QUY ĐỊNH VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP VÀ KỸ NĂNG THANH TRA CÁC VẤN ĐỀ THUẾ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ThS.GVC. Phạm Xuân Tuyên             Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính  15.1. Nhận thức chung về TSCĐ 15.1.1. Khái niệm TSCĐ ĐểĐọc bài viết

GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Khánh Cục Tài chính Doanh nghiệp – Bộ Tài chính 14.1. Lý thuyết về giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước vàĐọc bài viết

Chuyên đề 13: HOÀN THIỆN KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ VỀ XỬ LÝ VI PHẠM TRỐN THUẾ  Thạc sĩ Trương Huỳnh Thắng Vụ Pháp chế – Bộ Tài chính Trốn thuế là hiện tượng xã hội được hình thành, vận động và phát triển cùng nền kinh tế thị trường. ĐểĐọc bài viết

MINH BẠCH VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TS. Tạ Thanh Bình Vụ Phát triển thị trường Chứng khoán – UBCKNN  12.1. Khái niệm về CBTT và hệ thống thông tin Thị trường chứng khoán (TTCK) vốn được coi là một thị trường rất nhạy cảmĐọc bài viết

Chuyên đề 11: CƠ CHẾ NHÀ NƯỚC THANH TOÁN BẰNG QUỸ ĐẤT CHO NHÀ ĐẦU TƯ KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THEO HÌNH THỨC XÂY DỰNG Thạc sĩ Trần Nguyễn Thiện Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính  11.1. Hợp đồng Xây dựng –Đọc bài viết

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC NĂM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ TS. Chu Thị Thủy Chung Cục Quản lý côngĐọc bài viết

HIỆP ĐỊNH VÀ CÁC CAM KẾT VỀ LĨNH VỰC TÀI CHÍNH TRONG CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO FTA THẾ HỆ MỚI (TPP, EVFTA, VKFTA…) VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH Phòng Đa phương Vụ Hợp tác quốc tế – Bộ Tài chínhĐọc bài viết

CẬP NHẬT NỘI DUNG MỚI VỀ LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015  Nguyễn Việt Hùng Vụ Ngân sách Nhà nước – Bộ Tài chính Ngày 25/6/2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua Luật NSNN (Luật số 83/2015/QH13), thay thế Luật NSNN số 01/2002/QH11 (sau đâyĐọc bài viết

ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 NHIỆM VỤ, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Trung Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính  2.1. Hoạt động điều hành ngân sách năm 2015 2.1.1. Nhiệm vụ, giải phápĐọc bài viết