CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CẦN PHẢI CÓ KỸ NĂNG GÌ ?

KỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN

QUẢN LÝ VĂN BẢN

VĂN BẢN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Giao tiếp có thể được con người thực hiện bằng nhiều phương tiện khác nhau. Trong đó, ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ có thể diễn ra dưới hình thức giao tiếp bằng ngôn ngữ viết hoặc hình thức giao tiếp bằng ngôn ngữ nói. Sản phẩm của quá trình giao tiếp bằng ngôn ngữ nói được gọi là diễn ngôn, còn sản phẩm của quá trình giao tiếp bằng chữ viết chính là văn bản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *