Cao đẳng Tài chính – Hải quan     BỘ TÀI CHÍNH                           –––––––––      Số:  1961 /QĐ-BTC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                   ––––––––––––––––––––––––––        Hà Nội, ngày 13  tháng 8  năm 2013Xem Chi Tiết

Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh                     BỘ TÀI CHÍNH                        –––––––––         Số:  2773  QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––––        Hà Nội, ngày 12  tháng 11Xem Chi Tiết

Đại học Tài chính – Kế toán           BỘ TÀI CHÍNH           –––––––––        Số:  964 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––        Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2013            Xem Chi Tiết

Học viện Tài chính  BỘ TÀI CHÍNH                        ––––––––– Số:  55  /QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    –––––––––––––––––––––––        Hà Nội, ngày 09  tháng 01  năm 2013   QUYẾT ĐỊNH  Phê duyệt Đề án “ChiếnXem Chi Tiết

Đề án 1738/QĐ-BTC 2011-2015 ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH TÀI CHÍNH ĐẾN NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1738/QĐ-BTC ngày 10  tháng 7 năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tài chính) PHẦN THỨ NHẤT THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊNXem Chi Tiết