Danh mục luân chuyển (QĐ số 2650/QĐ-BTC ngày 15/10/2014)

BỘ TÀI CHÍNH      
 
     
DANH MỤC VỊ TRÍ CÔNG TÁC VÀ THỜI HẠN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC
ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2650/QĐ-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
         
STT Tên đơn vị Vị trí công tác định kỳ chuyển đổi Thời hạn chuyển đổi Ghi chú
1 Vụ Ngân sách  

Nhà nước

Tất cả các vị trí công tác chuyên môn 3 năm  
2 Vụ Đầu tư 1. Công chức làm công tác thẩm định dự án đầu tư 3 năm  
2. Công chức làm công tác thẩm định quyết toán vốn đầu tư 3 năm  
3. Công chức làm công tác quản lý vốn đầu tư các đơn vị ở trung ương 3 năm  
4. Công chức làm công tác quản lý vốn đầu tư các đơn vị ở địa phương 3 năm  
3 Vụ I 1. Công chức làm công tác quản lý tài chính, ngân sách của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Học viên Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Cơ yếu Chính phủ 3 – 5 năm  
2. Công chức làm công tác quản lý nguồn vốn đặc biệt 3 – 5 năm  
3. Công chức làm công tác quản lý nguồn vốn chuẩn bị động viên 3 – 5 năm  
4. Công chức làm công tác quản lý nguồn vốn Chương trình Biển Đông – Hải đảo 3 – 5 năm  
4         Vụ Tài chính             hành chính sự                  nghiệp Công chức làm công tác quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của Nhà nước tại các bộ, ngành 3 năm  
5 Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính 1. Công chức trực tiếp theo dõi, giám sát việc thực hiện cơ chế tài chính đối với các tổ chức, đơn vị: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Ngân hàng Chính sách xã hội; Các Ngân hàng thương mại Nhà nước; Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; các tổ chức tài chính phi ngân hàng, các trung gian tài chính và các tổ chức tài chính khác 3 – 5 năm  
2. Công chức tiếp nhận, kiểm tra và thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh xổ số, đặt cược, casino, trò chơi điện tử có thưởng 2 – 3 năm  
6 Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm 1. Công chức thực hiện thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, Giấy phép đặt văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài 2 – 3 năm  
2. Công chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 3 – 5 năm  
3. Công chức thực hiện thanh tra chuyên ngành bảo hiểm 3 – 5 năm  
7 Vụ Chế độ Kế toán

và Kiểm toán

1. Công chức theo dõi, quản lý, cấp phát chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán 2 – 3 năm  
2. Công chức tham gia Tổ giúp việc Hội đồng thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề cấp nhà nước 2 – 3 năm  
3. Công chức theo dõi, quản lý các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán, Hội nghề nghiệp 3 – 5 năm  
8 Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại 1. Công chức làm công tác quản lý vay và trả nợ của Chính phủ, gồm quản lý nợ trong nước và nợ nước ngoài, nợ của chính quyền địa phương 3 – 5 năm  
2. Công chức làm công tác cấp và quản lý bảo lãnh của Chính phủ 3 – 5 năm  
3. Công chức làm công tác quản lý tài chính các nguồn viện trợ của nước ngoài cho Việt Nam và viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài 3 – 5 năm  
4. Công chức làm công tác kế hoạch và quản lý rủi ro 3 – 5 năm  
5. Công chức làm công tác thống kê và thanh toán nợ 3 – 5 năm  
9 Vụ Tổ chức cán bộ 1. Công chức làm công tác quản lý tổ chức – biên chế, thi tuyển dụng, thi nâng ngạch 3 năm  
2. Công chức làm công tác quản lý nhân sự 3 năm  
3. Công chức làm công tác quản lý đào tạo 3 năm  
4. Công chức làm công tác kiểm tra 3 năm  
10 Cục Kế hoạch

