BỘ TÀI CHÍNH –––– Số: 531/QĐ-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 19  tháng 3  năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với công chức,Đọc bài viết

  BỘ TÀI CHÍNH ——— Số:  33/QĐ-BTC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ––––––––––——–––––––––––– Hà Nội, ngày 08  tháng 01 năm 2008     QUYẾT ĐỊNH V/v: Ban hành quy định về quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đứcĐọc bài viết

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————– Số: 215/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật tổĐọc bài viết

BỘ TÀI CHÍNH _______   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số:   804 /QĐ-BTC   _________________________     Hà Nội, ngày  24  tháng  4 năm 2013   QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế luân chuyển công chức, viên chứcĐọc bài viết

BỘ TÀI CHÍNH——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————- Số: 2141/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2012  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứĐọc bài viết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ TÀI CHÍNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM * Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014 Số:  02 -NQ/BCSĐ      NGHỊ QUYẾT Về việc triển khai công tác luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác, điềuĐọc bài viết

BỘ TÀI CHÍNH _____ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  2650 /QĐ-BTC ____________________________ Hà Nội, ngày 15  tháng 10  năm 2014 QUYẾT ĐỊNH Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn luân phiên, chuyển đổi vịĐọc bài viết

BỘ TÀI CHÍNH –––– Số: 531/QĐ-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 19  tháng 3  năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với công chức,Đọc bài viết