CHƯƠNG TRÌNH & TÀI LIỆU ĐTBD CÔNG CHỨC BỘ TÀI CHÍNH ĐÃ BAN HÀNH (2011-2016)

.

CHƯƠNG TRÌNH & TÀI LIỆU ĐTBD CÔNG CHỨC BỘ TÀI CHÍNH ĐÃ BAN HÀNH (2011-2016)

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU ĐÀO TAO – BỒI DƯỠNG BỘ TÀI CHÍNH ĐÃ BAN HÀNH TỪ NĂM 2011 -> 2016

1) Quyết định số 1785/QĐ-BTC ngày 26/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức Tài chính – Kế toán xã (vùng trung du, miền núi và dân tộc)

2) Quyết định số 1786/QĐ-BTC ngày 26/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức Tài chính – Kế toán xã (vùng đồng bằng)

3) Quyết định số 2644/QĐ-BTC ngày 4/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng kiến thức phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

4) Quyết định số 2645/QĐ-BTC ngày 4/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng kỹ năng hoạch định chính sách tài chính

5) Quyết định số 2646/QĐ-BTC ngày 4/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng kiến thức thị trường tài chính và dịch vụ tài chính

6) Quyết định số 3094/QĐ-BTC ngày  21/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng công chức Tài chính – Kế toán xã (vùng trung du, miền núi và dân tộc)

7) Quyết định số 781/QĐ-BTC ngày  30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng kiến thức quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

8) Quyết định số 1437/QD-BTC ngày  8/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng

9) Quyết định số 1766/QĐ-BTC ngày 12/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành  Tài liệu bồi dưỡng cập nhật kiến thức kinh tế tài chính năm 2012 “Một số vấn đề kinh tế tài chính Việt Nam năm 2011-2012”

10) Quyết định số 2488/QD-BTC ngày 4/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Tài liệu “Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng”

11) Quyết định số 2844/QD-BTC ngày 8/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng kiến thức Quản lý tài chính doanh nghiệp

12) Quyết định số 2845/QD-BTC ngày 8/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nợ công

13) Quyết định số 2846/QD-BTC ngày 8/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng kiến thức Quản lý tài chính công

14) Quyết định số 3061/QD-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng về kinh tế lượng trong phân tích dự báo

15) Quyết định số 26/QĐ-BTC ngày 25/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng công chức tập sự

16) Quyết định số 65/QĐ-BTC ngày  9/1/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức kiểm soát hoạt động chuyển giá

17) Quyết định số 486/QĐ-BTC ngày 13/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục chuyên đề tài liệu bồi dưỡng cập nhật kiến thức Kinh tế – Tài chính năm 2013

18) Quyết định số 1766/QĐ-BTC ngày 12/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Tài liệu bồi dưỡng cập nhật kiến thức Kinh tế – Tài chính năm 2013

19) Quyết định số 1747/QĐ-BTC ngày 26/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Tài liệu ĐTBD lãnh đạo cấp phòng

20) Quyết định số 1578/QĐ-BTC ngày 3/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc  ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên

21) Quyết định số 1579/QĐ-BTC ngày 3/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc  ban hành  Chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính

22) Quyết định số 1580/QĐ-BTC ngày 3/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên Hải quan

23) Quyết định số 1581/QĐ-BTC ngày 3/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành  Chương trình bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên chính Hải quan

24) Quyết định số 3129/QĐ-BTC ngày 16/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Tài liệu bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên hải quan

25) Quyết định số 3130/QĐ-BTC ngày 16/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Tài liệu bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên chính Hải quan

26) Quyết định số 3017/QĐ-BTC ngày  4/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Tài liệu bồi dưỡng công chức tập sự Bộ Tài chính

27) Quyết định số 169/QĐ-BTC ngày  21/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành  Chương trình bồi dưỡng ngạch kỹ thuật viên bảo quản

28) Quyết định số 170/QĐ-BTC ngày  21/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành  Chương trình bồi dưỡng ngạch thủ kho bảo quản

29) Quyết định số 217/QĐ-BTC ngày 25/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành  Danh mục chuyên đề tài liệu cập nhật kiến thức Kinh tế – Tài chính năm 2014

30) Quyết định số 416/QĐ-BTC ngày  3/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên thuế

31) Quyết định số 417/QĐ-BTC ngày  3/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên chính thuế

