Chuyên đề 18: HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ THỰC TRẠNG NĂM 2015 VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2016

MỤC LỤC

Chuyên đề 18: HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ THỰC TRẠNG NĂM 2015 VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2016

 ThS.GVC. Phạm Xuân Tuyên

            Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính

18.1. Nhận thức chung về công tác tuyên truyền pháp luật thuế và  hỗ trợ người nộp thuế trong quản lý thuế

18.1.1. Khái niệm công tác tuyên truyền pháp luật thuế và hỗ trợ người nộp thuế

Quản lý thu thuế là chức năng chủ yếu của cơ quan thuế. Để thực hiện tốt chức năng của mình, cơ quan Thuế phải thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ khác nhau, trong đó, có nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật về thuế và hỗ trợ người nộp thuế. Vì vậy, công chức thuế cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, nhất là trong điều kiện người nộp thuế tự tính, tự khai, tự nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Vậy tuyên truyền pháp luật về thuế là gì? Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, tuyên truyền là việc nêu ra các thông tin (vấn đề) với mục đích cho nhiều người biết nhằm đưa đẩy thái độ, suy nghĩ, tâm lý và ý kiến của quần chúng theo chiều hướng nào đấy mà người nêu thông tin mong muốn. Theo đó, mục tiêu tối hậu của tuyên truyền hiện đại không dừng lại ở thay đổi suy nghĩ hay thái độ của quần chúng, mà cần phải tạo hành động trong quần chúng. Tuyên truyền không chỉ lôi kéo cá nhân ra khỏi sự tin tưởng cũ, mà cần phải làm cá nhân đó tin mù quáng vào suy nghĩ mới và đưa đến hành động có lợi cho thế lực tuyên truyền. Cá nhân bị tuyên truyền sẽ mất khả năng lựa chọn và phản xạ tự nhiên, và từ đó sẽ làm những hành động với sự tin tưởng không cần bằng chứng cụ thể.

Trong hoạt động quản lý thu thuế, một bên là Nhà nước (thông qua cơ quan thuế), một bên là người nộp thuế (Người có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của Pháp luật thuế) phải cố ttrachs nhiệm hoàn thành trách nhiệm, nghĩ vụ của mình và phải bình đẳng trước pháp luật. Tuy nhiên, vì các mục tiêu, lí do khác nhau mà muốn quản lý thu thuế đạt được như mong muốn của nhà nước- người đại diện cho quyền lực và lợi ích hợp pháp của đại đa số nhân dân, nhà nước (thông qua cơ quan thuế) phải làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật về thuế. Xuất phát từ nhiệm vụ và mục đích cần đạt được của cơ quan thuế, tuyên truyền pháp luật về thuế được hiểu đó là hoạt động nhằm phổ biến, truyền bá những tư tưởng, quan điểm, nội dung cơ bản của chính sách thuế, quản lý thuế đến người nộp thuế và cộng đồng dân cư nhằm nâng cao nhận thức chung của xã hội về pháp luật thuế và nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật thuế cũng như hiệu quả hoạt động quản lý thu thuế của nhà nước.

 Còn hỗ trợ người nộp thuế là gì? Có một thực tế hiển nhiên là không phải mọi người nộp thuế đều cố tình gian lận trong việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế để thu lợi ích cho mình, giảm thiểu lợi ích nhà nước. Ngược lại, trong số những người vi phạm pháp luật thuế, có những người nộp thuế do không hiểu đúng đắn, đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật thuế dẫn đến sai sót, làm giảm thiểu nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước. Vì thế, bên cạnh công tác tuyên truyền về thuế, cơ quan quản lý thu thuế còn phải cung cấp các dịch vụ công hỗ trợ người nộp thuế. Vậy hỗ trợ người nộp thuế có nghĩa là gì? Nếu chỉ hiểu đơn thuần về từ ngữ, hỗ trợ là việc một tổ chức, cá nhân nào đó giúp thêm vào cho tổ chức, cá nhân khác một nguồn lực nhất định nào đó để tổ chức, cá nhân được nhận sự hỗ trợ đạt được kết quả như mong muốn. Trong hoạt động quản lý thu thuế, cơ quan quản lý thu thuế hỗ trợ người nộp thuế được hiểu đó là sự giúp thêm cho người nộp thuế hiểu đúng, hiểu đủ, hiểu kịp thời các quy định của pháp luật về thuế; đồng thời giúp cho người nộp thuế thành thục các kỹ năng tính thuế, khai thuế và làm các thủ tục liên quan đến việc nộp thuế, quyết toán thuế. Nói một cách khác, Hỗ trợ người nộp thuế là công tác hướng dẫn cụ thể các Luật Thuế, cung cấp và giải đáp vướng mắc về thủ tục và nội dung các sắc thuế cho người nộp thuế để họ tuân thủ và thực hiện tốt các chính sách thuế của Nhà nước trong từng thời kì.