– Tài chính

1. Công chức làm công tác quản lý tài chính đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính 3 – 5 năm  
2. Công chức làm công tác quản lý tài chính đối với các dự án công nghệ thông tin, các dự án ODA của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính 3 – 5 năm  
3. Công chức làm công tác quản lý tài sản đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính 3 – 5 năm  
4. Công chức làm công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ 3 – 5 năm  
5. Công chức làm công tác tài vụ, kế toán cơ quan Bộ Tài chính 3 – 5 năm  
6. Công chức làn công tác quản lý đầu tư XDCB đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính 3 – 5 năm  
7. Công chức làm công tác quản lý và tổ chức thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị, hàng hóa của cơ quan Bộ Tài chính 3 – 5 năm  
11 Thanh tra Bộ 1. Công chức làm công tác thanh tra ngân sách, thanh tra vốn đầu tư xây dựng, thanh tra tài chính doanh nghiệp, thanh tra giá, thanh tra tài sản công, thanh tra dự trữ nhà nước, thanh tra tài chính các đơn vị hành chính sự nghiệp 3 năm  
2. Công chức làm công tác thanh tra chấp hành pháp luật về thanh tra, kiểm tra, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng 3 năm  
3. Công chức làm công tác xử lý sau thanh tra 3 năm  
12 Cục Tin học và

Thống kê tài chính

Công chức thực hiện thẩm định dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê; kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình, hiệu quả triển khai dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Bộ Tài chính 3 năm  
13 Cục Quản lý giá 1. Công chức làm công tác thẩm định phương án giá 3 – 5 năm  
2. Công chức làm công tác định giá trong đấu giá tài sản 3 – 5 năm  
3. Công chức quản lý các đơn vị có chức năng thẩm định giá, thẩm định viên về giá 3 – 5 năm  
4. Công chức làm công tác kế toán nội bộ 3 – 5 năm  
14       Cục Quản lý         Công sản 1. Công chức làm công tác quản lý tài sản nhà nước khu vực hành chính sự nghiệp của các Bộ, cơ quan khác ở trung ương 3 năm  
2. Công chức làm công tác kế toán nội bộ 3 – 5 năm  
15 Cục Tài chính

doanh nghiệp

1. Công chức làm công tác quản lý Nhà nước về tài chính và theo dõi hoạt động của các Tập đoàn, Tổng công ty, Doanh nghiệp, Liên minh hợp tác xã 3 – 5 năm  
2. Công chức làm công tác quản lý Nhà nước về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội 3 – 5 năm  
3. Công chức làm công tác xử lý các vấn đề liên quan đến tài chính doanh nghiệp 3 – 5 năm  
4. Công chức làm công tác kế toán nội bộ 3 – 5 năm  
16 Tổng cục DTNN 1. Công chức làm công tác kỹ thuật bảo quản 3 – 5 năm  
2. Công chức làm công tác quản lý giá phí 3 năm  
3. Công chức làm công tác quản lý hàng dự trữ quốc gia                                 (Riêng Thủ kho từ 3 – 5 năm và tại thời điểm không bảo quản hàng hóa) 3 năm  
4. Công chức làm công tác thanh tra chuyên ngành dự trữ 3 năm  
5. Công chức làm công tác quản lý tài chính, tài vụ, quản trị, tài sản và xây dựng cơ bản của ngành 3 – 5 năm  
6. Công chức làm công tác tuyển dụng, đào tạo, thi tuyển, thi nâng ngạch công chức; công tác nhân sự 3 năm  
17 Tổng cục Thuế 1. Công chức quản lý thuế tại các Đội thuế liên phường, xã; cán bộ quản lý thu lệ phí trước bạ và thu khác 2 năm  
2. Công chức làm công tác thanh tra thuế, kiểm tra thuế 3 năm  
3. Công chức trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính thuế: thủ tục đăng ký thuế, cấp mã số thuế, mua bán hóa đơn, tiếp nhận hồ sơ khai thuế…; trực tiếp xử lý hồ sơ xóa nợ thuế, miễn, giảm thuế, hoàn thuế; trả lời chính sách thuế 2 – 3 năm  
4. Công chức làm công tác tuyển dụng, đào tạo, thi tuyển, thi nâng ngạch công chức; công tác nhân sự; kiểm tra nội bộ 3 năm  
5. Công chức làm công tác quản lý tài chính, tài vụ, quản trị, tài sản và xây dựng cơ bản của ngành tại cơ quan thuế các cấp 3 – 5 năm  
18     Tổng cục  

