Đặc điểm đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

.

(1) Đào tạo, bồi dưỡng gắn với chức nghiệp và vị trí việc làm của công chức, viên chức

Xem xét khía cạnh lo-gic khoa học thì mổi tổ chức đều thực hiện các chức năng, nhiệm vụ riêng có của mình. Để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình, mỗi tổ chức phải tiến hành các hoạt động và phân chia các công việc cụ thể để hình thành các vị trí việc làm (theo nghề nghiệp) hoặc hình thành các chức nghiệp (ngạch, bậc). Trên cơ sở hệ thống chức nghiệp hoặc vị trí việc làm, cần phải xác định khung năng lực cần thiết cho từng vị trí, từ đó thực hiện công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng đội ngũ nhân viên làm việc trong các đơn vị, tổ chức (hoặc tuyển dụng, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức đối với các tổ chức nhà nước).

Trường hợp đội ngũ nhân viên làm việc (hoặc đội ngũ công chức, viên chức) có năng lực, trình độ về kiến thức, kỹ năng chưa đáp ứng với khung năng lực cần thiết thì phải đào tạo bồi dưỡng họ để bù đắp năng lực thiếu hụt, nhằm đáp ứng yêu cầu công việc theo vị trí việc làm quy định.

Vì vậy, hoạt động đào tạo bồi dưỡng cần gắn chặt và đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định về chức nghiệp và vị trí việc làm đã được xây dựng.

(2) ĐTBD gắn với quy hoạch, kế hoạch bố trí, sử dụng công chức, viên chức

Trong hệ thống vị trí việc làm của các tổ chức thông thường bao gồm các vị trí việc làm liên quan đến công việc chuyên môn, có vị trí việc làm liên quan đến chức vụ lãnh đạo quản lý. Để thực hiện kế hoạch ĐTBD đội ngũ nhân sự hoặc đội ngũ CCVC cần gắn hoạt động ĐTBD với từng vị trí việc làm hoặc chức danh cụ thể, để đảm bảo cho ĐTBD đáp ứng khung năng lực trước khi bố trí, sử dụng hoặc quy hoạch chức danh đối với đội ngũ nhân sự hoặc đội ngũ CCVC theo từng vị trí, chức danh cụ thể.

Vì vậy, khi xây dựng kế hoạch ĐTBD hoặc tổ chức hoạt động ĐTBD cần bám sát kế hoạch, quy hoạch bố trí, sử dụng đội ngũ nhân sự, hoặc CCVC để đảm bảo hoạt động ĐTBD có kết quả cụ thể.

(3) Đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức có nội dung rộng và toàn diện

Thực chất quá trình đào tạo bồi dưỡng vừa phải đảm bảo trang bị có hệ thống những tri thức, kỹ năng theo quy định của từng ngạch, bậc đào tạo, vừa phải cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc theo từng vị trí việc làm theo chức năng nhiệm vụ của tổ chức. Vì vậy, nội dung ĐTBD cũng cần phải xây dựng và thực hiện ở mức độ cần thiết, đủ để đáp ứng yêu cầu của hoạt động ĐTBD.

Mặt khác, với đối tượng ĐTBD là CCVC lại đặt ra những yêu cầu và tiêu chuẩn nhất định tùy thuộc vào chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức. Có những yêu cầu đỏi đỏi liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ, có những yêu cầu đòi hỏi liên quan đến phẩm chất và năng lực chính trị của đội ngũ CCVC. Do vậy, để đáp ứng yêu cầu đó, nội dung đào tạo phải được xây dựng khá toàn diện để đảm bảo trang bị kiến thức, kỹ năng cho người học nhằm đạt được mục tiêu tăng cường năng lực, phẩm chất và tư chất cho đội ngũ CCVC nhằm hoàn thành chức năng,, nhiệm vụ được giao.

(4) Đào tạo, bồi dưỡng vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm của công chức, viên chức

Đào tạo bồi dưỡng cho đối tượng CCVC nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC, đồng thời góp phần đảm bảo lợi ích và phúc lợi cho từng CCVC. Do vậy, được tham gia ĐTBD là quyền lợi của CCVC.

Mặt khác, với tư cách CVCC, để thực hiện được nhiệm vụ quy định, đòi hỏi bản thân CCVC phải nỗ lực nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Muốn vậy, CCVC phải tham gia học tập bồi dưỡng để có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Do đó, tham gia ĐTBD lại trở thành nghĩa vụ và trách nhiệm của CCVC.

Leave a Reply

Your email address will not be published.