32) Quyết định số 418/QĐ-BTC ngày 3/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên trung cấp thuế

33) Quyết định số 1421/QĐ-BTC ngày 23/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Tài liệu Bồi dưỡng cập nhật kiến thức Kinh tế – Tài chính năm 2014

34) Quyết định số 1004/QĐ-BTC ngày 14/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành bảo hiểm

35) Quyết định số 1354/QĐ-BTC ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành  Tài liệu  bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên trung cấp thuế

36) Quyết định số 1357/QĐ-BTC ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Tài liệu  bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên  thuế

37) Quyết định số 1358/QĐ-BTC ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Tài liệu bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên chính  thuế

38) Quyết định số 1881/QĐ-BTC ngày 31/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Tài liệu bồi dưỡng ngạch kế toán viên

39) Quyết định số 2818a/QĐ-BTC ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Hải quan

40) Quyết định số 3064/QĐ-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch kỹ thuật viên bảo quản

41) Quyết định số 75/QĐ-BTC ngày 20/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng kỹ năng thẩm định dự án

42) Quyết định số 139/QĐ-BTC ngày  28/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Tài liệu bồi dưỡng ngạch thủ kho bảo quản

43) Quyết định số 157/QĐ-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Tài liệu bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính

44) Quyết định số 362/QĐ-BTC ngày 26/2/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng chức danh công chức Tài chính – Kế toán phường, thị trấn

45) Quyết định số 584/QĐ-BTC ngày 31/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục chuyên đề tài liệu Bồi dưỡng cập nhật kiến thức Kinh tế- Tài chính năm 2015

46) Quyết định số 1196/QĐ-BTC ngày  23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành  Tài liệu bồi dưỡng chức danh công chức Tài chính – Kế toán phường, thị trấn

47) Quyết định số 1208/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành  Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Tổ chức cán bộ

48) Quyết định số 1448/QĐ-BTC ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành hải quan

49) Quyết định số 1462/QĐ-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ hành chính văn phòng

50) Quyết định số 1461/QĐ-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng thẩm định dự án

51) Quyết định số 1882/QĐ-BTC ngày  19/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành  Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá

52) Quyết định số 1922/QĐ-BTC ngày 22/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý tài chính công

53) Quyết định số 2631/QĐ-BTC ngày 10/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý tài chính cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

54) Quyết định số 2390/QĐ-BTC ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý tài sản công

55) Quyết định số 2744/QĐ-BTC ngày 23/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Về việc ban hành tài liệu bồi dưỡng ngạch kỹ thuật viên bảo quản

56) Quyết định số 125/QĐ-BTC ngày  15/1/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Về việc ban hành Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hành chính văn phòng;

57) Quyết định số 192/QĐ-BTC ngày  27/1/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá

58) Quyết định số 427/QĐ-BTC ngày 4/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Về việc phê duyệt danh mục tài liệu cập nhật kiến thức năm 2016;

59) Quyết định số 843/QĐ-BTC ngày  19/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Về việc Ban hành tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ Tổ chức cán bộ

60) Quyết định số 1157/QĐ-BTC ngày 14/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành  chương trình Bồi dưỡng kỹ năng đối ngoại dành cho lãnh đạo cấp Vụ và tương đương

61) Quyết định số 1306/QĐ-BTC ngày 8/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc  Thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu cập nhật kiến thức Kinh tế – Tài chính năm 2016

62) Quyết định số 1626/QĐ-BTC ngày 21/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý tài chính công

63) Quyết định số 1641/QĐ-BTC ngày 25/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức đảm bảo an toàn bảo mật thông tin và an toàn mạng thời kỳ hội nhập

64) Quyết định số 2147/QĐ-BTC ngày 6/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành tài liệu Bồi dưỡng cập nhật kiến thức kinh tế – tài chính năm 2016

65) Quyết định số 2278/QĐ-BTC ngày 21/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chương trình bồi dưỡng triển khai Luật Ngân sách nhà nước 2015

66) Quyết định số 2575/QĐ-BTC ngày 29/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chương trình bồi dưỡng quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia

67) Quyết định số 2744/QĐ-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ trưởng  Bộ Tài chính về việc ban hành tài liệu bồi dưỡng ngạch kỹ thuật viên bảo quản

TIẾP TỤC SẢN XUẤT………………….


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *