Điều kiện bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Để được bảo hộ thì kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện nhất định về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.
Việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế có sự cạnh tranh gay gắt. Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm với mục đích chính là ngăn chặn được tình trạng sao chép, hình dạng bên ngoài của sản phầm, hạn chế được tình trạng nhầm lẫn khi người tiêu dùng mua hàng hóa, nâng cao vị thế của doanh nghiệp.
   Chính bởi ý nghĩa đó, Luật sở hữu trí tuệ 2005 đã quy định rất chi tiết về điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Củ thể như sau:
1. Tính mới
     Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.

    Hai kiểu dáng công nghiệp không được coi là khác biệt đáng kể với nhau nếu chỉ khác biệt về những đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết, ghi nhớ và không thể dùng để phân biệt tổng thể hai kiểu dáng công nghiệp đó.
    Kiểu dáng công nghiệp được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về kiểu dáng công nghiệp đó.
    Đặc biệt một kiểu dáng công nghiệp đã được công bố nhưng lại không bị coi là mất tính mới. Trong các trường hợp sau thì một kiểu dáng công nghiệp được công bố với điều kiện đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố nhưng vẫn không bị coi là mất tính mới:
+, Kiểu dáng công nghiệp bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này;
+, Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật sở hữu trí tuệ 2005 công bố dưới dạng báo cáo khoa học;
+, Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật sở hữu trí tuệ trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.

 

 

2. Tính sáng tạo
        Được coi là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.
3. Khả năng áp dụng công nghiệp 
      Được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu kiểu dáng công nghiệp có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *