Chuyên đề 15 VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI TRONG HOẠT ĐỘNG BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP  CN. Phan Văn Thọ Hội Khoa học đất Việt nam 15.1. Đất đai và chế độ sở hữu toàn dân về đất đai 15.1.1. Đất đai: LàĐọc bài viết

Chuyên đề 12 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT HẢI QUAN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU  Thsĩ. Nguyễn Hữu Trí (Chủ biên), CN. Nguyễn Phương Liên, CN. Ngô Thành Hưng, Thsĩ. Nguyễn Thy Rô, CN. Lương Thị Bích Ngọc Viện Nghiên cứu Hải quanĐọc bài viết

Chuyên đề 11 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG PHÁN QUYẾT TRƯỚC VÀ THỰC TẾ ÁP DỤNG CỦA HẢI QUAN VIỆT NAM Thsĩ. Nguyễn Hữu Trí CN. Nguyễn Phương Liên CN. Ngô Thành Hưng Viện Nghiên cứu Hải quan – Tổng Cục Hải quan 11.1. Cơ sở lý luậnĐọc bài viết

PHÁP LUẬT ÁP DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ  Thsĩ. Dương Lan Anh,                                                                       Thsĩ. Nguyễn Mai Phương,                                                                                  CN. Bùi Khánh Ly, Cục Quản lý Giá – Bộ Tài chính  10.1. Khái niệm thẩm định giá 10.1.1. Khái niệm về thẩm định giá Theo Hiệp hội quốc tế vềĐọc bài viết

CƠ CHẾ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH GIÁ Chuyên đề 9: CƠ CHẾ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH GIÁ Thsĩ. Nguyễn Thị Hồng Liên,                                                                                     CN. Nguyễn Sơn Vĩnh, Cục Quản lý Giá – Bộ Tài chính  9.1. Giá cả và vai trò của cơ chế quản lý và điều hành giá trongĐọc bài viết

CHÍNH SÁCH THU NSNN TỪ TỔ CHỨC VÀ LỢI NHUẬN CÒN LẠI CỦA TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ            Thsĩ. Nguyễn Thu Thủy Vụ Chính sách thuế – Bộ Tài chính  8.1. Bối cảnh kinh tế khiĐọc bài viết

CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁ, PHÍ, LỆ PHÍ VÀ HOÁ ĐƠN Vụ Chính sách Thuế – Bộ Tài chính  Ngày 20/6/2012, Quốc hội thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) số 15/2012/QH13 có hiệu lực thi hànhĐọc bài viết