18.1.2. Đặc điểm công tác tuyên truyền pháp luật thuế và hỗ trợ người nộp thuế

Với quan niệm tuyên truyền pháp luật thuế và hỗ trợ người nộp thuế như trên, cho thấy, tuyên truyền pháp luật thuế và hỗ trợ người nộp thuế có các đặc điểm chủ yếu sau đây:

– Tuyên truyền pháp luật thuế và hỗ trợ người nộp thuế là những dịch vụ công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp thực hiện. Nói như vậy, có nghĩa là việc tuyên truyền pháp luật thuế và hỗ trợ người nộp thuế phải có tổ chức, phải theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phải tuân theo những nguyên tắc nhất định, theo những phương thức nhất định.

– Tuyên truyền pháp luật về thuế và hỗ trợ người nộp thuế phải theo một quy trình thống nhất do cơ quan có thẩm quyền quy định phù hợp với điều kiện kinh tế – chính trị – xã hội của đất nước, cũng như khả năng nhận thức và thái độ chấp hành pháp luật về thuế của người nộp thuế trong từng thời kì cụ thể.

– Tuyên truyền pháp luật về thuế và hỗ trợ người nộp thuế phải luôn gắn kết với nhau, bổ sung cho nhau cùng một mục đích quản lý tốt nhất mọi khoản thuế thực tế có phát sinh từ người nộp thuế.

– Hoạt động tuyên truyền pháp luật về thuế và hỗ trợ người nộp thuế thường xuyên được nghiên cứu để tự đổi mới, hoàn thiện song hành với việc đổi mới, hoàn thiện chính sách thuế của nhà nước cũng như hoạt động quản lý thu thuế của nhà nước trong từng thời kỳ.

– Hoạt động tuyên truyền pháp luật về thuế và hỗ trợ người nộp thuế là một nhiệm vụ chủ yếu của cơ quan quản lý thu thuế các cấp, nó đòi hỏi đảm bảo sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế các cấp, giữa các bộ phận trong cơ quan thuế theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định.

– Nội dung tuyên truyền, hỗ trợ NNT phải theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện chung, thống nhất trên toàn quốc, thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.

18.1.3. Vai trò của công tác tuyên truyền pháp luật thuế và hỗ trợ người nộp thuế

Trong điều kiện thực hiện cải cách hoạt động quản lý thu thuế, người nộp thuế tự khai, tự tính, tự nộp thuế, thì việc tuyên truyền pháp thuế và hỗ trợ người nộp thuế có vai trò hết sức to lớn không chỉ đối với người nộp thuế mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với cả các cơ quan quản lý thu thuế, mọi người dân và các cơ quan trong toàn bộ hệ thống chính trị. Vai trò đó thể hiện trên các khía cạnh sau đây:

– Là kênh chính thống chuyển tải chính sách thuế đến người nộp thuế; thông tin nhanh chóng, đầy đủ và phong phú về chính sách thuế, các sự kiện thời sự, các văn bản pháp luật thuế mới, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn quản lý và chấp hành pháp luật thuế; từ đó làm thay đổi thái độ và cách cư xử của người nộp thuế trong việc tuân thủ pháp luật thuế.

Giáo dục cho mọi người dân nói chung, người nộp thuế nói riêng ý thức được tiền thuế là của dân, do dân đóng góp và phục vụ cho lợi ích chung của toàn dân; việc thực hiện pháp luật thuế đòi hỏi sự tự giác cao dựa trên ý thức pháp luật của mọi người dân, mọi người nộp thuế; trang bị những kiến thức cơ bản, cần thiết về chính sách thuế, quản lý thuế làm cơ sở, điều kiện cho việc hình thành quan điểm, lập trường, thái độ đúng đắn, tiến bộ và tích cực; huy động được lực lượng to lớn hợp sức đấu tranh, lên án, xử lý hành vi gian lận thuế ….; từ đó xây dựng và hoàn thiện một hệ ý thức xã hội tiến bộ, tích cực, tuân thủ pháp luật thuế.

Là một cách thức, một phương tiện cung ứng và vận hành các dòng thông tin từ người nộp thuế, cộng đồng xã hội đến Nhà nước, cơ quan quản lý thuế và ngược lại. Giám sát xã hội đối với hoạt  động của cơ quan quản lý thu thuế và công chức thuế; vừa phát hiện, răn đe, ngăn chặn những biểu hiện sai trái, không cho tác động tiêu cực vào xã hội; vừa chỉ ra, biểu dương, động viên những yếu tố tích cực, cổ vũ, tạo điều kiện cho những yếu tố đó mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Tham gia hoạch định và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật thuế trong thực tiễn. Tạo điều kiện cho người dân thực sự tham gia vào quá trình quản lý thuế, góp sức vào giải quyết những vấn đề chung của Nhà nước, của Chính phủ.