Hải quan

1. Công chức làm công tác đăng ký, tiếp nhận hồ sơ hải quan 2 năm  
2. Công chức làm công tác kiểm tra hồ sơ, giá, thuế 2 năm  
3. Công chức làm công tác quản lý rủi ro 2 năm  
4. Công chức làm công tác kiểm tra thực tế hàng hóa 2 năm  
5. Công chức làm công tác xác định trị giá tính thuế 2 năm  
6. Công chức làm công tác giám sát hàng hóa, hành lý xuất nhập khẩu; phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, quá cảnh 2 năm  
7. Công chức làm công tác kiểm soát chống buôn lậu 2 năm  
8. Công chức làm công tác quản lý tài chính, tài vụ, quản trị, tài sản và xây dựng cơ bản của ngành 3 – 5 năm  
9. Công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra sau thông quan 2 – 3 năm  
10. Công chức làm công tác tuyển dụng, đào tạo, thi tuyển, thi nâng ngạch công chức; công tác nhân sự 3 năm  
19      Kho bạc   

Nhà nước

1. Công chức làm công tác nghiệp vụ kế toán ngân sách (áp dụng đối với công chức giao dịch trực tiếp với khách hàng) 2 – 3 năm  
2. Công chức làm công tác nghiệp vụ kiểm soát thanh toán (áp dụng đối với công chức làm nhiệm kiểm soát thanh toán các dự án tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước các cấp) 2 – 3 năm  
3. Công chức làm công tác nghiệp vụ kho quỹ (áp dụng đối với công chức làm nghiệp vụ kiểm ngân tại quầy thu chi và thủ kho tiền tại Kho bạc Nhà nước các cấp) 3 – 5 năm  
4. Công chức thực hiện thanh tra chuyên ngành  3 năm  
5. Công chức làm công tác tuyển dụng, đào tạo, thi tuyển, thi nâng ngạch công chức; công tác nhân sự 3 năm  
6. Công chức làm công tác quản lý tài chính, tài vụ, quản trị, tài sản và xây dựng cơ bản của ngành 3 – 5 năm  
20              Ủy ban                 Chứng khoán NN 1. Công chức làm công tác Quản lý kinh doanh chứng khoán, Quản lý phát hành chứng khoán, Quản lý công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán, Giám sát thị trường chứng khoán, Thanh tra chứng khoán, Quản lý đào tạo, Quản lý nhân lực 3 năm  
2. Công chức làm công tác tuyển dụng, đào tạo, thi tuyển, thi nâng ngạch công chức; công tác nhân sự 3 năm  
3. Công chức làm công tác quản lý tài chính, tài vụ, quản trị, tài sản và xây dựng cơ bản của ngành 3 – 5 năm  
21 Khối các trường và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính 1. Viên chức làm công tác đào tạo (liên quan đến quản lý, cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm) 2 – 3 năm  
2. Viên chức làm công tác quản lý tài chính, tài vụ, quản trị, tài sản và xây dựng cơ bản 3 – 5 năm  
3. Viên chức làm công tác tuyển dụng, đào tạo, thi tuyển, thi nâng ngạch; công tác nhân sự 3 năm  
         
  Ghi chú: Thời hạn định kỳ chuyển đổi không bao gồm thời gian tập sự của công chức, viên chức

Leave a Reply

Your email address will not be published.