.         BỘ TÀI CHÍNH            ––––––        Số 424  /TB-BTC         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  –––––––––––––––––––––           Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2013    THÔNG BÁO Kết luận của Lãnh đạo Bộ tạiĐọc bài viết

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Tổng cục Dự trữ nhà nước 2015 BỘ TÀI CHÍNH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Hà Nội,Đọc bài viết

Quyết định số số 2608 /QĐ-BTC ngày 9 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính năm 2016 BỘ TÀI CHÍNH              Số: 2608Đọc bài viết

. CHƯƠNG TRÌNH & TÀI LIỆU ĐTBD CÔNG CHỨC BỘ TÀI CHÍNH ĐÃ BAN HÀNH (2011-2016) DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU ĐÀO TAO – BỒI DƯỠNG BỘ TÀI CHÍNH ĐÃ BAN HÀNH TỪ NĂM 2011 -> 2016 1) Quyết định số 1785/QĐ-BTC ngày 26/7/2011 của Bộ trưởng Bộ TàiĐọc bài viết