– Thông qua hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật thuế của cộng đồng dân cư; nâng cao tính tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý thuế của toàn ngành Thuế; tạo lập mối quan hệ bình đẳng, thân thiện, thường xuyên giữa cơ quan quản lý thuế và người nộp thuế, thể hiện qua sự cân bằng giữa chức năng quản lý và chức năng cung cấp dịch vụ của cơ quan thuế, thể hiện quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế được thực hiện; mang lại lợi ích kinh tế cho Nhà nước; ngăn ngừa rủi ro cho người nộp thuế.

18.1.4. Nội dung tuyên truyền pháp luật thuế và hỗ trợ người nộp thuế

18.1.4.1. Tuyên truyền các chính sách, pháp luật thuế

Việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế được thực hiện với những nội dung chủ yếu sau:

– Giới thiệu chính sách, pháp luật thuế hiện hành, bao gồm: Luật, Nghị định, Thông tư về các sắc thuế hiện hành.

– Giới thiệu chế độ, quy trình quản lý thuế, cập nhật những sửa đổi, bổ sung… về quản lý thuế, in, phát hành và sử dụng hoá đơn chứng từ, kê khai, nộp thuế… do Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế ban hành dưới dạng công văn hướng dẫn, quyết định, quy trình.

– Những nội dung cụ thể về chỉ đạo, triển khai công tác quản lý thu nộp thuế.

– Tình hình thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật thuế của cơ quan thuế, cán bộ thuế và của người nộp thuế. Nêu gương các đơn vị chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế và đưa tin về các đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về thuế…

– Những biện pháp quản lý của ngành thuế: mục tiêu là nhằm ngăn ngừa, răn đe những hành vi cố tình vi phạm pháp luật thuế.

– Tuyên truyền, công khai về các yêu cầu hồ sơ, thời hạn giải quyết từng thủ tục hành chính thuế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế hiểu biết và nắm chắc các quy định, các thủ tục hành chính về thuế (như: Thủ tục đăng ký cấp mã số thuế, thay đổi thông tin người nộp thuế; Thủ tục mua hoá đơn, đăng ký sử dụng hoá đơn tự in, đặt in; Thủ tục kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế; Thủ tục miễn, giảm, gia hạn, hoàn thuế; Thủ tục xác nhận số thuế nộp ngân sách; Thủ tục khiếu nại về thuế); đồng thời tăng cường khả năng giám sát của người dân và các đơn vị với cơ quan thuế.

18.1.4.2. Tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế

Nội dung tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế chủ yếu tập trung vào các nội dung đã được quy định trong Luật Quản lý Thuế, gồm:

– Tuyên truyền cho người nộp thuế biết họ có quyền: Được hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế; được yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế; yêu cầu cơ quan, tổ chức giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Được giữ bí mật thông tin theo quy định của pháp luật; Được hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế; Được ký hợp đồng với tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế; Được nhận văn bản kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế của cơ quan quản lý thuế; yêu cầu giải thích nội dung kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế; bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế; Được bồi thường thiệt hại do cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế gây ra theo quy định của pháp luật; Được yêu cầu cơ quan quản lý thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình; Được khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình; Được tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của công chức quản lý thuế và tổ chức, cá nhân khác.

– Tuyên truyền cho người nộp thuế biết họ phải thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước, gồm: Đăng ký thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật; Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế; Nộp tiền thuế đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm; Chấp hành chế độ kế toán, thống kê và quản lý, sử dụng hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật; Ghi chép chính xác, trung thực, đầy đủ những hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, khấu trừ thuế và giao dịch phải kê khai thông tin về thuế; Lập và giao hoá đơn, chứng từ cho người mua theo đúng số lượng, chủng loại, giá trị thực thanh toán khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật; Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, số hiệu và nội dung giao dịch của tài khoản mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; giải thích việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế; Chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế theo quy định của pháp luật; Chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật trong trường hợp người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền thay mặt người nộp thuế thực hiện thủ tục về thuế sai quy định.

18.1.4.3. Tuyên truyền các nội dung khác

Tuyên truyền các nội dung khác gồm tuyên truyền các nội dung sau: Bản chất của thuế, lợi ích xã hội từ tiền thuế; tuyên dương, khen thưởng người nộp thuế chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế; Chủ trương đổi mới, cải cách hệ thống thuế, công tác quản lý thuế và kết quả triển khai thực tế; Tuyên truyền, phổ biến các thông tin thuế quốc tế. Kinh nghiệm công tác  thuế của các nước trong khu vực và trên thế giới; Các vấn đề kinh tế xã hội khác có liên quan đến thuế.

