Hợp đồng tặng cho Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
===o0o===
HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Chúng tôi gồm có:
Bên tặng cho (sau đây gọi là bên A):
Họ và tên:                                                                   Giới tính:
Năm sinh:                   Dân tộc:          Kinh                Quốc tịch: Việt Nam
Số CMTND:                           Ngày cấp:                               Nơi cấp: Công an Hải Dương
Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú:
Bên được tặng cho (sau đây gọi là bên B):
Họ và tên:                                                                   Giới tính:
Năm sinh:                   Dân tộc:          Kinh                Quốc tịch: Việt Nam
Số CMTND:                           Ngày cấp:                               Nơi cấp: Công an Hải Dương
Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú:
Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:
ĐIỀU 1
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI  SẢN GẮN LIỀN VỚI PHẦN ĐẤT
TẶNG CHO
1. Quyền sử dụng đất
Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo:……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
cụ thể như sau:
– Thửa đất số: ………………………………………………………………………………………………………….
– Tờ bản đồ số:…………………………………………………………………………………………………………
– Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………………………………
– Diện tích: …………………………. m2 (bằng chữ: ………………………………………………………….)
– Hình thức sử dụng:
                        + Sử dụng riêng: ……………………………….. m2
                        + Sử dụng chung: ……………………………… m2
– Mục đích sử dụng:………………………………………………………………………………………………….
– Thời hạn sử dụng:…………………………………………………………………………………………………..
– Nguồn gốc sử dụng:……………………………………………………………………………………………….
– Vị trí tọa lạc:
Phía Đông có chiều dài:…… m giáp hộ gia đình ông:………………………………………
Phía Tây có chiều dài:…… m giáp hộ gia đình ông:………………………………………..
Phía Nam có chiều dài:…… m giáp hộ gia đình ông:……………………………………….
Phía Bắc có chiều dài:…… m giáp hộ gia đình ông:………………………………………..
2. Tài sản gắn liền với đất là:       
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có: ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Phần đất tặng cho và tài sản gắn liền với đất:
Bên A đồng ý tặng cho bên B, bên B đồng ý nhận phần đất và tài sản gắn liền với đất tại điểm 1, điểm 2 Điều 1 như sau:
– Diện tích: …………………………. m2 (bằng chữ: ………………………………………………………….)
– Hình thức sử dụng:
                        + Sử dụng riêng: ……………………………….. m2
                        + Sử dụng chung: ……………………………… m2
– Vị trí tọa lạc:
Phía Đông có chiều dài:…… m giáp hộ gia đình ông:………………………………………
Phía Tây có chiều dài:…… m giáp hộ gia đình ông:………………………………………..
Phía Nam có chiều dài:…… m giáp hộ gia đình ông:……………………………………….
Phía Bắc có chiều dài:…… m giáp hộ gia đình ông:………………………………………..
– Tài sản gắn liền với đất:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
 
ĐIỀU 2
VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,
ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B vào thời điểm …………………………………………………….
2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
           
ĐIỀU 3
TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ
 
            Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo
 Hợp đồng này do bên B chịu trách nhiệm nộp.
 
ĐIỀU 4
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG
 
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
 
ĐIỀU 5
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
 
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;
b) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
 
ĐIỀU 6
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
 
Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
 Hợp đồng này được lập thành….. bản bằng tiếng việt, mỗi bản ….. trang có giá trị pháp lý như nhau.
                       
Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)
Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)
                       
 
 
 
LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN …………………
 
Ngày………tháng………..năm……… (bằng chữ ……………………………………………)
tại …………………………………………………………………………………………………………(12), tôi ……………………………………………….., 
Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ………………………………… huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh ………………………………………………. tỉnh/thành phố ………………………………………………
 
CHỨNG THỰC:
 
– Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là ……………………………………………………………………………………….. và
bên B là ……..……………………………………………………………..……………………………..;
các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;
           
– Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
           
– Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
 
– …………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(13)
 
– Hợp đồng này được làm thành ………. bản chính (mỗi bản chính gồm ……. tờ, ……..trang), giao cho:
            + Bên A …… bản chính;
            + Bên B ……. bản chính;
            Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.
 
            Số………………………….., quyển số …………….TP/CC-SCT/HĐGD.
 
CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *