Quyết định số 1138/QĐ- BTC ngày 27 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             ĐộcĐọc bài viết

Quyết định số 1133 /QĐ-BTC ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế            BỘ TÀI CHÍNH   Số: 1133 /QĐ – BTC              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦĐọc bài viết

Quyết định số 698/QĐ-BTC ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua BỘ TÀI CHÍNH   Số: 698/QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Đọc bài viết

Quyết định số 2526/QĐ-BTC ngày tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách thuế BỘ TÀI CHÍNH ––––– Số: 2526 /QĐ-BTC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐộcĐọc bài viết

V Quyết định số 1135 /QĐ-BTC ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế BỘ TÀI CHÍNH        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐọc bài viết

V Quyết định số 1619/QĐ BỘ TÀI CHÍNH —— Số: 1619/QĐ – BTC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   –––––––––––––––––––––––––     Hà Nội, ngày  9  tháng 7 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổĐọc bài viết

BỘ TÀI CHÍNH ––––  Số: 2389 /QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017    QUYẾT ĐỊNH                                  Đọc bài viết