18.1.4.4. Hỗ trợ người nộp thuế về chính sách, pháp luật thuế

Việc hỗ trợ về chính sách, pháp luật thuế bao gồm các nội dung: Các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về thuế được các cơ quan Nhà nước ban hành; Các thủ tục, quy trình nghiệp vụ quản lý như: thủ tục đăng ký thuế, kê khai, tính thuế, nộp thuế, quyết toán thuế…; Hướng dẫn các biểu mẫu, báo cáo, ứng dụng công nghệ thông tin về thuế; Các chính sách, pháp luật thuế khác có liên quan đến thuế như: in, phát hành và sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ…

18.1.4.5. Giải đáp vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật thuế

Trong nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, các chính sách, pháp luật thuế khi được áp dụng vào thực tiễn có thể phát sinh không ít những điểm bất hợp lý. Do vậy, công tác giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật thuế là một nhiệm vụ rất quan trọng đối với cơ quan thuế nói riêng và các cơ quan quản lý Nhà nước nói chung để đạt được mục tiêu các chính sách, pháp luật thuế được áp dụng đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, thông qua việc lắng nghe những phản hồi từ người nộp thuế và cộng đồng dân cư về những chính sách, pháp luật thuế hiện hành, cơ quan thuế có điều kiện thuận lợi để thu thập, tổng hợp, chọn lọc được những ý kiến quan trọng, mang tính khả thi để sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn. Từ đó, góp phần tạo ra những văn bản quy phạm pháp luật đạt hiệu quả cao.

18.1.4.6. Thông tin cảnh báo về các trường hợp trốn thuế, gian lận thuế

Thông qua việc thông tin cảnh báo về các trường hợp trốn thuế, gian lận thuế giúp cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh cảnh giác đối với những trường hợp người nộp thuế trốn thuế, gian lận thuế hoặc có những hành vi vi phạm pháp luật. Từ đó, người nộp thuế tránh được những rủi ro không đáng có, tập trung vào sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả tốt, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với Ngân sách nhà nước, thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

18.2. Thực trạng công tác tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ người nộp thuế năm 2015

18.2.1. Kết quả công tác tuyên truyền pháp luật thuế

Toàn ngành thuế có sự thống nhất cao về hình thức cũng như nội dung tuyên truyền, nên đã có sự tác động sâu rộng đến người nộp thuế cũng như mọi lực lượng khác trong xã hội.

Năm 2015, Tổng cục Thuế đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật thuế, với nội dung khá toàn diện, đồng bộ và hình thức khá đa dạng, cụ thể:

– Tập trung hướng dẫn Cục Thuế các địa phương triển khai thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền, quảng bá dịch vụ nộp thuế điện tử nhiều tiện ích tới người dân và cộng đồng doanh nghiệp, như: Ban hành công văn chỉ đạo Cục Thuế địa phương tổ chức Hội nghị tập huấn; Hội thảo hướng dẫn người nộp thuế đăng ký, sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử; tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc khi triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử; xây dựng các ấn phẩm, audio, video clip, tờ rơi quảng bá về dịch vụ thuế điện tử trên các kênh tuyên truyền; Ban hành công văn phối họp với các Ngân hàng thương mại để cung cấp các ấn phấm, nội dung tuyên truyền về dịch vụ nộp thuế điện tử…;

– Phối hợp với Ban Tuyên giáo từ Trung ương đến địa phương để định hướng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thuế tới các cơ quan ngôn luận.

– Tuyên truyền rộng rãi về thuế thông qua việc mở chuyên trang, chuyên mục về thuế trên các báo, đài phát thanh, đài truyền hình, mở chuyên mục “chính sách thuế và cuộc sống“ trên Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình truyền hình VTV-Tài chính, thuế và các đầu Báo lớn, có tầm ảnh hưởng rộng… Bên cạnh đó, cũng đã thông tin liên tục, kịp thời các chính sách, chế độ mới về thuế trên các chương trình truyền hình, phát thanh, các báo và Trang thông tin điện tử ngành Thuế.

– Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề chủ yếu như:

+ Tuyên truyền, hướng dẫn những nội dung mới về chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung, công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, thuế điện tử, tình hình nợ đọng thuế, công tác thu nợ của ngành Thuế, chương trình phối hợp thu Ngân sách nhà nước và nộp thuế điện tử giữa Tổng cục thuế và các Ngân hàng thương mại, chính sách thuế mới đối với hộ cá nhân kinh doanh, triển khai thí điểm hệ thống hoá đơn xác thực, thí điểm hoàn thuế điện tử, nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử….kết quả cải cách thủ tục hành chính, nỗ lực trong công tác quản lý thu thuế đảm bảo số thu, cải cách hành chính…

+ Tuyên truyền và thông tin về các qui định mới trong chính sách và thủ tục hành chính thuế, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nộp thuế điện tử, chế độ chính sách về thuế mới đối với hộ kinh doanh cá thể, tuyên truyền đẩy mạnh nộp thuế điện tử trong 4 tháng cuối năm 2015, thí điểm hoàn thuế điện tử, Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử…

