CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC


Những vấn đề cơ bản về đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức

Phân tích những nét nghĩa chính của hai khái niệm “đào tạo” và “bồi dưỡng” được các Từ điển giải thích trên đây cho thấy, đây là hai khái niệm, mặc dù có những nét nghĩa tương đồng nhất định (như đều chỉ Quá trình làm tốt hơn, lành mạnh hơn, chuyên nghiệp hơn cho khách thể), song đây là hai khái niệm không đồng nghĩa nhau bằng những nội hàm nghĩa rất cụ thể – mà trước hết, đó là sự khu biệt cơ bản về chất của cả một quá trình giáo dục. 

Công tác đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức

Công tác đào tạo bồi dưỡng là công việc hay hoạt động của các tổ chức và cá nhân được thực hiện trong lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng. Hoạt động đào tạo bồi dưỡng thể hiện mối quan hệ tác động qua lại giữa con người và thực tiễn đào tạo bồi dưỡng nhằm tạo ra những sản phẩm cần thiết đáp ứng nhu cầu của con người và thực tiễn đạo tạo bồi dưỡng.

Đặc điểm đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

Vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

Nội dung công tác đào tạo bồi dưỡng

Chất lượng ĐTBD và các nhân tố cơ bản cấu thành chất lượng ĐTBD CCVC

Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ Trường Đại học

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 23/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Tài chính – Marketing giai đoạn 2015 – 2017

Điều 1. Phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Tài chính – Marketing giai đoạn 2015 – 2017 (sau đây gọi tắt là Đề án) với những nội dung chủ yếu sau đây:

Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán NSNN năm 2015.

Tải File Nghi-quyet-so-01-NQ-CP

Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán NSNN năm 2015

Luật số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số Điều Luật Giáo dục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *