Trường BDCB TC, HVTC

Kinh phí Bộ Nội vụ cấp

2

Bồi dưỡng doanh nghiệp vừa và nhỏ

 

 

 

 

15

550

 

 

 

2.1

Khởi sự doanh nghiệp

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

05 ngày

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

Quý III, IV

05

150

Giảng viên mời ngoài

Nguồn kinh phí từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2.2

Quản trị doanh nghiệp

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

07 ngày

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

Quý III, IV

10

400

Giảng viên mời ngoài

3

Bồi dưỡng có yếu tố nước ngoài

 

 

 

 

03

120

 

 

 

3.1

Kỹ năng hoạch định chính sách

CCVC Bộ Tài chính

03 ngày

Miền Bắc

Quý IV

01

40

Giảng viên nước ngoài

 

3.2

Kiến thức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

CCBC Bộ Tài chính

05 ngày

Miền Bắc

Quý IV

01

40

Giảng viên nước ngoài

 

3.3

Kỹ năng lập kế hoạch và xây dựng chương trình

CCVC quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng

05 ngày

Miền Bắc

Quý IV

01

40

Giảng viên nước ngoài

 

X

Bồi dưỡng tại nước ngoài

 

 

 

 

06

78

 

 

 

1

Bồi dưỡng chuyên gia quản lý đào tạo

CCVC Bộ Tài chính

10 ngày

Châu Âu

Quý III

01

10

Giảng viên nước ngoài

Kinh phí ĐTBD nước ngoài Bộ Nội vụ phân bổ

2

Bồi dưỡng chuyên gia quản lý tài chính công

CCVC Bộ Tài chính

10 ngày

Châu Á

Quý III

01

10

Giảng viên nước ngoài

3

Bồi dưỡng chuyên gia quản lý nợ công

CCVC Bộ Tài chính

10 ngày

Châu Mỹ

Quý IV

01

10

Giảng viên nước ngoài

4

Các khóa bồi dưỡng trong kế hoạch hoạt động hợp tác với Trung Quốc (AFDC)

CCVC Bộ Tài chính

07 ngày

Trung Quốc

Quý III, IV

03

48

Giảng viên nước ngoài

Kinh phí phân bổ thực hiện kế hoạch hợp tác

 

Tổng cộng

 

 

 

 

168

7.618

 

 

 

II. Kế hoạch xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2015

 

Stt

Tên chương trình, tài liệu

Đối tượng học

Thời lượng

Dự kiến thời điểm ban hành

Ghi chú

1

Chương trình và tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Thuế CCVC làm công tác thanh tra thuộc ngành Thuế

10 ngày

Quý III/2015

 

2

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ Tổ chức cán bộ CCVC làm công tác tổ chức cán bộ

07 ngày

Quý II/2015

 

3

Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kỹ năng hành chính văn phòng CCVC làm công tác văn phòng

07 ngày

Quý II/2015

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.