– Hình thức tuyên truyền đã được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, như:

+ Đăng tải, phát tin gần 800 tin, bài thông qua các báo, đài phát thanh, truyền hình. Đặc biệt tăng cường tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian chi phí tuân thủ pháp luật thuế, nội dung các chính sách thuế mới, định hướng thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhât là các chuyên mục Thuế được mở trên Đài Tiếng nói (cả VOV1, VOV2, VOV giao thông), Đài Truyền hình Việt Nam (Bản tin Thời sự, Bản tin tài chính kinh doanh) và các báo với số lượng tin bài ngày càng tăng, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin của người nộp thuế với nhiều hình thức đa dạng, góp phần làm tăng tính hấp dẫn của các chương trình tuyên truyền về thuế, giúp cho người dân.hiểu và nắm rõ được chính sách thuế; từ đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, ý thức tuân thủ pháp luật thuế và sự đồng thuận của nguời dân.

+ Tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến các nội dung mới cho đội ngũ phóng viên các cơ quan truyên thông báo, đài, tạp chí. Qua đó giúp đội ngũ phóng viên hiểu biết sâu rộng hơn về chính sách thuế, cải cách thủ tục hành chính thuế từ đó thực hiện tuyên truyền thông tin sâu rộng đến người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

+ Tổ chức các đoàn nhà báo, phóng viên các báo, truyền hình đi thực tế và đưa tin tại một số địa phương (Thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu…) về nội dung cải cách thủ tục hành chính, tình hình thu nộp ngân sách nhà nước, tích cực thu hồi nợ đọng, …

+ Tổ chức và tham gia các Hội nghị biểu dương, tuyên dương người nộp thuế.      

+ Thực hiện hoạt động điểm báo kịp thời hàng ngày, tổng hợp các vấn đề báo nêu, báo cáo lãnh đạo và đề xuất các phương án xử lý.

Tại các cục thuế địa phương, công tác tuyên truyền thuế đã được đẩy mạnh, triển khai thông suốt, sâu rộng; đã cung cấp thồng tin kịp thời phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế. Tạo mối quan hệ giữa cơ quan thuế và người nộp thuế là bạn đồng hành cùng thực hiện tốt các quy định của Luật thuế. Cụ thể:

– Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương thực hiện việc tuyên truyền sâu rộng, kịp thời chính sách thuế nói chung; đặc biệt là các quy định sửa đổi, bố sung về chính sách thuế, các nội dung về cắt giảm thủ tục hành chính thuế, công tác tuyên truyền, phổ biến trong năm 2015 được tập trung vào việc hướng dẫn triển khai thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền, quảng bá cho dịch vụ nộp thuế điện tử tới người dân và cộng đồng doanh nghiệp.Với vỉệc tập trung tuyên truyền này đã giúp cho các doanh nghiệp nắm được kịp thời nộỉ dung chính sách thuế, những quy định sửa đổi bổ sung cũng như hiểu và nắm được tiện ích của dịch vụ nộp thuế điện tử để thực hiện. Ngoài ra, năm 2015, các Cục Thuế đã chỉ đạo tập trung tuyên truyền, tổ chức tập huấn Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngàỵ 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế; Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hưóng dẫn nội dung về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn; Công văn số 767/TCT-CS ngày 05/3/2015 về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 26/2015/TT-BTC; Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngàỵ 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp; Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014 và cấp mã số thụế cho người phụ thuộc theo công văn số 5.957/TCT-TNCN ngày 31/12/2014 của Tổng cục Thuế; Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2014, thực hành trên ứng dụng HTKK 3.3.1;…

– Duy trì hiệu quả việc niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính thuế do Bộ Tài chính công bố, bao gồm các thủ tục hành chính thuế cấp Cục Thuế và cấp Chi cục. Hình thức niêm yết tại trụ sở cơ quan thuế, trên Trang thông tin điện tử của ngành và tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của ngành thuế trên địa bàn tỉnh.

– Cung cấp miễn phí cho người nộp thuế rất nhiều ấn phẩm tuyên truyền về thuế, các văn bản, biểu mẫu mới… về nộp thuế điện tử, quyết toán thuế TNCN, gia hạn nộp thuế, dịch vụ tra cứu thông tin….

– Các địa phương có Trang thông tin điện tử đã duy trì hoạt động thường xuyên có hiệu quả, nhiều văn bản chính sách hướng dẫn mới về thuế được đăng tải trên Trang thông tin để tạo điều kiện thuận tiện cho người nộp thuế có thể truy cập tìm hiểu thêm về chính sách thuế hiện hành. Thông báo kịp thời trên trang thông tin danh sách các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích; thường xuyên cập nhật Thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế; Quyết định cưỡng chế và thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng; danh sách doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành; Danh sách các doanh nghiệp bán hàng, hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài; Tuyên truyền mở rộng dịch vụ nộp thuế điện tử cho Người nộp thuế.v.v.

