PHỤ LỤC SỐ 2 QUY CHẾ TỔ CHỨC THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ) Chương I THI TUYỂN CÔNG CHỨC Mục 1. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC Điều 1. Hội đồng thi tuyển công chức 1. Hội đồng thi tuyển công chức (sau đây viết tắt là Hội đồng thi) do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyếtĐọc bài viết

Chương II XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC Điều 22. Hội đồng xét tuyển công chức 1. Hội đồng xét tuyển công chức (sau đây viết tắt là Hội đồng xét tuyển) do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định thành lập. Hội đồng xét tuyển hoạt động theoĐọc bài viết

PHỤ LỤC SỐ 1 CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– ….., ngày….. tháng….. năm 20… ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ) Họ và tên:                                                          Nam, nữ: Ngày sinh: Quê quán: Hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện nay: Điện thoại liên lạc: Dân tộc: Trình độ vàĐọc bài viết

BỘ NỘI VỤ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 05/2013/TT-BNV Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2013   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2013/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀMĐọc bài viết

PHỤ LỤC SỐ 4 QUY CHẾ TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ) Chương I HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH, CÁC BỘ PHẬN GIÚP VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC Mục 1. HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC Điều 1. Hội đồng thi nâng ngạch công chức 1. Hội đồng thi nâng ngạch công chức (sau đây viết tắt là Hội đồng thi) do người đứng đầu cơ quan có   thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạchcông chức quyết định thành lập. Hội đồng thi hoạt động theo từng kỳ  thi và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 3. Hội đồng thi được sử dụng con dấu, tài khoản của cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các hoạt động của Hộiđồng. Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng thiĐọc bài viết

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 150/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2007/NĐ-CP NGÀY 27 HÁNG 10 NĂM 2007Đọc bài viết