MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA TÀI CHÍNH, THUẾ TẠI DOANH NGHIỆP Chuyên đề 9: MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA TÀI CHÍNH, THUẾ TẠI DOANHĐọc bài viết

TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 Chuyên đề 3: TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 TS. Vũ Nhữ Thăng Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách tài chính 3.1. Một số nội dung chính vềĐọc bài viết

THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1986-2016 Chuyên đề 1: THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1986-2016  ThS. Lê Thị Mai Liên Viện Chiến lược và Chính sáchĐọc bài viết