– Thực hiện tuyên truyền, biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân điến hình thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đã tạo cho mối quan hệ giữa cơ quan thuế và người nộp thuế ngày càng gắn bó, tạo ra không khí thi đua sổi nổi trong các doanh nghiệp, các cá nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

– Chủ động phối hợp thực hiện với các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương liên tục chuyển tải chính sách thuế, giải đáp vướng mắc, phản ánh của người nộp thuế. Phần lớn các Cục Thuế đã thực hiện mở chuyên mục Thuế trên Đài Phát thanh -Truyền hình và các báo ở địa phương với số lượng tin bài ngày càng tăng, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin của người nộp thuế. Các chương trình tuyên truyền trên đài phát thanh, truyền hình đã được thể hiện dưới nhiều hình thức đa dạng đã góp phần làm tăng tính hấp dẫn của các chương trình tuyên truyền về thuế, giúp cho người dân hiểu và nắm rõ được chính sách thuế dễ dàng hơn. Từ đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, ý thức tuân thủ pháp luật thuế và sự đồng thuận của người dân.

Các hình thức tuyên truyền nêu trên của toàn Ngành Thuế đã góp phần làm cho người dân ngày càng hiểu rõ hơn về nghĩa vụ nộp thuế và công tác thuế. Những đánh giá của người nộp thuế, cộng đồng xã hội về cải cách thủ tục hành chính, chính sách thuế đã có sự chuyến biến đáng kể, ý thức của người dân trong việc tuân thủ pháp luật thuế đã từng bước được nâng lên.

18.2.2. Kết quả công tác hỗ trợ người nộp thuế

Tổng cục Thuế đã chủ trì, phối họp cùng các đơn vị giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế thông qua các hội nghị đối thoại, website… về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, các vướng mắc trong quá trình triến khai thực hiện các Luật thuế GTGT, TNDN, TNCN …; Đã tố chức cập nhật, đăng tải thường xuyên, đầy đủ, kịp thời các thông tin trong ngành, ngoài ngành, các văn bản chính sách pháp Luật về thuế và văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế… lên hệ thống Website ngành Thuế. Tổng số văn bản và tin bài được đăng lên website trong năm là: 1844 văn bản (trong đó Văn bản pháp quy: 223; Văn bản hướng dẫn: 1582; Văn bản khác: 39) và 911 tin bài các loại. Chỉ đạo kịp thời Trang thông tin điện tử của 63 Cục Thuế về việc đăng tải đầy đủ, kịp thời các thông tin về chính sách, pháp luật thuế, tin tức hoạt động ngành Thuế, văn bản hướng dẫn về thuế…Đồng thời trong việc .triển khai nâng cấp Trang thông tin ngành Thuế; xây dựng tài liệu phân tích nghiệp vụ cho dự án “Nâng cấp Trang thông tin ngành Thuế“;

– Xây dựng thêm chuyên mục “Công khai thông tin văn bản” trên website Tổng cục Thuế và các Cục Thuế để phục vụ người nộp thuế tra cứu văn bản của mình gửi đến cơ quan thuế các cấp để biết đã nhận được chưa, đã xử lý chưa và tra cứu văn bản trả lời của cơ quan thuế.

– Chủ trì và phối hợp với VCCI và các đơn vị liên quan tổ chức thành công 02 Hội nghị đối thoại vào tháng 11/2015 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 1.000 doanh nghiệp và khách mời tham dự. Tại Hội nghị, Lãnh đạo Bộ và Tổng cục Thuế đã trao đổi và trả lời trực tiếp các vướng mắc về thuế và đăng tải nội dung trả lời trên Website của ngành thuế. Hội nghị được các doanh nghiệp đánh giá cao, giúp giải quyết nhanh, kịp thời các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

– Chủ trì và phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) tổ chức thành công 02 Hội nghị với doanh nghiệp Hàn Quốc vào tháng 09/2015 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 600 doanh nghiệp tham dự.

– Cục thuế các địa phương thực hiện các hình thức hỗ trợ đa dạng như Hỗ trợ trực tiếp tại văn phòng cơ quan thuế, hỗ trợ qua điện thoại, bằng văn bản, tổ chức đối thoại, tập huấn…. cho người nộp thuế như:

+ Mở các lóp tập huấn nhằm hướng dẫn, hỗ trợ cho người nộp thuế khi có chính sách thuế mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung đặc biệt là các lóp tập huấn về nộp thuế điện tử cho tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn các Cục thuế; tập huấn triển khai sử dụng hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS)… hướng dẫn kê khai quyết toán thuế TNDN, GTGT, thuế TNCN …

+ Tổ chức hội nghị đối thoại các doanh nghiệp tại các địa phương đã được tố chức nghiêm túc và đạt hiệu quả cao; giải đáp trực tiếp các câu hỏi tại Hội nghị, số câu hỏi chưa trả lời do không kịp thời gian, Cục Thuế thực hiện trả lời bằng văn bản và gửi theo địa chỉ email về cho doanh nghiệp.

+ Tổ chức “Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế” tiếp tục được triển khai tại nhiều Cục Thuế để hướng dẫn người nộp thuế thực hiện và lắng nghe kiến nghị, vướng mắc của người nộp thuế trong quá trình thực hiện các quy định mới của pháp luật thuế, đặc biệt là huớng dẫn những quy định mới về thuế GTGT. TNDN, TNCN, luật quản lý thuế, hoá đơn chứng từ…Tổ chức “Tuần lễ lắng nghe ý kiến nguời nộp thuế” tiếp tục là kênh thông tin quan trọng để các Cục Thuế nắm bắt được ý kiến phản hồi của người nộp thuế đối với cán bộ, công chức thuế, cơ quan thuế trên địa bàn Cục quản lý nhằm nâng cao chất lượng, thái độ, phong cách phục vụ người nộp thuế tại cơ quan thuế các cấp.

+ Tổ chức biên soạn, in ấn và cấp phát cho người nộp thuế tờ rơi, tài liệu hướng dẫn cho người nộp thuế. Việc tuyên truyền dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú đã nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, ý thức tuân thủ pháp luật thuế và sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp về nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

+ Tổ chức tôn vinh, khen thưởng kỷ luật người nộp thuế tai đỉa phương;

+ Cải cách Thủ tục hành chính và hoat đông tai bộ phận “Môt cửa” trong viẽc giải quyết các thủ Thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế;

+ Trả lời vưởng mắc của người nộp thuế qua các hĩnh thức: Trực tiếp, văn bản và điện thoai;  

+ Phối hợp vói các Ngân hàng Thương mại triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử;

+ Báo cáo kip thời các vưóng mắc về Tồng cục để có hướng dẫn xử lý.

18.2.3. Nguyên nhân

Có thể nói kết quả tuyên truyền pháp luật thuế và hỗ trợ người nộp thuế năm 2015 đạt được kết quả như trên là do nhiều nguyên nhân, có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

– Năm 2015, Nền kinh tế tăng trưởng còn chậm, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh tiếp tục khó khăn, nhà nước tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, ban hành một số văn bản pháp luật mới về thuế nhằm giúp cho người nộp thuế có điều kiện thuận lợi hơn để phát triển hoạt động kinh doanh, cần phải tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế để bảo đảm thực thi đúng đủ, kịp thời các quy định mới trong toàn xã hội, sớm đưa pháp luật vào cuộc sống.

– Ngay từ đầu năm toàn ngành thuế, đặc biệt là các tổ chức chuyên trách tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế đã bám sát nhiệm vụ, chương trình công tác năm do Tổng cục giao để đề ra chương trình công tác tháng, quý cho phù hợp. Tập thế lãnh đạo các cấp đã tập trung chỉ đạo điều hành các công việc về tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế một cách linh hoạt, phù hợp với yêu cầu về thời gian và điều kiện cụ thể của từng công việc thuờng xuyên cũng như công việc đột xuất được giao.

– Công chức thuế nói chung, công chức chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã bám sát quy trình đã được Tổng cục thuế ban hành theo các quyết định số số 601/QĐ-TCT ngày 11/5/2012số 601/QĐ-TCT ngày 11/5/2012 và số 745/QĐ-TCT ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

– Cơ quan thuế các cấp đã chủ động tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị vào việc tuyên tuyền, hỗ trợ người nộp thuế.

18.3. Giải pháp năm 2016

18.3.1. Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về thuế và quản lý thuế, nhằm tham mưu đúng đắn, đầy đủ kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền trong việc ban hành hệ thống văn bản pháp luật về thuế đảm bảo chính sách thuế đạt được các mục tiêu cơ bản

– Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về thuế như thuế TNDN, Thuế GTGT, Thuế Bảo vệ tài nguyên môi trường…

– Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các văn bản pháp quy Thông tư, Luật Đại lý thuế, …), các Quy trình, Quy chế… liên quan đến lĩnh vực tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế và quản lý đại lý thuế.

18.3.2. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy chuyên trách thực hiện hoạt động tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế từ Trung ương đến các địa phương

– Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, đơn vị, tránh chồng chéo, thực hiện nhiệm vụ trùng lặp, gây lãng phí, không hiệu quả;

– Bố trí nhân lực đảm bảo số lượng, chất lượng;

– Tổ chức phân công, phân cấp và quy định mối quan hệ phối kết hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong và ngoài ngành Thuế.

18.3.3. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thường xuyên tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ người nộp thuế đạt được kết quả cao hơn

 Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền về thuế và hỗ trợ người nộp thuế cần bao quát tất cả các nội dung, như: Tuyên truyền qua hệ thống tuyên giáo; Tuyên truyền qua Trang thông tin điện tử; Tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông; Tuyên truyền qua tờ rơi, tờ gấp, áp phích, ấn phẩm;  Tuyên truyền qua các hình thức khác; Tổ chức tập huấn cho NNT; Tổ chức đối thoại với NNT; Điều tra, khảo sát nhu cầu hỗ trợ của NNT; Hỗ trợ khác; Kiểm tra công tác tuyên truyền và hỗ trợ NNT tại cơ quan thuế cấp dưới. Cụ thể, tập trung vào các hoạt động chủ yếu sau:

– Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chế độ chính sách mới đến người nộp thuế trên địa bàn; công văn hướng dẫn, chỉ đạo, khảo sát, kiểm tra, đánh giá công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tại Cục Thuế các địa phương; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế trong toàn ngành Thuế.

– Tiếp tục và chủ động phối hợp tốt với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ. Cập nhật kịp thời chủ trương, chính sách thuế mới, các hoạt động của ngành thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Định hướng tốt thông tin tuyên truyền trong chuyên mục Chính sách thuế và cuộc sống trên các báo, tạp chí.

– Phối hợp hiệu quả với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế; đặc biệt những nội dung trọng tâm theo Nghị quyết của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

– Công khai và giám sát việc công khai các thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ quản lý trên website Tổng cục Thuế và các Cục Thuế.

– Điểm báo, giúp Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính xử lý kịp thời các thông tin liên quan đến lĩnh vực thuế đăng tải trên báo chí truyền thông.

– Vận hành hiệu quả Trang thông tin của Tổng cục Thuế và của các cụ thuế địa phương (tiếng Việt, tiếng Anh, trang nội bộ) phục vụ việc tra cứu, truy cập thông tin của người nộp thuế cả nước.

– Chủ trì tham mưu giúp Tống cục Thuế tổ chức các Hội nghị đối thoại với NNT (Hàn Quốc, các hiệp hội…).

– Chủ trì tổng họp ý kiến để hoàn thiện các Dự thảo văn bản pháp luật liên quan trình lãnh đạo Tổng cục Thuế, trình Bộ.

– Hoàn thiện các thủ tục xét cấp Chứng chỉ hành nghề đại lý dịch vụ làm thủ tục về thuế trình lãnh đạo Tống cục Thuế ký duyệt; Tổng hợp, lưu trữ hồ sơ người được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Trả lời bằng văn bản cho các trưòng hợp không đủ điều kiện được cấp Chứng chỉ hành nghề. Kiểm tra, hướng dẫn công tác phối họp, trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế cấp Cục Thuế, Chi cục Thuế với các đại lý thuế trên địa bàn. Hoàn thiện Quy trình quản lý công tác cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, quản lý đại lý thuế.

– Hoàn thiện bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng cho cán bộ, công chức thuộc bộ phận tuyên truyền hỗ trợ tại cơ quan thuế các cấp.

– Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, hỗ trợ, kỹ năng viết tin bài, soạn thảo văn bản, … cho cán bộ, công chức công tác tại bộ phận tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tại cơ quan thuế các cấp.

– Biên soạn các tài liệu, tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn, hỗ trợ về thuế khi có các chính sách, qui định vê thuê mới ban hành hoặc sửa đôi, bô sung.

– Tổ chức các đoàn nhà báo, phóng viên đi thực tế, viết tin bài tại một số Cục Thuế phản ảnh công tác thuế của ngành.

18.3.4. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tuyên truyền pháp luật thuế và hỗ trợ người nộp thuế

Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tuyên truyền pháp luật thuế và hỗ trợ người nộp thuế tại các cấp của ngành Thuế nhằm đảm bảo cho hoạt động tuyên truyền pháp luật thuế và hỗ trợ người nộp thuế ngày càng đạt hiệu quả cao hơn, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc:

– Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế phải được thực hiện theo đúng thẩm quyền, phạm vi, trách nhiệm của cơ quan thuế các cấp; tuân thủ sự chỉ đạo thống nhất theo chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế;

– Đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về cung cấp thông tin hướng dẫn, hỗ trợ về thuế cho người nộp thuế.

– Đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tại cơ quan thuế các cấp.

– Đảm bảo sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế các cấp, giữa các bộ phận trong cơ quan thuế theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định.

– Nội dung tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế phải theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện chung, thống nhất trên toàn quốc, thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.

 TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo cáo công tác năm 2015 về công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế của Tổng cục thuế.

2. Bách khoa toàn thư mở.

3. Tài liệu bồi dưỡng kiểm soát viên thuế trung cấp.

4. Quyết định số 745/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về ban hành Quy trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.

 

 

 

Bản in

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *